Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Direkt och indirekt diskriminering

Direkt och indirekt diskriminering är två olika former av diskriminering. Här förklarar vi begreppen och ger förslag till fördjupningar.

Det mest centrala är begreppet missgynnande och sambandet med en eller flera diskrimineringsgrunder. Att det finns en jämförbar situation är en förutsättning för direkt diskriminering.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Om en händelse är diskriminering beror alltid på den enskilda situationen.

Exempel på direkt diskriminering

Här följer några exempel på sådant som kan vara direkt diskriminering:

 • Om du söker ett arbete och uppfyller kraven i annonsen men inte blir kallad till intervju medan en annan sökande som har samma eller liknande meriter blir kallad till intervju. Skillnaden i behandlingen ska ha samband med en diskrimineringsgrund, till exempel ditt kön eller din ålder.
 • Om du vill tanka på en bensinmack måste betala i förskott medan en annan kund får betala efteråt. Skillnaden i behandling ska ha samband med en diskrimineringsgrund, till exempel din etniska tillhörighet eller sexuella läggning.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med

 • visst kön
 • viss könsidentitet eller uttryck
 • viss etnisk tillhörighet
 • viss religion eller annan trosuppfattning
 • viss funktionsnedsättning
 • viss sexuell läggning
 • viss ålder.

Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor och krav på körkort som kan missgynna personer med funktionsnedsättning.

Det är dock inte indirekt diskriminering om följande kriterier är uppfyllda:

 • Syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Detta innebär att syftet ska vara värt att skydda i sig och vara tillräckligt viktigt för att kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering.
 • De medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det innebär att det inte finns andra alternativ eller medel för att uppnå syftet.

Det går inte att göra en generell bedömning av om en regel är lämplig och nödvändig för att uppnå ett berättigat syfte, utan det måste alltid avgöras från fall till fall.

Exempel: Krav på språkkunskaper ska ställas i relation till vad arbetet kräver

Om en arbetsgivare vid en anställning ställer höga krav på kunskaper i svenska kan det missgynna personer som har svenska som andraspråk. Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering. Men om det faktiskt krävs språkkunskaper på en viss nivå för att utföra arbetet är kravet relevant och anses då inte vara diskriminering.

Om en kommun till exempel ska anställa en lärare i svenska, är det ett rimligt krav att befattningen kräver goda kunskaper i svenska språket. För andra typer av tjänster behöver kommunen inte alltid ställa lika höga krav på språkkunskaper. Om kravet ändå ställs på tjänster där det inte är relevant kan det vara indirekt diskriminering. Om ett krav är relevant eller inte får avgöras från fall till fall.

Lagen gäller inte överallt

För direkt och indirekt diskriminering krävs också att missgynnandet sker inom en verksamhet som omfattas av diskrimineringslagen. För vissa verksamheter finns det även undantag som gör att en särbehandling är tillåten även om det finns ett samband med en diskrimineringsgrund, till exempel åldersregler för att handla på Systembolaget.

Missgynnande, samband och jämförbar situation

Ett missgynnande är om någons handlande, beslut eller beteende får en negativ följd för någon annan, det vill säga en skada, nackdel eller ett obehag. Det kan handla om att en person kommer i ett sämre läge eller går miste om en förbättring, en förmån eller service. Det spelar ingen roll om det finns en avsikt att missgynna eller inte; det är effekten eller resultatet som avgör om det är ett missgynnande.

Exempel på missgynnande är att någon:

 • inte blir kallad till intervju för ett jobb
 • inte får gå en utbildning
 • inte får handla i en affär
 • inte blir insläppt på en restaurang
 • inte får hyra en bostad.

För att något ska vara direkt diskriminering måste det också finnas ett samband mellan missgynnandet och en eller flera av diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsidentitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Det räcker att diskrimineringsgrunden är en av flera orsaker till att någon blir missgynnad. Därför uttrycker också lagen detta som "ett missgynnande som har samband" med diskrimineringsgrunden - och inte "på grund av diskrimineringsgrunden". Ett exempel kan vara att ålder är en av flera orsaker till att en person inte går vidare vid en rekrytering. Så länge det finns ett samband med ålder så kan det vara direkt diskriminering.

Allra starkast är sambandet om det finns en avsikt att missgynna en person på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Det krävs dock inte att det finns någon vilja eller önskan att missgynna någon på grund av diskrimineringsgrunderna. Här följer några exempel på det.

Tillgodose andras önskan

Om någon diskriminerar för att tillgodose någon annans önskan är detta också diskriminering. Ett exempel är om en hyresvärd nekar en person med en viss funktionsnedsättning att hyra en lägenhet för att andra hyresgäster inte vill ha en granne med den funktionsnedsättningen.

Bespara någon lidande eller obehag

Även om avsikten är att bespara en person lidande eller obehag men konsekvensen blir att personen missgynnas finns ett samband mellan handlingen och diskrimineringsgrunden. Det kan till exempel handla om en kioskägare som inte vill anställa en ung kvinna för att jobba under nattskiftet för att ägaren anser att jobbet är för farligt för en ung kvinna.

Felaktigt förmodad tillhörighet

Det finns också ett samband vid så kallad "felaktigt förmodad" tillhörighet till någon av diskrimineringsgrunderna. Om en person till exempel inte får komma in på en restaurang för att dörrvakten tycker illa om homosexuella personer och felaktigt tror att personen i fråga är homosexuell finns det ett samband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Sambandet finns alltså även om dörrvakten hade fel om den sexuella läggningen.

Anknytning till diskrimineringsgrund

Sambandet finns också när någon diskrimineras på grund av att hen har en anknytning till någon annans tillhörighet till en av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta är om en hyresvärd vägrar att hyra ut en lägenhet till en person på grund av att hens make eller sambo har en viss etnisk tillhörighet.

För att det ska handla om direkt diskriminering måste någon ha blivit sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. Det innebär att den som anser sig har blivit diskriminerad ska jämföras med någon annan som befinner sig i en liknande situation. Om det saknas en verklig person att jämföra med kan jämförelsen göras med hur en hypotetisk, förmodad, person skulle ha blivit behandlad.

Några exempel på jämförbar situation

Om två personer söker samma jobb och de har ungefär likadana meriter så är de i en jämförbar situation. Är det stor skillnad i meriterna så är de två oftast inte i en jämförbar situation enligt lagen.

Inom till exempel sjukvården eller socialtjänsten kan bedömningen av vad som är en "jämförbar situation" utgå från människors behov. Till exempel kan två personer som har brutit benet ha samma vårdbehov och därför befinna sig i en jämförbar situation. Om en av dessa personer har en sjukdom som påverkar vårdbehovet kan det innebära att de inte längre är i en jämförbar situation.

Ett annat exempel på situationer som är jämförbara är när flera personer söker till en utbildning och alla uppfyller kraven för antagningen, exempelvis godkänt betyg i matematik och engelska.

I andra fall är utgångspunkten att de flesta befinner sig i en jämförbar situation och därför har rätt att behandlade eller bemötta på samma sätt. Det gäller till exempel i affären, på restaurangen eller på bussen.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2023