Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lagar - förbud mot diskriminering och missgynnande

Här hittar du lagen som styr Diskrimineringsombudsmannens (DO) verksamhet och lagar som är centrala för DO:s tillsynsuppdrag och möjlighet att föra talan för enskilda i domstol.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Diskrimineringslagen (DL) förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. Inom arbetslivet och utbildningsområdet ställer lagen också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta kontinuerligt för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Enligt lagen får inte arbetsgivare utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Föräldraledighetslagen

Föräldraledighetslagen (FLL) innehåller ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Skyddet omfattar även tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn (VAB).

Lagen innehåller även ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare som begär eller utnyttjar flexibla arbetsformer, till exempel i form av distansarbete eller flexibel arbetstid, för att vårda ett barn under åtta år.

Lagen om ledighet för närståendevård

Lagen om ledighet för närståendevård – som ger en arbetstagare en viss rätt till ledighet för att vårda en närstående som är svårt sjuk – innehåller ett förbjud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet.

Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl – som ger en arbetstagare en viss rätt till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen som gör arbetstagarens närvaro absolut nödvändig – innehåller ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet.

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen reglerar DO:s uppdrag.

I lagen står det till exempel att DO ska verka för att diskriminering inte ska finnas och att DO verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juni 2024