Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Varor, tjänster och bostäder

Diskriminering är förbjuden för den som tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder. Förbudet gäller även för den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, som till exempel en mässa, en marknad eller en konsert.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen.

Exempel på diskriminering

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder:

 • En fotvårdsklinik låter inte en man boka tid och det har samband med att han bär klänning.
 • En nattklubb avvisar ett samkönat par för att de pussar och kramar varandra.
 • Personalen på en badanläggning vägrar att släppa in en kvinna för att hon bär huvudduk.
 • En hyresvärd nekar en familj att hyra en bostad och det har samband med mammans etniska tillhörighet.
 • En bank nekar en person ett lån för att banken anser att hen är för gammal.
 • Ett gym låter inte en person köpa träningskort och det har samband med hens funktionsnedsättning.
 • Ett försäkringsbolag låter inte en gravid transman teckna en gravidförsäkring.

Förbudet gäller inte för en person som inom ramen för privatlivet erbjuder varor eller tjänster. Det innebär att om någon vid enstaka tillfällen till exempel säljer begagnade barnkläder eller ärvda smycken så gäller inte förbudet.

Tre undantag i diskrimineringslagen

I lagen finns det tre undantag inom varor, tjänster och bostäder då det kan vara tillåtet att behandla personer olika. Undantagen gäller

 1. kön
 2. ålder
 3. bristande tillgänglighet.

Ålder

Det kan vara tillåtet att särbehandla en person utifrån ålder om:

 • en viss ålder är föreskriven i lag
 • det rör försäkringstjänster
 • det rör nedre åldersgränser för serveringsställen som säljer alkohol.

Det kan även vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om det på annat sätt finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Det innebär bland annat att syftet ska vara tillräckligt viktigt för att kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering.

Kön

Det kan vara tillåtet att personer av olika kön behandlas olika ifråga om tjänster eller bostäder om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det gäller till exempel skyddade boenden för hot- eller våldsutsatta kvinnor eller män.

Undantag för försäkring när det gäller kön

För försäkringstjänster gäller att enskilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt mellan kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön.

Trots detta får, under vissa förutsättningar, en persons könstillhörighet påverka bedömningen av andra faktorer som beräkningar av försäkringspremier baseras på. Det kan handla om individuella hälsofaktorer som kan påverka människor olika beroende av kön, till exempel att betydelsen av en sjukdomshistorik i en familj skiljer sig åt betydligt mellan könen.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte

 • för den som tillhandahåller bostäder
 • för privatpersoner som erbjuder varor och tjänster
 • om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder för fastigheten utöver de krav som finns i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten. Undantaget gäller även byggnadsverk.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2023