Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

ኣድልዎ ክትርኢ ከሎኻ ሓብር/ሪፖርት ግበር

(Anmäl diskriminering)

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ንኣድልዎ ዚምልከት ሓበሬታ ወይ ጥርዓን ከም እተቕርብን፡ ጥርዓን ወይ ሓበሬታ እንታይ ማለት ከም ዝኾነን፡ ብኣየኖት እተፈላለዩ መገዲ ናብቲ ህዝባዊ ጠበቓ DO ከም እትጠርዕን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎካ።

እንታይ እየ ዝሕብር/ሪፖርት ዝገብር?

ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኩነታት ምስ ዜጓንፈካ ክትጠርዕ ትኽእል፥

  • ኣድልዎ እንተ ተገይሩልካ
  • ምፍዳይ ሕነ (መቕጻዕቲ) እንተ ወሪዱካ
  • ንናይ ወላዲ ዕረፍቲ ዚምልከት ተበዲልካ እንተ ኔርካ
  • ወሃብ ስራሕን ኣወሃሃዲ ትምህርትን ንኣድልዎ ከይፍጸም ኪግብሩዎ ዝነበሮም ምክልኻል እንተ ደኣ ዘይፈጸሙዎ (ንጡፍ ስጉምቲ)

ንኻልእ ሰብ ጥርዓኑ ክትልእከሉ ከም እትኽእል እውን ዘክር። ንኣብነት ከም መጠን ወላዲ ኣብ ክንዲ ውላድካ ጥርዓን ወይ ሓበሬታ ከትቕርብ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ናይ ኢንተርነት ፎርም ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ፡ ይኹንምበር ብዝደለኻዮ ቋንቋ ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ሓበርኩ እንታይ ኢዩ ዚፍጸም?

(Vad händer när jag anmält?)

ነቶም ናብቲ ህዝባዊ ጠበቓ DO ዝመጹ ኩሎም ጥርዓናት ንርእዮም። መጀመርያ እቲ ጥርዓን ኣብ ሕጊ ጥርኑፍ ምዃኑ ንግምግም። ማለት ከም ጾታዊ ምትዅታዅ፡ ሕነምፍዳይ ወይ ምስ ናይ ወላዲ ዕረፍቲ እተኣሳሰረ ምብዳል ዝመሰሉ ኣድልዎታት ምስ ዚህሉዉ። እቶም ጥርዓናትካ ምስቲ ናይ ኣድልዎ መምርሒ ምስ ዘይቃደዉ፡ ምርመራና ኣይቅጽልን ኢዩ። ከነፍልጠካ ድማ ኢና።

ንሕና ብዚከኣል መጠን ብዙሕ ጥርዓናት ክንርእይ ንደሊ ኢና፡ ምኽንያቱ ድማ እቶም ብኣድልዎ እተጠቕዑ ሰባት ኪከሓሱ ንደልዮም ኢና። ይኹንምበር ኣብቶም ጥርዓናት ናይ ምምራጽ ኣገባብ ክንገብር ንግደድ ኢና፡ ወላ'ውን ኣብ ሕጊ ኣድልዎ ዝተጠርነፉ ይኹኑ። ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ከምዚ ዚስዕብ ኢዩ፥ እቲ ህዝባዊ ጠበቓ ዓመት ዓመት ብርክት ዝበሉ ጥርዓናት ኢዩ ዚቕበል (ኣብ 2020 ጥራይ ኣስታት 3500 ተቐቢሉ ኣሎ)፡ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ንኹሉ ክንምርምር ዓቕሚ የብልናን። ስለዚ ነቲ ናትካ ጥርዓን ከይመርመርናዮ ተሪፍና እንተ ኾንና፡ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ኪወሃበካ ኢዩ።

እቲ ህዝባዊ ጠበቓ DO ነቲ ጥርዓን ኪምርምሮ ከሎ ንሕና ድማ እቲ ጥርዓን ምስቲ ሕጊ ዚኸልክሎ ጾታዊ ምትዅታዅ፡ ሕነምፍዳይ ወይ ብመሰረት ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ዚምልከት በደል ነቲ ሕጊ ዚጻረር ወይ ዘይጻረር ምዃኑ ንግምግም። መርገጺ ምስ ወሰድና ድማ ካብቲ ትካል፡ ማለት ነቲ ብናይ ኣድሉዎ ሕጊ መሰረት ዝተኸልከለ ዝፈጸመ፡ ካሕሳ ምሕታት የድሊ ምዃኑ ንግምግም (ንኣብነት፡ ነቲ ወሃብ ስራሕ፡ ነቲ ቤትትምህርቲ ወይ ነቲ ቤትመሸጣ)። ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ከኣ ንገለ ጥርዓናት ናብ ቤትፍርዲ ከነሕልፎ ንኽእል ኢና። ሽዑ እቲ ቤትፍርዲ እቲ ፍጻመ ኣብቲ ሕጊ ጥርኑፍ ምኹኑን ዘይምዃኑን ንምፍላጥ ናጻ ገምጋም የካይድ፡ መጠን ናይቲ ኪህሉ ዚኽእል ናይ ኣድሉዎ ካሕሳ ወይ ካልእ ካሕሳ ድማ ይውስን።

ንኽትሓስበሉ ኣገዳሲ ዝኾነ

  • ነቲ ጥርዓንካ ምልኣዮ፡ ነቲ ፍጻመ ድማ ብእተኻእለ መጠን ዘርዚርካ እንታይን መኣስን ከም ዘጋጠመ ግለጽ
  • እቲ ፍጻመ ምስ መሰረት ኣድልዎ ብምንታይ መገዲ ከም ዚተኣሳሰር ግለጽ
  • እቲ ጥርዓን ንናይ ስራሕ ህይወት ዚትንክፍ ምስ ዚኸውን ቀልጢፍካ ነቲ ጉዳይ ተኸታተሎ። ኣብ ገለ እዋናት እቲ ቤትፍርዲ ንሓደ ጉዳይ ዝቕበሎ ግዜ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኢዩ፡ ሓድሓደ ግዜ ድማ ካብቲ ጥርዓን ዝቐረበሉ ጀሚሩ ክልተ ሰሙን ጥራይ ኪኸውን ይኽእል ኢዩ።
  • ኣባል ማሕበር ሰራሕተኛታት ምስ እትኸውን ነቲ ማሕበርካ ርኸቦ። ማሕበራት ሰራሕተኛታት ንኣድልዎ ብዚምልከት ንምሕጋዝ ቀዳምነት ኪህቡዎ ይግባእ።
  • ጥርዓንካ ህዝባዊ/ክፉት ሰነድ ኪኸውን ይኽእል ኢዩ። ከምኡው እቲ ብድሕሪኡ ዚመጽእ ጥብቆታት። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ዝኾነ ሰብ ነቲ ህዝባዊ ጠበቓ DO ብምርካብ ነቲ ሰነድ ኪርእዮ ይኽእል ኢዩ። ይኹንምበር፡ ሰነዳት ቅድሚ ንደገ ምውጻኦም፡ እቲ ህዝባዊ ጠበቓ ነቶም ሰነዳት ብመሰረት ሕጊ ሰታርነት ዚስተሩ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ኪግምግም ኢዩ።
  • እቲ ህዝባዊ ጠበቓ DO ነቲ ጉዳይካ ክንምርምሮ ምስ ዚነግረና፡ እቲ ሪፖርት እተገብረሉ ሰብ ንስኻ ጥርዓን ከም ዘቕረብካ ኪፈልጥ ኣለዎ።

(Så behandlar vi dina personuppgifter)

ኣብቲ ፎርም ናይ ውልቂ ሓበሬታ ምምላእ ወለንታዊ ኢዩ። እቲ ህዝባዊ ጠበቓ ነቲ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ወይ ካልእ ሓበሬታ ንኽርእዮን ንኸንብቦን ንኺምዝግቦን ብማለት ግድን ክትህቦ የብልካን።

ውልቃዊ ሓበሬታ ዚእከበሉ ምኽንያት፡ እቲ ህዝባዊ ጠበቃ ነቲ ኣድልዎ ንምቅዋምን ነቲ ምዕሩይ መሰላትን ዕድላትን ድማ ንኸቐድሞ ስለ ዘድሊ ኢዩ።

ውልቃውያን ሓበሬታታት ክትትል ዚግበረሎም፡ እቲ ህዝባዊ ጠብቓ ምእንቲ ኺጣበቐሎም ኣገደስቲ ምስ ዚኾኑ ጥራይ ኢዩ። ውልቃውያን ሓበሬታታት ኣብ ግዜ ቁጽጽር/ግምገማ ኢዮም ዚዝውተሩ፡ ብድሕሪኡ ድማ ነቶም ኣብቲ ቁጽጽር ዚሳተፉ ሰብ-ጉዳይ ይቐርቡ።

ውልቃውያን ሓበሬታታት ብመሰረት ህዝባዊ ክፉትነት፡ ንመራኸቢ ብዙሃንን ንውልቃውያንን ይወሃቡ ኢዮም። እቲ ህዝባዊ ጠበቓ ነቲ ሓበሬታ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምቕራቡ ብናይ ሰታርነት ሕጊ ይሕሎ ምዃኑን ዘይምዃኑን የረጋግጽ ኢዩ።

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022