Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lagar

Här hittar du lagen som styr Diskrimineringsombudsmannens (DO) verksamhet och lagar som är centrala för DO:s tillsynsuppdrag.

Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. Inom arbetslivet och utbildningsområdet ställer lagen också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta kontinuerligt för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Föräldraledighetslagen innehåller ett förbud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Skyddet omfattar även tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn (VAB).

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen reglerar DO:s uppdrag.

I lagen står det till exempel att DO ska verka för att diskriminering inte ska finnas och att DO verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021