Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förbud inom bostadsområdet

Ingen ska bli diskriminerad i samband med uthyrning av bostäder. Därför är diskriminering vid tillhandahållande av bostäder förbjudet enligt diskrimineringslagen.

Den som, utanför privat- och familjelivet, tillhandahåller bostäder till allmänheten får inte diskriminera någon. Det framgår i diskrimineringslagen.

En förenklad beskrivning av diskriminering är att en person missgynnas eller kränks. Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Tre undantag

I lagen finns det tre undantag då det kan vara tillåtet för en hyresvärd att behandla personer olika. Undantagen gäller kön, ålder och bristande tillgänglighet.

Kön

Det kan vara tillåtet för en hyresvärd att behandla kvinnor och män olika vid tillhandahållande av bostäder, om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det kan till exempel gälla skyddade boenden för hot- eller våldsutsatta kvinnor eller män.

Ålder

Det kan vara tillåtet för en hyresvärd att behandla personer olika utifrån ålder, om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Det kan till exempel gälla nedre åldersgränser för seniorboenden och ungdomsbostäder.

Bristande tillgänglighet

I diskrimineringslagen finns ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Det är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Förbudet gäller inom många samhällsområden men inte inom bostadsområdet.

Hur kan diskriminering se ut?

För att förstå vad diskriminering vid uthyrning av bostäder kan vara, kommer här några exempel på situationer som kan vara diskriminering. Om en händelse är diskriminering eller inte beror dock alltid på omständigheterna i det enskilda fallet.

  • En hyresvärd nekar en bostadssökande lägenhet med hänvisning till den etniska sammansättningen bland hyresgästerna i trappuppgången.
  • En hyresvärd erbjuder endast "provkontrakt" till bostadssökande med psykisk funktionsnedsättning.
  • En hyresvärd vill inte hyra ut lägenheter till personer i tjugoårsåldern för att de riskerar att störa grannarna i större omfattning än äldre personer.
  • En bostadssökande ska titta på en lägenhet. När hyresvärden ser att personens partner har mörk hudfärg vill hen inte längre hyra ut lägenheten till den bostadssökande.

Så kan diskriminering upplevas

I den här filmen får vi möta en man som berättar om sina upplevelser av diskriminering på grund av sin ålder. Berättelsen är en konstruktion av flera autentiska händelser, scenen spelas av skådespelare.

Ta del av våra seminarier från MR-dagarna

Trots att det är förbjudet att diskriminera inom bostadsområdet förekommer diskriminering när hyresvärdar förmedlar bostäder. Vilka är problemen? Hur bör hyresvärdar agera?

DO deltog på Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala våren 2021. Där genomförde vi seminarier som bland annat svarar på dessa frågor. Ta gärna del av seminarierna via länkarna till vår Youtube-kanal.

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Diskriminering på bostadsmarknaden är en faktor som både bidrar till och upprätthåller boendesegregation. Det visar forskning. Samtidigt har DO sett att åtgärder för att minska segregation i sig kan riskera att leda till diskriminering.

Det här seminariet handlar om sambanden mellan segregation och diskriminering. Under seminariet diskuteras också hur boendesegregationen kan motverkas, och vad som faktiskt krävs för att den ska minska.

Vad kan leda till diskriminering av bostadssökande?

Så förmedlar du bostäder utan att diskriminera

DO har tagit fram en digital guide som ger en bra överblick över hyresvärdars ansvar enligt diskrimineringslagen. Bland annat finns det en beskrivning av vad förbudet mot diskriminering innebär, exempel på hur diskriminering på bostadsmarknaden kan se ut och tips på hur hyresvärdar kan arbeta för att förebygga diskriminering.

I det här seminariet presenterar vi DO:s digitala guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 maj 2022