Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

ናይ ኣድልዎ ተሓላቓይ (DO) እንታይ ኢዩ ዚገብር?

(Vad gör DO)?

እቲ ናይ ኣድልዎ ተሓላቒ (DO) ዚህልወሉ ምኽንያት፡ እቶም ኣድልዎ እተፈጸመሎም ሰባት ፍትሒ ንኽረኽቡ ንምርግጋጽ እዩ። ካብ ውልቀሰባት ጸብጻብ ንቕበልን ንምርምርን፣ ኣብ ቤት ፍርዲ ንውልቀ ሰባት ክንውክል ንኽእልን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ሕብረተሰብ ንዝርከቡ ተዋሳእቲ ድማ ክትትል ክንገብር ንኽእል። ኣገዳሲ ኣካል ተልእኾና እውን ዝተፈላለዩ ናይ ምልላይ ጻዕርታት ምግባር፡ ንኣብነት ምይይጥን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ይጥርንፍ።

ኣድልዎ ዘይምግባር ምስ መትከል ማዕርነት ኩሉ ህዝቢ ብቐረባ ዝተኣሳሰር ሰብኣዊ መሰል እዩ። እዚ መሰረታዊ መትከል ኣብ ቅዋም ሽወደን ዝተቐመጠ ኮይኑ ምክልኻል ኣድልዎ ኣብ ሕጊ ኣድልዎ ሰፊሩ ኣሎ። DO ከም በዓል መዚ ዘለዎ ተልእኾ ኣብቲ ናይ DO ሕጊ ሰፊሩ ኣሎ። እዚ ከኣ፡ DO ንኺህሉ መበገሲ ነጥቢ እዩ።

እቲ ብዛዕባ DO ዚገልጽ ሕጊ፡ DO ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኣድልዎ ሕጊ ናይ ምክትታል መሰል ከም ዘለዎ የቐምጥ። ብተወሳኺ ምስ ጾታ፡ ስግረ-ጾታዊ መንነት ወይ መግለጺ፡ ብሄራዊ ምትእስሳር፡ ሃይማኖት ወይ ካልእ እምነት፡ ስንክልና፡ ምስ ጾታዊ ዝንባለ ወይ ዕድመ ዝተኣሳሰር ኣድልዎ ኣብ ዝኾነ መዳያት ማሕበራዊ ህይወት ከይፍጠር ክንሰርሕ ከም ዘሎና ይገልጽ።

ብመሰረት ትርጉም ሕጊ ኣድልዎ፡ ነቶም ኣድልዎ እተፈጸመሎም ውልቀሰባት ክንውክል ንኽእል ኢና፣ እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብመሰረት ሕጊ ዕረፍቲ ወለዲ፡ ነቶም ፍትሒ ዝጎደሎም ውልቀሰባት እውን ክንውክል ንኽእል ኢና።

ተልእኾና ኣድልዎ ምክልኻልን ናይ ኩሉ ሰብ ማዕረ መሰልን ዕድላትን ምድንፋዕን እውን የጠቓልል ኢዩ።

ጸብጻባት ንቕበልን ንመርምርን

(Vi tar emot och utreder anmälningar)

ኣድልዎ ኣጋጢሙ ከይከውን ንምርምር

DO ብመሰረት ሕጊ ዕረፍቲ ወለዲ፡ ጸብጻባት ኣድልዎ፡ ምፍዳይ ሕነን ዘይፍትሓውነትን ዚምልከቱ ጉዳያት ይቕበልን ይምርምርን። ዕላማ መርመራታትና ኣድልዎ እተፈጸመሎም ሰባት ፍትሒ ንኪረኽቡ እዩ። DO ኣድልዎ ከም ዝተፈጸመ እንተ ኣረጋጊጹ፡ ካብቲ ኣድልዎ ዝፈጸመ ገበነኛ ሰብ ናይ ኣድልዎ ካሕሳ ክንሓትት ንኽእል ኢና።

ናይ ተቖጻጻሪነት ውሳነታት ክንወስድ ንኽእል ኢና።

እቲ DO ናይ ተቖጻጻሪነት ውሳነ እውን ክህብ ይኽእል እዩ፡ ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ እቲ DO ሓደ ንጥፈት (ክትትል ዝግበረሉ ነገር) ንሕጊ ኣድልዎ ዝጥሕስ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ውሳነ ይህብ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ መርመራ ናብቲ ክትትል ዝግበረሉ ተዋሳኢ ብዚውሃብ ውሳነ ይዛዘም፣ ከም ንኣብነት ኣስራሒ፡ ወሃቢ ስልጠና፡ በዓል መዚ፡ ማሕበር ኣባይቲ ወይ ሆስፒታል።

እቲ ናይ ተቖጻጻሪ ውሳነ እቲ ሕጊ እንታይ ከም ዘጠቓልል ከነጽር ኣለዎ። ኣብ መጻኢ ንዝፍጠር ኣድልዎ ንምክልኻል ድማ ይሕግዝ።

ኣብ ቤት ፍርዲ ንሰባት ክንውክል ንኽእል ኢና።

DO ንውልቀሰባት ኣብ ቤት ፍርዲ ክውክል እውን ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት እቲ ተኸራኻሪ (እቲ ብኣድልዎ ገበነኛ ዝኾነ ሰብ) ብ DO ተኣዚዙ ከሎ ናይ ኣድልዎ ካሕሳ ምስ ዘይከፍል። ሓደ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ኪረአ ዚጅምር እቲ ክሲ ብ DO ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ እዩ። ድሕሪኡ ኣድልዎ ተፈጺሙ ድዩ ኣይተፈጸመን ዚድምድምን፡ እቲ ተኸራኻሪ ነቲ ውልቀሰብ (ነቲ ጥርዓን ዘቕረበ) እንታይ ካሕሳ ክኸፍሎ ከም ዘለዎ ዝውስንን እቲ ቤት ፍርዲ እዩ።

ማዕረ መሰላትን ዕድላትን ነቐድም

(Vi främjar lika rättigheter och möjligheter)

እቲ ኣገዳሲ ክፋል ተልእኾና ንናይ ኩሉ ሰብ ማዕረ መሰላትን ዕድላትን ንምድንፋዕ እዩ። ንኣብነት ዝተፈላለዩ ኣገባባት ዘተን ስልጠናን ነካይድ፣ ብዛዕባ ኣድልዎ ፍልጠት ነማዕብልን ነስፋሕፍሕን፣ ንዝቐርብ ኣቤቱታ መልሲ ንህብ፣ ንዓውድና ዚምለት ዓለም ለኻዊ ምዕባለታት ንከታተል፡ ምስቶም ደለይቲ መሰላት (መሰሎም ክማላእ ዝግባኦም) ከምኡውን ምስቶም ግቡኦም ኪፍጽሙ ዘለዎም (እቶም መሰል ኩሎም ዝተጎድኡ ሰባት ንኺሕሎ ግዴታ ዘለዎም)ንረዳዳእ።

ዘተ ምስ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ

ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ኣብቲ ኣድልዎ ንምምካትን ንኹሉ ማዕረ መሰላትን ዕድላትን ንምድንፋዕን ዝግበር ስራሕ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ። ስለዚ ድማ ኢና ምስ ወከልቲ ትካላት ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ስሩዕ ናይ ዘተ ኣኼባታት እንገብር። እቲ ዕላማ ድማ ተመኩሮታት ኣድልዎ ንምክፋልን ኣንጻር ኣድልዎ ንምስራሕን እዩ። እቲ ዘተ፡ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ኣብ ምክልኻል ኣድልዎ ዘለዎ ኣፍልጦ ንምዕባይ እውን ኣበርክቶ ኪገብር ይግባእ።

ኣብ ጸብጻባትን ደገፍቲ ጽሑፋትን እተመርኮሰ ናይ ኣድልዎ ፍልጠት

ናይቲ ናይ ምድንፋዕ ስራሕና ኣገዳሲ ክፋል፡ ንኣድልዎን ዕንቅፋታት ንማዕረ መሰላትን ዕድላትን ዚምልከት ፍልጠት ምምዕባል፡ ምሕባርን ምዝርጋሕን ዘጠቓለለ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ሕብረተሰብ ኣብ ዝግበር ናይ ኣንጻር ኣድልዎ ንጥፈታት፡ ንDOን ንኻልኦት ኣብቲ ስራሕ ተዋሳእቲ ዝኾኑን፡ ኣገዳሲ ዝኾነ ፍልጠት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጸብጻባት ነደንፍዕ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ እትኽእሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ደገፍቲ ጽሑፋት እውን ነዳሉ ኢና። ንኣብነት ንናይ ስራሕ ህይወት ዚምልከት ኢ-መምርሕን (e-guide) ከምኡውን መንበሪ ገዛ ኣብ እትካረየሉ እዋን ኣንጻር ኣድልዎ ዝግበር ኢ-መምርሕን (e-guide) ኣለና። ኣብኡ ድማ ዝርዝር መወከሲታትን ሓበሬታታትን እውን ኣሎ (እቲ ሰነድ ብቋንቋ ሽወደን ጥራይ እዩ ዚርከብ)።

ናጻ ዝኾነ ተራና

(Vår självständiga roll)

ብዙሓት መንግስታዊ ትካላት ሽወደን ዕማሞም ብመምርሕታትን ዓመታዊ ናይ መምርሒታት ደብዳቤታትን ዝስተኻኸል ኮይኑ፡ መንግስቲ ድማ እቶም ትካላት እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይውስን። ብኣንጻሩ፡ ንሕና DO፡ ተልእኾና ብሕጊ ዝምራሕ ብምዃኑ ዝያዳ ናጻ ተራ ኣለዎ። እዚ ናጻ ተራ’ዚ፡ ንኣብነት፡ ብናይ ገዛእ ርእስና ተበግሶ፡ ንመንግስቲ ወይ ንኻልኦት ኣካላት ብዛዕባ ምስ ኣድልዎ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ርእይቶ ክንህብ፡ ሕጋዊ እማመታት ከነቕርብ፡ ጸብጻባት ምዕባለ ከነቕርብን ንስራሕና ዝጸልዉ ኣህጉራውያን ትካላት ብዚምልከት ድማ ብናጻ ጸብጻብ ክንህብ ስልጣን ይህበና።

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 september 2022