Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Råd och vägledning för ökad tillgänglighet

Flera myndigheter har tillsyn över att samhället är tillgängligt inom olika områden. Här får du tips om myndigheter och organisationer som kan ge råd och vägledning inom området tillgänglighet.

Diskrimineringsombudsmannen

Vi kan svara på frågor om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering - det vill säga vad diskrimineringslagen säger om bristande tillgänglighet.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats. arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. De har till exempel tips och förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp i en myndighet, en region, en kommun eller en organisation.

Råd om ett tillgängligt arbetsliv

De krav som finns på arbetsgivare att vidta tillgänglighetsåtgärder finns bland annat i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats. har tillsyn över att arbetsmiljölagen följs.

Riksförbundet Attention

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga och yrkesverksamma.

Råd om tillgänglig utbildning

Rätten till utbildning samt rätten till stöd och anpassning i skolan regleras bland annat i skollagen. De krav som finns på huvudmän att vida tillgänglighetsåtgärder utgår bland annat från skollagen. Inom utbildningsområdet finns ett flertal myndigheter som kan ge råd och vägledning om tillgänglighet.

Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsyn över skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. På sin webbplats har de bland annat råd och vägledning om elevers rätt till särskilt stöd.

Skolverket

Skolverket är en annan myndighet som ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. De har mycket information om vilka regler som gäller i skolan på sin webbplats. Du kan också kontakta deras upplysningstjänst. De svarar på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Myndigheten har även verktyg för att utvärdera tillgängligheten i skolan.

SPSM om hur man kan göra skolan tillgänglig Länk till annan webbplats.

Tillgänglig yrkeshögskola

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan och verkar för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. På sin webbplats informerar de bland annat om rätten till stöd för studerande med funktionsnedsättning.

Riksförbundet Attention

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga och yrkesverksamma.

Tillgänglig information, kommunikation och kultur

Tillgängliga webbplatser

Vägledningen för webbutveckling (före detta 24-timmarsvägledningen) är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Även den privata sektorn kan med fördel använda den.

Tillgänglig kultur

Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Kulturrådets information om ett tillgängligt kulturliv Länk till annan webbplats.

Tillgänglig kommunikation

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. På sin webbplats har de bland annat samlat information om tjänster som kan användas vid kontakt med personer som har en funktionsnedsättning.

Tillgängliga resor och transporter

På webbplatsen Hallå konsument informerar Konsumentverket om vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på tillgänglighet när det gäller resor och transporter. Där kan du även göra en anmälan om ett bolag bryter mot reglerna.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

En tillgänglig fysisk miljö

Tillgänglighet för byggnader

Boverket Länk till annan webbplats. arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. På sin webbplats informerar de bland annat om regler om tillgänglighet för byggnader och allmänna platser.

Tillgänglighet i butiker

På Konsumentverkets webbplats finns fördjupad information och en e-utbildning om tillgänglighet i butik.

Konsumentverkets information om tillgängliga butiker Länk till annan webbplats.

Sjukvård

Socialstyrelsens Länk till annan webbplats. mål är att alla ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. De arbetar till exempel för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen.

Socialstyrelsens information främst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. På deras webbplats finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 november 2023