Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Värnplikt och civilplikt

Diskriminering är förbjuden inom militär utbildning.

Förbudet mot diskriminering

Förbudet omfattar situationer när någon

  • mönstrar, skrivs in till eller fullgör värnplikt eller civilplikt
  • prövas till eller fullgör en annan motsvarande militär utbildning.

Förbudet gäller inte för särbehandling och kränkningar som har samband med ålder.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen.

Exempel på diskriminering

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

  • En person som gör en militär utbildning bemöts på ett kränkande sätt och det har samband med hens sexuella läggning.
  • En deltagare nekas ledighet eller utsätts för disciplinåtgärder av skäl som har samband med hens religion.
  • En kvinna som söker till en utbildning blir inte antagen och det har samband med hennes kön.

Förbudet mot diskriminering hindrar inte tillämpning av bestämmelser om att en person inte ska inkallas till värnplikt eller civilplikt om personen hänvisar till att hen är medlem i ett visst religiöst samfund.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Den som ansvarar för en militär utbildning och som får kännedom om att någon har upplevt eller upplever sig trakasserad i samband med verksamheten, är skyldig att utreda om trakasserier eller sexuella trakasserier har ägt rum och i så fall agera för att få stopp på det.

Utrednings- och åtgärdsskyldigheten gäller såväl trakasserier från andra som deltar i utbildningen som från personal.

Utrednings- och åtgärdsskyldigheten gäller inte trakasserier som har samband med ålder.

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande beteendet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någon. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar ovälkomna blickar.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2023