Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ledar- och assistanshundförares skydd enligt diskrimineringslagen

Information om vad du som verksamhetsansvarig behöver göra för att inte diskriminera person­er som använder ledar- eller assistans­hund.

I den här filmen berättar tre personer om sin vardag. Filmen visas nedan i en textad version och i en syntolkad version.

Textad version av filmen:

Syntolkad version av filmen:

Vad är ledar- och assistanshundar?

Ledar- och assistanshundar är hundar som har specialtränats för att ge stöd i vardagen till personer med olika typer av funktionsnedsättning. Ledar- och assistanshundar är hjälpmedel, inte sällskapsdjur. Det innebär att de har rätt att vistas i fler miljöer än andra hundar.

Ledarhundar är hjälpmedel för personer med grav synnedsättning. Grav synnedsättning innebär att sakna ledsyn och därför inte kunna orientera sig i främmande miljöer med hjälp av synen. Ledarhunden kan då till exempel hjälpa personen förbi hinder i omgivningen.

Det finns omkring 250 ledarhundar i Sverige. Man måste vara 18 år för att beviljas en ledarhund. Ungefär lika många kvinnor som män har en ledarhund. Ledarhundar bär alltid en vit sele när de arbetar.

Assistanshundar är hjälpmedel för personer med hörsel- och rörelsened­sättning, autism, diabetes eller andra funktions­nedsättningar. Det finns omkring 250 assistanshundar i Sverige. Både vuxna och barn kan ha en assistanshund. Assistanshundar bär alltid ett täcke när de arbetar.

Servicehundar hjälper personer med rörelsenedsättning. De kan till exempel öppna dörrar, plocka upp tappade föremål och dra en rullstol.

Signalhundar hjälper personer med hörselnedsättning. Hundarna kan signalera när det knackar på dörren eller om brandlarmet går.

Alarmerande hundar hjälper personer med till exempel diabetes eller epilepsi. Hundarna kan varna för förändringar i sin förares blodsocker­nivå och hämta hjälp vid anfall.

Psykisk hälsa-hundar ger lugn och trygghet till personer som har till exempel autism, adhd eller någon form av psykisk ohälsa. Hundarna kan också underlätta vid olika aktiviteter som att gå och handla.

Ledar- och assistanshundförare får inte diskrimineras

Alla människor har rätt att delta i samhället på likvärdiga villkor. Diskriminering är förbjudet enligt lag. Ledar- och assistanshundförare omfattas av förbudet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Diskrimineringsförbuden omfattar bland annat restauranger, butiker, varuhus, vårdcentraler, sjukhus, läkarmottagningar, simhallar, teatrar och gym. Det gäller även inom kollektivtrafiken, färdtjänst och taxi.

Ledar- och assistanshundförare ska kunna delta i samhället med sitt hjälpmedel. En person som ansvarar för en verksamhet som exempelvis en restaurang eller en livsmedelsbutik som omfattas av diskrimineringslagen, kan därför behöva vidta åtgärder för att göra verksamheten tillgänglig för ledar- och assistanshundförare. Åtgärderna kan handla om att göra det möjligt för ledar- och assistanshundar att vistas i en lokal, och att se till att personal känner till vilka lagar och regler som gäller.

Undantag

Ibland får ledar- och assistanshundar förbjudas i en lokal om det behövs med hänsyn till verksamheten. Det kan handla om lokaler där ledar- eller assistanshunden kan komma i kontakt med livsmedel. Verksamheten behöver då visa att den först har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet. Vad som är en skälig åtgärd behöver bedömas i varje enskild situation, men det handlar om enklare åtgärder, som inte får vara alltför kostsamma eller krävande.

Om en verksamhet nekar en ledar- eller assistanshund tillträde trots att det finns andra rimliga lösningar kan det innebära diskriminering.

Det går oftast att hitta andra lösningar än att helt förbjuda ledar- och assistanshundar. När det gäller restauranger och livsmedelsbutiker kan till exempel hunden vistas i en del av lokalen där den inte riskerar att komma i kontakt med mat. Enligt Livsmedelsverket innebär det en låg risk för livsmedelssäkerheten att en ledar- eller assistanshund vistas i ett kundutrymme.

Ledar- och assistanshundförares skydd mot diskriminering enligt diskriminering­s­lagen innebär inte att allt behöver vara likadant som för andra. Till exempel kan ledar- och assistanshundförare vistas i en viss del av lokalen.

Hundallergier

En fråga som kan uppstå är vad om händer när någon med hundallergi ska vistas i samma lokal som en ledar- eller assistanshund. Det går ofta att hitta lösningar, till exempel att personerna vistas i olika delar av en lokal. Ledar- och assistanshundförare och hundallergiker är vana vid att hitta lösningar som fungerar för alla. Det uppstår sällan problem vid dessa möten.

Ändå förekommer det att butiks- och restaurangpersonal nekar ledar- och assistanshundförare tillträde och hänvisar till att hundallergiker måste kunna besöka deras lokaler.

En viss typ av funktionsnedsättning har inte företräde framför en annan. Både ledar- och assistanshundförare och hundallergiker har rätt att få ta del av olika verksamheter. Personen som är ansvarig för en verksamhet behöver därför hitta lösningar som möter båda gruppernas behov. Det går ofta att göra genom planering och dialog.

Upplevelser av utsatthet och diskriminering

Att ha en ledar- eller assistanshund som hjälpmedel är för de flesta som behöver det avgörande för att kunna röra sig i samhället. Samtidigt upplever många utsatthet och diskriminering i sin vardag.

Ledar- och assistanshundförare har i dialog med Diskriminerings­ombuds­mannen berättat om att de kan nekas att besöka restauranger, butiker, kollektivtrafik, vårdinrättningar och träningslokaler tillsammans med sin ledar- eller assistanshund, eller att de blir otrevligt bemötta. Verksamheterna brukar hänvisa till hygienbestämmelser, hundallergi, hundrädsla eller förbud mot sällskapsdjur. Ofta behöver ledar- och assistanshundföraren själv informera personal om vad en ledar- eller assistanshund är och vad diskriminerings­förbudet innebär.

Anmäl diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen

Om du som ledar- och assistanshundförare upplever att du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen.

Så arbetar Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannens uppdrag är att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringso­mbudsmannen arbetar på olika sätt för att motverka diskriminering.

En viktig del i det arbetet är att verka för upprättelse för de som utsatts för diskriminering, genom att ta emot och utreda anmälningar om upplevd diskriminering. Diskrimineringsombudsmannens hantering av anmälningar hittar du här: Vad händer när du anmält?

Anmälningar om diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen DO får löpande in anmälningar som rör diskriminering av ledar- och assistanshundförare. Den vanligaste formen av diskriminering som anmäls är bristande tillgänglighet, men även indirekt diskriminering och trakasserier förekommer.

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighets­åtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan en funktionsnedsättning.

Exempel diskrimineringsärende

Diskrimineringsombudsmannen beslutade i mars 2023 att ett flygbolag, som vid två tillfällen nekat en kvinna att ta med sin assistanshund på flyget, gjort sig skyldig till diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

DO bedömde att flygbolaget inte vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet och att kvinnan missgynnats i förhållande till personer utan funktionsnedsättning.

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral, men särskilt missgynnar personer med exempelvis en viss funktionsnedsättning.

Exempel
En restaurang har en regel som innebär att alla hundar är förbjudna av hygienskäl. En sådan regel är godtagbar bara om regelns syfte, att undvika att livsmedel smittas eller smutsas ned, är berättigat och om regeln är lämplig och nödvändig för att nå syftet.

Om det finns andra tillvägagångssätt för att uppnå syftet, till exempel att anvisa ledar- eller assistanshunden till en plats där ingen kontakt med mat sker, kan nekandet vara indirekt diskriminering.

Trakasserier är ett beteende som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt eller gester.

En möjlig situation som skulle kunna uppstå är exempelvis att en ledar­hundförare blir illa bemött av en anställd i en livsmedelsbutik. Det finns ett absolut förbud mot trakasserier i diskrimineringslagen.

Information från andra myndigheter

Livsmedelsverket

Arbetar för närvarande med att ta fram en ny vägledning till restauranger och matbutiker som har kunder med ledar- och assistanshundar i sina lokaler.

Myndigheten för delaktighet

Upphandlar ledarhundar och har information om assistanshundar på sin webbplats. Regeringen har föreslagit en ny lag för ledarhundsverksamheten. Förslaget innebär att ledarhundsverksamheten flyttar från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet den 1 april 2024. Riksdagen förväntas fatta beslut om den nya lagen hösten 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juni 2024