Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ingen får diskriminera dig i skolan

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Alla skolor ska arbeta för att ingen elev ska bli diskriminerad.

Vad är diskriminering?

I diskrimineringslagen står det att diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i liknande situation, och att det finns ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsidentitet (vilket kön du känner dig som) och könsuttryck (hur du väljer att uttrycka ditt kön genom exempelvis kläder och frisyrer)
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning (till exempel ateism, islam, judendom)
 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning (till exempel allergi, adhd eller synskada)
 • ålder.

Händelsen ska också handla om någon av de sex formerna av diskriminering som finns i lagen, till exempel indirekt diskriminering bristande tillgänglighet, trakasserier eller sexuella trakasserier. När det gäller sexuella trakasserier krävs inte samband med någon diskrimineringsgrund.

För att en händelse ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste den också ha skett inom ett samhällsområde där lagen gäller, till exempel inom arbetsliv, sjukvård eller skola.

All orättvis behandling är därför inte diskriminering i lagens mening, utan beror på den enskilda situationen. Här är några exempel på vad som kan vara diskriminering i skolan:

  • En lärare trakasserar en elev och det har samband med elevens könsuttryck.
  • En skola tillåter inte samkönade par att gå tillsammans som par på skoldansen.
  • En lärare är sexuellt närgången mot en elev.
  • En lärare hindrar en elev från att vara med på gymnastiken för att hon bär huvudduk.
  • En elev med dyslexi får inte stöd i undervisningen.

  Så kan diskriminering upplevas

  I den här filmen får vi möta en elev som berättar om sina upplevelser av diskriminering på grund av sin religion. Berättelsen är en konstruktion av flera autentiska händelser, scenen spelas av skådespelare.

  Diskrimineringslagen gäller också om du blir sämre behandlad än någon annan i liknande situation och det har samband med din anhörigs sexuella läggning eller funktionsnedsättning (till exempel din förälder eller ditt syskon). Det är också förbjudet med diskriminering om den som diskriminerar felaktigt tror att du har en viss etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

  Vad är trakasserier?

  Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier. Du har rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad vare sig av någon vuxen på skolan, eller av andra barn eller elever. Det säger diskrimineringslagen.

  Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev känner sig förolämpad, hotad eller kränkt. Trakasserier kan bland annat vara skällsord, utfrysning eller att säga något nedvärderande eller förlöjligande till någon. Kränkningar är trakasserier om de har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (trakasserier) eller om de är av sexuell natur (sexuella trakasserier). Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande.

  Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är du som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas som trakasserande av en elev medan en annan inte alls behöver bli illa berörd.

  Ibland är det uppenbart att den som trakasserar borde förstå att det är kränkande. Men i många fall är det viktigt att du som är trakasserad talar om för den som trakasserar dig att beteendet är ovälkommet och att det måste få ett slut. Du kan säga ifrån eller skriva ett meddelande. Du kan också ta hjälp av någon du har förtroende för.

  Så snart någon anställd på skolan får veta att en elev känner sig trakasserad ska skolan ta reda på vad som har hänt och sätta stopp för trakasserierna.

  Skolan ska förebygga diskriminering

  Alla elever har rätt till en trygg miljö och diskrimineringslagen säger att den som driver en skola är ansvarig för att arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Den som driver en skola kallas för utbildningsanordnare och kan till exempel vara en kommun eller ett företag.

  Alla skolor ska arbeta förebyggande mot diskriminering. I lagen står det hur det arbetet ska gå till. Skolorna ska bland annat ta reda på vilka risker för diskriminering det finns i skolan och vad de kan bero på. Skolorna ska också genomföra åtgärder för att komma till rätta med riskerna som kan leda till diskriminering. Arbetet ska ske i samarbete med elever och personal. Det kan till exempel vara elevrådet som berättar vad eleverna tycker är viktigt för att hindra att någon blir kränkt och göra så att alla mår bra i skolan.

  Skolan ska stoppa trakasserier om de uppstår

  Alla skolor ska också agera mot trakasserier när de uppstår. Det gäller alla former av trakasserier, och oavsett om det är elever eller personal på skolan som trakasserar. Det innebär att när skolans personal får reda på att något hänt ska den som är ansvarig för skolan så fort som möjlig undersöka händelsen närmare för att kunna förhindra trakasserierna. Det gäller även trakasserier som händer utanför skolan men som ändå har betydelse för det som händer i skolan, till exempel på vägen till och från skolan, på en skolutflykt eller i sociala medier.

  Alla skolor ska också ha särskilda riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

  Har du blivit diskriminerad?

  Trakasserier och annan diskriminering i skolan är olagligt och skolan är skyldig att förhindra det. Det är därför bra om du i första hand kan prata med en lärare, skolkurator eller annan vuxen på skolan om vad du varit med om. Det är den som ansvarar för skolan, det vill säga kommunen eller styrelsen för en friskola, som ska se till att diskrimineringslagen följs.

  Du kan också vända dig till DO för att få information eller för att anmäla att skolan inte följer lagen.

  Om du har berättat för någon eller lämnat in en anmälan till DO om att du upplever dig diskriminerad i skolan får du inte bestraffas för det, det vill säga utsättas för så kallade repressalier. Bestraffningar eller repressalier skulle till exempel kunna vara sämre betyg eller trakasserier i undervisningen.

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vi bevakar att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs och vårt arbete styrs av lagen om diskrimineringsombudsmannen.

  Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

  När vi säger skola i denna text menar vi förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola. Även vuxna som går i skolan, som Komvux, Särvux och SFI (Svenska för invandrare), högskola och folkhögskola skyddas av lagen.

  Hjälpte informationen på den här sidan dig?

  Sidinformation

  Senast uppdaterad: 20 juni 2022