Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Reglering i diskrimineringslagen och skollagen

När det gäller kränkningar finns det två olika lagar som en utbildningsanordnare behöver förhålla sig till: skollagen och diskrimineringslagen. I skollagen kallas den verksamhetsansvarige för huvudman och i diskrimineringslagen används oftast begreppet utbildningsanordnare.

Diskrimineringslagen anger utbildningsanordnarens skyldigheter om denne får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Med trakasserier menas kränkande behandling som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

I lagen finns ingen begränsning av utrednings- och åtgärdsskyldigheten när det gäller vem som utsatt barnet eller eleven för trakasserier. Det kan gälla trakasserier från andra barn eller studerande, personal eller till exempel konsulter som utbildningsanordnare anlitar i sin verksamhet.

Skollagen Länk till annan webbplats. reglerar skolpersonalens och huvudmannens skyldigheter om de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling som inte har något samband med diskrimineringsgrund.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 maj 2023