Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering inom utbildningsområdet

Diskriminering är förbjudet i skolan och högskolan. Därför har skolan ett ansvar för att barn, elever och studenter inte blir utsatta för diskriminering.

När gäller förbudet mot diskriminering inom skola och högskola?

Skyddet mot diskriminering omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer som du kan befinna sig i om du är

 • barn eller elev
 • student eller studerande som deltar eller söker till en utbildningsverksamhet.

Exempel på diskriminering

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen.

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering inom utbildningsområdet:

 • En student får inte fortsätta med sina studier efter ett studieuppehåll och det har samband med att hen är gravid.
 • En elev får ett sämre betyg och det har samband med hens etniska tillhörighet.
 • En lärare trakasserar en student och det har samband med studentens könsuttryck.
 • En skola tillåter inte samkönade par att gå tillsammans som par på skoldansen.
 • En lärare är sexuellt närgången mot en elev.
 • En lärare hindrar en elev från att vara med på gymnastiken för att hen bär huvudduk.
 • En elev med dyslexi får inte stöd i undervisningen.

Film - så kan diskriminering upplevas

I den här filmen får vi möta en elev som berättar om sina upplevelser av diskriminering på grund av sin religion. Berättelsen är en konstruktion av flera autentiska händelser, scenen spelas av skådespelare.

Utbildningsanordnarens ansvar

Med utbildningsanordnare menas den som bedriver utbildningsverksamhet. Utbildningsanordnaren kan till exempel vara en kommun, en stiftelse, ett kooperativ eller ett bolag.

Ingen ska bli diskriminerad

Det är utbildningsanordnaren som har det yttersta ansvaret för att barn, elever och studenter inte diskrimineras till exempel på en förskola, skola eller högskola. Detta betyder att anordnaren har ett ansvar för diskriminerande handlingar som utförs av anställda i relation till barn, elever eller studenter.

Utbildningsanordnare har ansvaret att förebygga diskriminering

Du som är utbildningsanordnare ska arbeta för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn, elever och studenter, så kallade aktiva åtgärder.

Bestämmelser om aktiva åtgärder finns i diskrimineringslagen och där ingår också ett ansvar för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Undantag för vissa diskrimineringsgrunder

Det kan i vissa fall vara tillåtet för utbildningsanordnare att särbehandla barn, elever eller studenter även om det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Inom bland annat förskolan och grundskolan får man behandla barn och elever olika utifrån ålder, det vill säga dela in dem i grupper eller klasser.

Det kan vara tillåtet med särbehandling som har samband med ålder inom andra delar av utbildningsområdet om det har ett berättigat syfte och om de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det kan till exempel handla om att ha en lägsta ålder för antagning.

Diskrimineringslagen tillåter positiv särbehandling som har samband med kön vid antagning av studenter eller elever bland annat till högskolor, folkhögskolor och studieförbund.

Det innebär till exempel att om män är underrepresenterade på en utbildning och det finns sökande med likvärdiga meriter så kan det, under vissa förutsättningar, vara tillåtet att välja en man framför en kvinna.

En förutsättning för att positiv särbehandling ska vara tillåten är att utbildningsanordnaren genomför ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet.

Skolor, förskolor och annan verksamhet som regleras i skollagen, får däremot inte använda positiv särbehandling i relation till barn, elever och studenter.

Diskrimineringsförbudet hindrar inte att folkhögskolor och studieförbund riktar utbildningar särskilt till exempelvis

 • kvinnor
 • personer med viss etnisk tillhörighet
 • personer med funktionsnedsättning
 • personer i en viss ålder
 • personer med en viss religion eller trosuppfattning.

Bristande tillgänglighet inom utbildningsområdet

Bristande tillgänglighet är när ett barn, elev eller studerande med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en utbildningsanordnare inte genomför så kallade skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd är de krav på tillgänglighet som gäller enligt de lagar eller andra regler som finns för verksamheten, till exempel i arbetsmiljölagen och skollagen. Det kan handla om

 • tekniska läshjälpmedel för datorer
 • hörselslingor i möteslokaler
 • placering av dörröppnare
 • god ventilation (för allergiker)
 • utformning av trösklar, ramper och hissar
 • stöd i undervisningen
 • ljuddämpning i klassrum
 • förhållningsregler för livsmedel
 • teckentolkar i undervisningen
 • anpassad schemaläggning
 • resurs eller elevassistent
 • extra undervisning
 • inlästa läromedel.

Råd och vägledning för en tillgänglig skola

Flera myndigheter har tillsyn över att samhället är tillgängligt inom olika områden. Skolverket har mer information om skolans ansvar för elever med funktionsnedsättning, Arbetsmiljöverket har information om tillgängliga arbetsmiljöer och Specialpedagogiska myndigheten erbjuder verktyg för att öka eller utvärdera tillgängligheten.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering sedan 2015. Inom högskolans område fanns redan tidigare en skyldighet att genomföra tillgänglighetsåtgärder. Denna skyldighet handlade enbart om lokalernas tillgänglighet och gäller för händelser som har inträffat före den 1 januari 2015.

För vårdnadshavare: film om diskriminering i skolan

Filmen riktar sig till vårdnadshavare och vuxna som tar ett föräldraansvar. Den ger en kort beskrivning om vad diskriminering är, vad skolans ansvar innebär och var du och ditt barn kan vända er om barnet har utsatts för diskriminering i skolan.

Film om diskriminering i skolan (textad) Länk till annan webbplats.

Film om diskriminering i skolan (teckenspråkstolkad) Länk till annan webbplats.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla till DO om du blivit diskriminerad till exempel i skolan, på fritids eller högskolan.

Om du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska du först prata med någon vuxen som arbetar på din skola, fritids eller högskola. Den som är ansvarig för utbildningen - utbildningsanordnaren - har då i första hand ansvar för att utreda vad som hänt och se till att det upphör.

Om utbildningsanordnare inte gör något eller agerar för långsamt kan du göra en anmälan till DO.

Utreda och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande beteendet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någon. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar.

En utbildningsanordnare som får veta att ett barn, en elev eller student har upplevt eller upplever sig trakasserad i samband med verksamheten, är skyldig att utreda om trakasserier eller sexuella trakasserier har ägt rum och i så fall agera för att få stopp på det.

En lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen respektive rektorn. Denna ska i sin tur anmäla detta till huvudmannen, som vanligtvis är den kommun eller styrelse som ansvarar för utbildningen.

Det spelar ingen roll vem som har utsatt barnet eller eleven för trakasserier. Det kan gälla trakasserier från andra barn eller studerande, personal eller till exempel konsulter som utbildningsanordnare anlitar i sin verksamhet. Ansvaret kan även omfatta det som händer utanför skolan, till exempel något som inträffar på väg till skolan eller på en skolutflykt.

I den dagliga verksamheten är ansvaret för att genomföra utredningen av och åtgärderna mot trakasserier ofta delegerat till rektorer, skolledare, lärare och andra anställda.

Kränkande behandling

Behandling som är kränkande men som inte har något samband med en diskrimineringsgrund regleras inte i diskrimineringslagen utan i skollagen. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. den del av skollagen som gäller vid kränkande behandling.

Studerande har rätt att få ta del av andras meriter

Om en sökande inte kommer in på en utbildning har hen rätt att få ta del av viss dokumentation om de personer har som har antagits. Det finns en motsvarande rätt för den som inte får möjlighet att genomföra prov eller intervjuer för antagning.

Uppgiftsskyldigheten innebär att utbildningsanordnaren ska lämna ut skriftlig information, till exempel en uppställning över de meriter som har lett till antagning.

Förbud mot repressalier

Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en utbildningsanordnare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier.

Lagskyddet gäller även när någon har medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen alternativt avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Repressalier kan till exempel vara

 • sämre betyg
 • trakasserier i undervisningen
 • hot om våld
 • annan ogynnsam behandling.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 maj 2024