Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ledighet vid sjukdom eller olycksfall inom familjen

En arbetstagare har rätt till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen som gör arbetstagarens närvaro absolut nödvändig.

Rätten till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen regleras i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Rätten att vara ledig gäller i en akut situation när det är nödvändigt för arbetstagaren att vara närvarande i familjen och frånvarande från arbetet.

Det kan exempelvis vara en familjemedlem som råkar ut för en allvarlig olycka eller avlider. Arbetsgivare och arbetstagare kan genom kollektivavtal begränsa antalet dagar som arbetstagaren kan ta ut ledighet av trängande familjeskäl. I så fall gäller en sådan begränsning alla arbetstagare på arbetsplatsen inklusive den som inte är fackligt ansluten.

Det är förbjudet att som arbetsgivare på något sätt missgynna den arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser.

Den arbetstagare som missgynnas av skäl som har samband med att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet av trängande familjeskäl kan företrädas av en arbetstagarorganisation som kan föra arbetstagarens talan gentemot arbetsgivaren vid Arbetsdomstolen.

När en arbetstagarorganisation väljer att inte föra en enskild arbetstagares talan kan DO välja att föra den enskildes talan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 september 2023