Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vård av en närstående som är svårt sjuk

En arbetstagare som vårdar en närstående som är svårt sjuk har rätt till ledighet.

Rätten till vård av en närstående som är svårt sjuk regleras i lagen om ledighet för närståendevård. 

En rätt till hel ledighet för vård av närstående av omsorgsskäl gäller under tid då arbetstagaren får hel närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken.

Arbetstagaren har rätt till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel, till hälften eller till tre fjärdedelar. Arbetstagaren får under denna tid tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Det är förbjudet att som arbetsgivare på något sätt missgynna den arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet för att vårda en närstående. Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser.

Den arbetstagare som missgynnas av skäl som har samband med att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet för vård av närstående, eller den arbetstagare som utsätts för repressalier, kan företrädas av en arbetstagarorganisation som kan föra arbetstagarens talan gentemot arbetsgivaren vid Arbetsdomstolen.

När en arbetstagarorganisation väljer att inte föra en enskild arbetstagares talan kan DO välja att föra den enskildes talan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023