Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Om du blivit missgynnad

Om du har blivit missgynnad av skäl som hänger samman med din föräldraledighet kan du ha rätt till kompensation. Vill du ta till vara på dina rättigheter är det viktigt att du agerar snabbt. På den här sidan kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på.

Rätt till kompensation

Om en arbetsgivare har missgynnat dig av skäl som sammanhänger med föräldraledighetslagen kan du ha rätt till skadestånd från arbetsgivaren. Detta är under förutsättning att missgynnandet inte är en självklar följd av ledigheten. Skadeståndet kan dels omfatta en kompensation för kränkningen som sådan, dels ersättning för ekonomisk skada som missgynnandet kan ha orsakat dig.

Nivån på skadeståndet för kränkningen, som kallas allmänt skadestånd, bestäms främst med hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är. Det ska också sättas så högt att det också kan få en förebyggande effekt.

Har du missgynnats genom en uppsägning eller ett avsked kan du också begära att åtgärden ogiltigförklaras.

Agera inom tidsfrister

Om du vill tillvarata din rätt till skadestånd är det viktigt att du agerar snabbt. Det är korta tidsfrister som gäller för inom vilken tid du måste agera. Fristerna är olika långa beroende på om du är medlen i en facklig organisation eller inte. Huvudregeln för dig som är oorganiserad är att talan ska väckas inom fyra månader från att du fått kännedom om missgynnandet och aldrig senare än två år från missgynnandet.

Om du är medlem i en facklig organisation börjar fristen istället löpa när den fackliga organisationen fick kännedom om missgynnandet.

Observera att det för ogiltighetsförklaring av uppsägning och avsked kan gälla en så kort frist som två veckor för att underrätta arbetsgivaren om kravet. Om missgynnandet även kan anses vara diskriminering kan något längre frister gälla.

Om du lämnar in en stämningsansökan efter att fristen har gått ut och arbetsgivaren påtalar det för domstolen/rätten betyder det att domstolen inte kan döma till din förmån. Kraven är då preskriberade.

Hur du kan tillvarata dina rättigheter

Medlem i en facklig organisation

Om du är fackligt organiserad så finns möjligheten att organisationen kan företräda dig. Organisationen har möjlighet att föra fram dina anspråk i förhållande till arbetsgivaren i förhandling och ytterst i domstol. Organisationen har förtur enligt lag framför DO när det gäller att företräda sina medlemmar.

För att ta reda på vilka tidsfrister som gäller för dig om du själv vill agera behöver du kontakta din organisation.

Inte medlem i en facklig organisation

Om du inte är medlem i ett fackförbund/en arbetstagarorganisation eller om förbundet/organisationen inte företräder dig och du på egen hand vill se till att du får skadestånd för en överträdelse av föräldraledighetslagen måste du ytterst vara beredd att lämna in en stämningsansökan mot arbetsgivaren till tingsrätt inom rätt tidsfrist.

Anlita juridiskt ombud

Du och även din motpart kan behöva anlita ett juridiskt ombud. På advokatsamfundets webbplats Länk till annan webbplats. finns kontaktuppgifter till ombud. Ett domstolsförfarande kan alltså medföra kostnader. Den som förlorar en tvist i domstol ska som huvudregel ersätta motparten för dennes rättegångskostnader.

Ekonomiskt stöd

Du kan kontakta ditt försäkringsbolag om möjligheten till rättshjälp. Under vissa omständigheter kan du ha rätt till rättshjälp från staten. Rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen Länk till annan webbplats. är ett ekonomiskt stöd för dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Din fråga kan anknyta till diskriminering och du kan därför även kontakta någon av antidiskrimineringsbyråerna Länk till annan webbplats. i landet.

Prata med din arbetsgivare

Innan du väcker talan bör du kontakta arbetsgivaren för att undersöka om du kan få arbetsgivarens förklaring till vad som inträffat. Detta för att eventuellt hitta en lösning på tvisten och undvika onödiga och kostsamma rättsliga åtgärder. Sådana kontakter behöver tas i god tid inom tidsfristen om du vill kunna väcka talan för det fall en överenskommelse inte nås.

Vad kan DO göra?

DO har rätt att företräda enskilda som myndigheten bedömer har utsatts för överträdelser av missgynnandeförbudet.

Till skillnad från vad som gäller i diskrimineringslagen har DO inte någon tillsyn över hur arbetsgivare arbetar för att inte missgynna enligt föräldraledighetslagen. Det gör att vi inte har någon rätt att få uppgifter från arbetsgivare om händelser som skulle kunna innebära en överträdelse av förbudet.

Andra förutsättningar är att det råder tvist om det skett en överträdelse, att det finns tillräcklig bevisning samt tillräckligt med tid för att förbereda en talan. För DO gäller samma tidsfrister som för dig som enskild.

Bevisbördan

Att ett missgynnande helt eller delvis beror på föräldraledighet eller förmodad föräldraledighet kan vara svårt att bevisa. Därför finns en särskild regel som ger en lättnad av bevisbördan för den som anser sig vara missgynnad.

För arbetstagare och arbetssökande räcker det att visa omständigheter som ger anledning att anta att hen missgynnats av skäl som har samband med föräldraledighet. Ett tydligt tidssamband kan i vissa fall vara tillräckligt för att beviskravet ska vara uppfyllt.

Om arbetstagaren lyckas göra antagligt att det skett ett missgynnande som har haft samband med föräldraledighet övergår bevisbördan på arbetsgivaren som måste visa att det trots allt saknats ett sådant samband. Ett exempel på vad som kan göra antagligt att det finns ett samband är att det finns ett nära tidssamband mellan arbetsgivarens kännedom om föräldraledigheten och missgynnandet. Det kan till exempel handla om att en anställd sägs upp kort efter att ha ansökt om föräldraledighet. Det kan också handla om vad arbetsgivaren säger, till exempel att någon får lägre lönepåslag med hänvisning till att föräldraledigheten gjort att det inte går att bedöma prestationen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 juni 2024