Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Diskriminering är förbjuden inom hälso- och sjukvården, inom socialtjänstens verksamhet samt i fråga om färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen.

Exempel på diskriminering

Följande är exempel på diskriminering inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

 • En kommun tvångsomhändertar ett barn utan att göra en individuell prövning av föräldrarnas möjlighet att ta hand om barnet. Beslutet om tvångsomhändertagande har samband med föräldrarnas funktionsnedsättning.
 • En läkare skriver kränkande om en person i ett läkarintyg och kränkningen har samband med hens könsidentitet eller könsuttryck.
 • En person får inte vård på en vårdcentral och det har samband med hens sexuella läggning.

Ta gärna del av vägledningen "Att mötas inom hälso- och sjukvård".

Materialet är till för att stödja personal i hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård.

Två undantag i diskrimineringslagen

I lagen finns två undantag inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst då det kan vara tillåtet att behandla personer olika. Undantagen gäller

 1. kön
 2. ålder.

Kön

Inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten kan det vara tillåtet att behandla personer av olika kön olika om det har ett berättigat syfte och görs på ett sätt som är lämpligt och nödvändigt. Det kan till exempel röra sig om situationer där individer har olika behov beroende av kön, till exempel skyddade boenden för kvinnor eller män som utsätts för våld i nära relationer.

Ålder

Det kan vara tillåtet att särbehandla personer utifrån ålder om

 • en viss ålder är föreskriven i lag
 • det på annat sätt finns ett berättigat syfte att särbehandla och om de medel som används är lämpliga och nödvändiga.

Film - så kan diskriminering upplevas

I den här filmen får vi möta två kvinnor som berättar om sina upplevelser av diskriminering på grund av deras sexuella läggning. Berättelsen är en konstruktion av flera autentiska händelser, scenen spelas av skådespelare.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Tillgänglig vård

Den som ansvarar för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder för en patient med funktionsnedsättning. Det kan handla om att

 • ta bort eller fasa av trösklar
 • ha kontrastmarkeringar vid eventuella nivåskillnader
 • förbättra framkomligheten in/ut i lokalerna (till exempel ramp eller hiss som alternativ till trappa)
 • att installera automatiska dörröppnare
 • erbjuda kortfattad skriftlig information, som komplement till muntlig
 • möjliggöra information på alternativa sätt till patienter och anhöriga, till exempel via personligt besök, e-post, telefon eller teckenspråkstolk.

Tips och förslag på tillgänglighetsarbete

Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats. arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. De har till exempel tips och förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp en region en kommun eller en organisation.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juni 2024