Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Krav på utbildningsanordnare vid trakasserier och sexuella trakasserier

Det finns lagkrav på vad en utbildningsanordnare ska göra när det framkommer att ett barn, elev eller student känner sig trakasserad eller sexuellt trakasserad. Det finns inga undantag. Här berättar vi vad lagkravet innebär.

Med trakasserier menar vi både sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Om någon blir trakasserad eller sexuellt trakasserad

Om en utbildningsanordnare får kännedom om att trakasserier eller sexuella trakasserier kan ha ägt rum i till exempel förskolan, skolan eller högskolan ska anordnaren först utreda vad som har hänt. Om det visar sig att någon har blivit trakasserad måste den verksamhetsansvariga också genomföra åtgärder som syftar till att trakasserierna ska upphöra.

Observera att det gäller även trakasserier och sexuella trakasserier som har samband med verksamheten, till exempel på vägen till skolan eller i sociala medier.

För utbildningsverksamhet som regleras i skollagen finns en särskild bestämmelse om anmälningsskyldighet. Den innebär att lärare och annan personal, som får kännedom om att ett barn eller en elev har upplevt eller upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkningar i samband med verksamheten, är skyldiga att informera förskolechefen respektive rektorn. Denna ska i sin tur informera huvudmannen, som vanligtvis är den kommun eller styrelse som ansvarar för utbildningen.

Skyldigheten att utreda uppgifter om trakasserier uppstår så snart någon personal får kunskap om att ett barn, en elev eller studerande har upplevt eller upplever sig utsatt. Det krävs alltså inga bevis för att något har hänt.

Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att den ansvariga för verksamheten kan bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att få trakasserier att upphöra. Att genomföra en utredning kan innebära att:

  • Fråga alla inblandande vad det är som hänt, det vill säga både den som upplever sig trakasserad och den som kan ha utfört trakasserierna.
  • Fråga andra barn, elever eller studerande samt personal och eventuella vårdnadshavare.
  • Ta hjälp av särskild kompetens, såsom kuratorer eller psykologer, som till exempel kan göra observationer.
  • Undersöka sociala forum och andra fysiska eller virtuella platser där deltagarna i verksamheten interagerar.

Syftet med de åtgärder som genomförs på såväl kort som lång sikt är att trakasserierna ska upphöra. Vilka åtgärder utbildningsanordnaren genomför i ett specifikt fall beror på vad utredningen i just det fallet visar. Tänkbara åtgärder är att:

  • Ha återkommande samtal med barn, elever eller studerande och eventuella vårdnadshavare.
  • Ha ökad uppsikt, särskilt på platser och vid tidpunkter som har visat sig vara riskfyllda.
  • Tilldela en assistent eller en resursperson för den eller de som kränker.
  • Göra insatser med hjälp av kurator eller psykolog.

Genomföra disciplinära åtgärder, till exempel avstängning, inom ramen för exempelvis skollagen och högskoleförordningen respektive de arbetsrättsliga reglerna.

För att förvissa sig om att trakasserierna inte upprepas bör utbildningsanordnaren följa upp och utvärdera åtgärderna. Om det visar sig att åtgärderna har varit otillräckliga måste utbildnings­anordnaren överväga vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in för att sätta stopp för trakasserierna.

Dokumentera hela utredningen och genomförda åtgärder

Dokumentation av utredningen och åtgärderna är ett viktigt underlag för att kunna följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan utbildningsanordnaren även uppmärksamma om de inträffade trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande generella insatser.

När gäller utbildningsanordnarens skyldighet?

Utbildningsanordnarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller för alla former av trakasserier som uppstår i samband med verksamheten oavsett om trakasserierna utförs av elever eller lärare. Även situationer som uppstår utanför skolan räknas, om de fortsätter under skoltid. Det kan till exempel handla om sådant som händer på vägen till eller från skolan och på sociala medier.

Pågår polisutredning?

Även om händelsen är polisanmäld och det pågår en brottsutredning ska utbildningsanordnaren utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier. En brottsutredning syftar till att utröna om ett brott har begåtts medan utbildningsanordnarens utredning ska leda till att få ett underlag för att avgöra vad som måste göras för att eventuella trakasserier ska upphöra.

Vem är utbildningsanordnare?

Den som ansvarar för utbildningsverksamheten, den så kallade utbildningsanordnaren, är vanligtvis den kommun eller styrelse som ansvarar för utbildningen. Till utbildningsområdet räknas både förskolor, skolor, universitet och högskolor samt många andra typer av utbildningar, såväl kommunala som privata.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juni 2023