Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ålder - en diskrimineringsgrund

När är diskriminering i samband med ålder förbjudet?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. Förbudet är i princip lika för samtliga diskrimineringsgrunder, med några undantag.

Film - så kan åldersdiskriminering upplevas

I den här filmen får vi möta en man som berättar om sina upplevelser av diskriminering på grund av sin ålder. Berättelsen är en konstruktion av flera autentiska händelser, scenen spelas av skådespelare.

Hur kan diskrimineringen se ut i samhället?

Vilken ålder som är norm kan skilja sig åt i olika sammanhang. De flesta som blir utsatta för diskriminering som har samband med ålder är oftast antingen yngre eller äldre. Begreppen äldre och yngre är relativa och uppfattningen om vem som är yngre eller äldre kan variera beroende av situation, bransch och så vidare.

Vi vet att det förekommer, men vi saknar i dag tillräcklig kunskap om hur vanligt det är eller hur diskrimineringen tar sig i uttryck. Detta beror bland annat på att det inte finns så mycket forskning inom området och att endast en liten del av den upplevda diskrimineringen anmäls och mörkertalet är stort.

Exempel på diskriminering i samband med ålder

Här ger vi några exempel på vad vi i dag vet utifrån olika kunskapskällor såsom forskning, anmälningar och erfarenheter från det civila samhället:

Ålder är en diskrimineringsgrund som till sin natur är föränderlig. De av oss som får möjligheten att leva många år får också uppleva många faser under ett liv.

DO:s rapport "Upplevelser av diskriminering" (2010) pekar på att upplevelser av diskriminering som har samband med ålder kan skilja sig åt mellan äldre och yngre personer. Rapporten bygger på djupintervjuer och fokusgruppsdiskussioner.

De äldre deltagarna i studien upplevde att diskrimineringen främst sker inom arbetslivets område. De äldre menade att många ger upp att söka jobb när de fyllt 60 år för att ingen anställer dem, ens för kortare uppdrag.

De yngre personerna i just denna studie var inte lika etablerade på arbetsmarknaden och därför omfattade deras erfarenheter främst andra samhällsområden. Det handlade exempelvis om upplevelser om diskriminering inom föreningslivet och vid besök på restaurang och nattklubb.

Ålder är relativt

Vilken ålder som är norm kan skilja sig åt i olika sammanhang. De flesta som blir utsatta för diskriminering som har samband med ålder är oftast antingen yngre eller äldre.

Begreppen äldre och yngre är relativa och deltagarna i studien menar att man inom en bransch kan bli diskriminerad för att man betraktas som för gammal redan vid 40, medan personer under 40 år betraktas som för unga i en annan bransch. Åldersspannet som i någon mening förskonas från diskriminering upplevdes alltså som väldigt smalt oavsett vilken kompetens eller erfarenhet man besitter.

Källa

DO (2010). Upplevelser av diskriminering. Stockholm: DO, s. 43-45

Inom arbetslivet kan diskrimineringen innebära att individer går miste om jobb, kompetensutveckling eller befordran. Det kan också handla om att bli trakasserad på sin arbetsplats på grund av sin ålder.

Yngre kallades oftare till intervju

En forskningsstudie från Linnéuniversitet använde fältexperiment för att undersöka om det finns en skillnad mellan en yngre och äldre arbetssökande i sannolikheten att bli kallade till en jobbintervju eller ett få ett jobberbjudande från en arbetsgivare.

Forskarna skapade två innehållsmässigt identiska ansökningshandlingar för två fiktiva män, 31 respektive 46 år gamla. De fiktiva sökande gavs båda tio års arbetslivserfarenhet i det sökta yrket. Över 400 jobb inom restaurang- och handelsbranscherna söktes via Platsbanken på Arbetsförmedlingens webbplats. Den yngre av de två fiktiva arbetssökande fick en påtagligt högre andel erbjudanden om jobbintervju eller jobb.

Forskarna bakom studien menar att åldersdiskrimineringen är påtaglig och börjar redan i en ganska tidig ålder. Studiens resultat ligger i linje med tidigare resultat från USA, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

Källa

Ahmed, A., L. Andersson och M. Hammarstedt (2012). Does age matter for employability? A field experiment on ageism in the Swedish labor market, Linnéuniversitetet, s. 403-406 i Applied Economics Letters, Vol. 19, nr 4 Länk till annan webbplats..

Åldersdiskriminering börjar tidigt

I IFAUS rapport "Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan?" finner författarna att sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare faller kraftigt redan från 40-årsåldern. Dessutom menar forskarna att sannolikheten att bli kontaktad faller snabbare med åldern för kvinnor än för män.

Källa

IFAUS (2017). Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan? Länk till annan webbplats.

Föreställningar om ålder påverkar

DO gav en forskare 2011 i uppdrag att studera upplevelserna av ålder och åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer.

Diskriminering är ett komplext fenomen som påverkas av flera faktorer. Rapporten beskriver hur föreställningar om yngre respektive äldre som homogena grupper kan bidra till diskriminering. Det förekommer exempelvis en myt om att yngre personal stannar kvar längre på arbetsplatsen än vad äldre (som närmar sig pensionsåldern) gör. Unga personer kan å andra sidan uppleva att de måste vänta på att få samma rättigheter på arbetsplatsen som äldre kollegor redan har och att de yngres erfarenheter och kompetenser inte tas på allvar.

Studien lyfter även fram att både äldre och yngre upplever diskriminering i samband med rekrytering. Rapporten pekar också på att äldre kan diskrimineras genom att de inte erbjuds kompetensutveckling eller andra resurser som främjar fortsatt karriär och utveckling i arbetslivet. Deltagarna i studien beskrev också åldersskämt mot både yngre och äldre som en form av vardagsdiskriminering.

Källa

DO (2011). Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv

Vi kan konstatera att vi vet alldeles för lite om hur åldersdiskrimineringen ser ut i samhället i stort, särskilt utanför arbetslivets område. DO skulle därför gärna se fler studier inom området.

Organisationer som arbetar för äldre personers rättigheter har i dialog med DO bland annat beskrivit medlemmars svårigheter att få teckna försäkringar och banklån samt problem med osakliga åldersgränser för olika typer av tjänster. De organisationer som arbetar för yngre personers rättigheter arbetar ofta för ungas rätt att få vara delaktiga och bli tagna på allvar.

DO:s rapport om åldersdiskriminering beskriver att åldersdiskriminering kan se mycket olika ut beroende på vilka utgångspunkter personen har från början (DO, 2011). För äldre heterosexuella kvinnor med etnisk svensk tillhörighet boende på landsbygden kan åldersdiskriminering vara något helt annat än för personer med delvis annan bakgrund.

Källa

DO (2010). Upplevelser av diskriminering

Vad innebär diskrimineringsgrunden ålder?

Lagen definierar ålder som uppnådd levnadslängd. Med detta avser lagen en persons levnadslängd i tid räknat. Alla omfattas av skyddet eftersom alla har en uppnådd levnadslängd.

Ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna.

Olika diskrimineringsgrunder kan samverka

Diskriminering har många gånger samband med fler än en diskrimineringsgrund. Det gäller både när en individ blir diskriminerad och diskriminering på en samhällelig nivå. En kvinna i en viss ålder kan därför ha andra erfarenheter av diskriminering än en man som är lika gammal.

På samma sätt kan föreställningar om ålder i kombination med etnisk tillhörighet, religion och så vidare ha betydelse för hur en person blir behandlad eller vilka hinder hen stöter på.

De anmälningar som har kommit in till DO hittills visar att diskrimineringsgrunden ålder förhållandevis ofta samspelar med diskrimineringsgrunden kön.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Anmälningar om diskriminering

Endast en liten del av den upplevda diskrimineringen anmäls och mörkertalet är troligen stort. Anmälningarna till DO kan därför endast synliggöra en del av de problem som är kopplade till diskriminering. Samtidigt är anmälningarna om upplevd diskriminering en viktig och unik kunskapskälla som bidrar till att identifiera olika former av diskriminering.
Flera händelser bidrar till upplevelsen av diskriminering

De som vänder sig till DO berättar ofta om att:

  • De tillskrivs negativa stereotypa egenskaper utifrån föreställningar om grupptillhörighet.
  • De varit med om flera händelser som sammantaget ger upplevelsen av att ha blivit diskriminerad.
  • Liknande händelser även har drabbat andra.
  • De på olika sätt försökt att anpassa sig för att undkomma diskrimineringen.

Källa

DO (2014). Delar av mönster - En analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer

Citat från anmälan:

Jag // är för närvarande behovsanställd bussförare vid [företaget]. Jag har varit deltidsanställd och under senare år varit behovsanställd sedan 2002. // Min närmsta chef har meddelat mig att [företaget] från och med i år bestämt att förare inte får jobba efter det dom fyllt 70 år. Den som bestämt detta // hävdar i ett hemligt dokument, att hon har stöd i Diskrimineringslagen för denna ståndpunkt. Mina kollegor och även chefer på lägre nivå har reagerat mot detta beslut. // Jag vill påstå att [företaget] sysslar med åldersdiskriminering. Personer åldras i dag högst individuellt. "En av DO:s centrala uppgifter är att utöva tillsyn över att diskrimineringslagens (DL:s) bestämmelser följs. DO har också möjlighet att företräda enskilda i dom stol i mål som vi bedömer vara av principiell vikt. Tillsynen syftar till att förhindra att DL överträds.

Anmälningar, tips och klagomål under 2021

År 2021 kom det in totalt 3 278 anmälningar om diskriminering till DO. Av dessa anmälningar rörde 624 diskriminering som har samband med ålder.

De flesta av anmälningarna om åldersdiskriminering rör arbetslivet. Därefter kommer diskriminering inom samhällsområdet varor, tjänster och bostäder.

Källa

DO (2021). Årsredovisning Pdf, 6.6 MB.

Främja lika rättigheter och förebygga diskriminering

Alla arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med det som lagen kallar för aktiva åtgärder. Det innebär att arbetsgivare, skolor, högskolor och andra utbildningsanordnare ska genomföra ett systematiskt arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter i sina verksamheter.

Det finns bland annat lagkrav på att kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp risker för alla former av diskriminering (inklusive trakasserier, sexuella trakasserier och bristande tillgänglighet).

Aktiva åtgärder ska sedan 1 januari 2017 omfatta samtliga diskrimineringsgrunder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023