Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen

2008:568

Diskrimineringsombudsmannens uppdrag regleras i lagen om DO.

Trädde i kraft 1 januari 2009
Utfärdad 5 juni 2008
Ändring införd till och med Svensk författningssamling (SFS) 2014:959

1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:959).

2 § Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.

3 § Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsområde

  • informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer,
  • följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer,
  • följa forsknings- och utvecklingsarbete,
  • hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering, och
  • ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 mars 2023