Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ingen får diskriminera dig i skolan

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.

Film om diskriminering i skolan

Vad är diskriminering?

I diskrimineringslagen står det att diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i liknande situation, och att det finns ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsidentitet (vilket kön du känner dig som) och könsuttryck (hur du väljer att uttrycka ditt kön genom exempelvis kläder och frisyrer)
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning (till exempel ateism, islam, judendom)
 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning (till exempel allergi, adhd eller synskada)
 • ålder.

All orättvis behandling är därför inte diskriminering i lagens mening, utan beror på den enskilda situationen. Här är några exempel på vad som kan vara diskriminering i skolan:

 • En lärare trakasserar en kille som har på sig en klänning.
 • En skola tillåter inte två tjejer att gå tillsammans som par på skoldansen.
 • En skolkurator är sexuellt närgången mot en elev.
 • En lärare hindrar en elev från att vara med på gymnastiken för att hon bär huvudduk.
 • En elev med dyslexi får inte stöd i undervisningen.
 • En skolvaktmästare pratar illa om människor från ett visst land.
 • En skola delar ofta in elever i grupper efter kön.
 • En elev blir retad för att hens syster sitter i rullstol.

Kränkande behandling

Behandling som är kränkande men som inte har något samband med en diskrimineringsgrund regleras inte i diskrimineringslagen utan i skollagen. Då kan du kontakta Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier och sexuella trakasserier är former av diskriminering. Du har rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad vare sig av någon vuxen på skolan, eller av andra barn eller elever. Det säger diskrimineringslagen.

Kränkningar kan bland annat vara elaka ord, frysa ut eller att reta någon. Kränkningar är trakasserier om de har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är du som är utsatt som avgör vad som är ovälkommet. Samma beteende kan alltså uppfattas som trakasserande av en elev medan en annan inte alls behöver bli illa berörd. Personen som trakasserar ska förstå att du uppfattar det som ovälkommet.

Säg ifrån!

Det viktigt att du som är trakasserad talar om för den som trakasserar dig att beteendet är ovälkommet och att det måste få ett slut. Det kan du göra på olika sätt, till exempel säga ifrån direkt eller skriva ett sms. Du kan också ta hjälp av någon du litar på.

Skolan ska stoppa trakasserier om det uppstår

Alla skolor ska agera mot trakasserier när de uppstår. Det gäller alla former av trakasserier, och oavsett om det är elever eller personal på skolan som trakasserar. Det innebär att när skolans personal får reda på att något hänt ska den som är ansvarig för skolan så fort som möjligt undersöka vad som hänt för att kunna förhindra trakasserierna.

Alla skolor ska också ha särskilda riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Visste du att?

I vissa fall har skolan också ansvar för att stoppa trakasserier utanför skolan. Det kan vara när du är på väg till eller ifrån skolan eller i sociala medier. Till exempel om en lärare trakasserar dig på en skolutflykt eller om en klasskompis skulle trakassera dig på Snapchat.

Har du blivit diskriminerad?

Diskriminering i skolan är olagligt och skolan är skyldig att förhindra det. Det är därför bra om du i första hand kan prata med en lärare, skolkurator eller annan vuxen på skolan om vad du varit med om. Det är den som ansvarar för skolan, det vill säga kommunen eller styrelsen för en friskola, som ska se till att diskrimineringslagen följs.

Du kan också kontakta DO för att få information eller för att anmäla om du blivit diskriminerad.

Du får inte blir bestraffad om du anmäler

Om du har berättat för någon eller lämnat in en anmälan till DO om att du upplever dig diskriminerad i skolan får du inte bestraffas för det, det vill säga utsättas för så kallade repressalier. Bestraffningar (eller repressalier som det kallas i lagen) skulle till exempel kunna vara sämre betyg eller sämre behandlad av en lärare i undervisningen.

Så kan diskriminering upplevas

I den här filmen får vi möta en elev som berättar om sina upplevelser av diskriminering på grund av sin religion. Berättelsen är en konstruktion av flera olika händelser från verkligheten. Scenen spelas av skådespelare.

Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som förkortas DO. Vi är ungefär hundra personer som jobbar på olika sätt för att minska diskriminering i samhället och hjälpa människor som blivit diskriminerade.

Om du har blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till DO. Då kommer vi som jobbar på DO läsa den. Om vi kan se att du blivit diskriminerad och kan bevisa det kan vi försöka hjälpa dig att få upprättelse.

När vi säger skola i denna text menar vi förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola. Även vuxna som går i skolan, som Komvux, Särvux och SFI (Svenska för invandrare), högskola och folkhögskola skyddas av lagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 februari 2023
Till toppen