Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Balans mellan arbete och privatliv

Arbetstagare har särskilda rättigheter som är till för att skapa balans mellan arbete och fritid. Dessa rättigheter gäller under specifika och särskilda omständigheter.

När arbetstagaren är förälder

En arbetstagare som är förälder till barn under åtta år eller har en närstående som är svårt sjuk med omsorgsbehov har rätt att begära och nyttja flexibla arbetsformer.

Rätten till flexibla arbetsformer för att vårda ett barn under åtta år eller en närstående regleras i föräldraledighetslagen och lagen om ledighet för närståendevård. 

Flexibla arbetsformer kan exempelvis vara att en anställd arbetar på distans eller har flexibla arbetstider.

Det är förbjudet att som arbetsgivare på något sätt missgynna den arbetstagare som begär eller nyttjar flexibla arbetsformer för att vårda ett barn under åtta år eller en närstående som är svårt sjuk.

Med missgynnande menas en behandling som medför en skada eller nackdel. Det kan handla om att komma i ett sämre läge, att gå miste om en förbättring eller förmån, eller att utsättas för obehag.

Det spelar inte någon roll om det finns en avsikt att missgynna. Det är själva effekten eller resultatet som avgör om det är ett missgynnande. Ibland kan det behöva göras en jämförelse med hur andra som inte är eller ska vara föräldralediga behandlats för att konstatera att någon missgynnas.

Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser.

Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att den begärt eller nyttjat flexibla arbetsformer för att kunna kombinera arbetsliv och föräldraskap.

När arbetstagaren vårdar en närstående

En arbetstagare som vårdar en närstående som är svårt sjuk har rätt till ledighet.

Rätten till vård av en närstående som är svårt sjuk regleras i lagen om ledighet för närståendevård.

Det är förbjudet att som arbetsgivare på något sätt missgynna den arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet för att vårda en närstående.

Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser.

Sjukdom eller olycksfall inom arbetstagarens familj

En arbetstagare har rätt till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen som gör arbetstagarens närvaro absolut nödvändig.

Rätten till ledighet i samband med sjukdom eller olycksfall inom familjen regleras i lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Arbetstagaren har då rätt till ledighet i en akut situation när det är nödvändigt för arbetstagaren att vara närvarande i familjen och frånvarande från arbetet.

Det kan exempelvis vara en familjemedlem som råkar ut för en allvarlig olycka eller avlider.

Arbetsgivare och arbetstagare kan genom kollektivavtal begränsa antalet dagar som arbetstagaren kan ta ut ledighet av trängande familjeskäl. I så fall gäller en sådan begränsning alla arbetstagare på arbetsplatsen inklusive den som inte är fackligt ansluten.

Det är förbjudet att som arbetsgivare på något sätt missgynna den arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 september 2023