Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Romani chib - svensk romani

Temmengre minoriteter å minoritets-rakkrepan

Lallaro-rakkrepa, jiddish, meänkieli, romani rakkrepa, pajjko-rakkrepa å svakko jekk fonn dollenngre varieteter aschar an-dikkade kai temmengre minoritets-rakkrepan dre Svedikke-temmen. Senns berscht 2009 kammar menn lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk kai delar tchommena rakkrepangre horrtepan. Akajj motte du dikka butter palla dire rakkrepangre horrtepan å savea krav du motte kamma pre kommuner å myndigheter fonn vri'ann kavva lag.

Det allmänna (kommuner, landsting å statliga myndigheter) kammar to ansvar forr te rakka å te dikka to tchakke dolla temmengre minoritets-rakkrepana ler te jiddra vidder-an. Det allmänna kammar ninna jekk emleges ansvar to temmengre minoriteters kultur.

Förvaltningsmyndigheter (kai DO) motte dela temmengre minoriteter möjlighet te pukka lenngre dikkepan å vunschrepan dre putchepan kai aschar viktiga forr lennde dre samråd.

Kontakter to myndigheter

Du kai rakkrar lallaro-rakkrepa, meänkieli eller pajjko-rakkrepa å vålltrar te bruka di jegno rakkrepa dre kontakter ninna DO eller Riksdagens ombudsmän (JO) kammar horrtepa te kera tchakkes. Du motte le kontakt to DO ninna e-lill to do@do.se eller lill to Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna.

Kanna du kammar je ärende to Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket å Arbetsförmedlingen kammar du ninna horrtepa te bruka lallaro-rakkrepa, meänkieli eller pajjko-rakkrepa dre ranndrado kontakt.

Om du ler kontakt to je myndighet kasskro verksamhetsområde aschar dre'ann förvaltingsområde forr lallaro-rakkrepa, meänkieli eller pajjko-rakkrepa motte du bruka tchommet fonn kalla rakkrepan dre dire kontakter to myndigheten. Avvar blott kanna du kammar je ärende passa myndigheten å kanna ärendet aschar tella lenngro förvaltningsområde. Diro ärende aschar an-dikkat te kamma anknytning to je område kanna du boddrar dri området eller kanna ärdendet aschar dre je verksamhet kai keras vri andri området.

Ninna fonn vri'ann je förvaltningsområde kammar du horrtepa te bruka lallaro-rakkrepa, meänkieli eller pajjko-rakkrepa dre ranndrepan å rakkrepan to myndigheter - om du kammar je ärende passa lennde å ärendet motte keras vri fonn je beddos kai janar minoritets-rakkrepat.

Kontakter to DO

DO buttar mé tillsyn predder saro temm å palla sosske motte DO driva processer dri tchatchopan dre saro temm. Om DO kammar tillsyn pre je verksamhet du kammar ansvar forr eller om DO hunkar di rakkrepaskro dre tchatchopa, dalla kammar du horrtepa te bruka lallaro-rakkrepa, meänkieli eller pajjko-rakkrepa. Avvar blott kanna du kammar anknytning to je förvaltiningsområde forr diro rakkrepa. Dalla kammar du horrtepa te kamma ranndrado å rakkrado kontakt to DO pre di jegno rakkrepa. DO aschar så uschlo te dela dé svarepa pre samma rakkrepa kai du kontaktat lennde. Om du tchi kammar je rakkrepaskro kammar du ninna horrtepa te le myndighetens beslut rissrad into di jegno rakkrepa.

Tchatchopan

Kammar du je mål eller ärende passa tchatchopan dre Gällivare, Haparande, Kiruna, Pajala och Övertorneå kammar du horrtepa te le sass kerat vri pre lallaro-rakkrepa eller meänkieli, om målet eller ärendet kammar koppling to tchommen fonn kalla stedosa. Emlegott aschar forr pajjko-rakkrepa dri tchatchopan dre Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om målet eller ärendet kammar koppling to tchommen fonn kalla stedosa.

Volltrar du te bruka di jegno rakkrepa dri tchatchopan motte du pukka dova kai dire glandune lav dri tchatchopan kanna målet eller ärendet farrar-an.

Pedagogisk verksamhet å äldreomsorg

Om du boddrar dre je kommun kai aschar förvaltningsområde forr lallaro-rakkrepa, meänkieli eller pajjko-rakkrepa motte kommunen, kanna du putchar palla dova, dela dire nukkosa barnomsorg, blott eller to viss tchiro, pre tchommet fonn kalla rakkrepan.

Emlegott gäller dre äldreomsorgen dri savea kommuner. Du kammar horrtepa te kamma rakkepangre fonn äldreomsorgen kai janar lallaro-rakkrepa, meänkieli eller pajjko-rakkrea. Dalla forr hellko tchiro eller je kotta fonn tchiron du ler äldreomsorg.

Om du boddrar dri je kommun vri'ann je förvaltningsområde forr diro rakkrepa avvar kai kammar rakkepangre kai janar te rakkla lallaro-rakkrepa, jiddisch, meänkieli, romani rakkrepa eller pajjko-rakkrepa motte kommunen erbjuda äldreomsorg pre di jegno rakkrepa. Dalla motte hasstrepa pre diro jegno rakkrepa leas forr hellko tchiro eller je bareder kotta fonn tchiron du kammar hasstrepa fonn äldreomsorgen.

Dre februari 2000:to berscht ranndrade Svedikke-temmen tella Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) å den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). Marre temmengre minoriteter hunkar masskar dova judar, romane manuscha, pajjkoa, lallare-manusch å tornedalingar. Marre temmengre minoritets-rakkrepan aschar lallaro-rakkrepa, jiddish, meänkieli, romani rakkrepa å pajjko-rakkrepa, å sassaren fonn lenngre varieteter.

Kajj motte du te le butter info

Europarådet

Europarådet dikkar savot Svedikke-temm pallan-jar ramkonventionen å minoritetsspråkskonventionen. Pre lenngro internet-rigg latchar du lenngre granskningar tchakkes Svedikke-temmen pallan-jar konventionerna.

Sametinget å länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län å Sametinget kammar to uppdrag fonn regeringen te dikka savot minoritetspolitiken jar glan å savot lagen om nationella minoriteter pallan-jas dre Svedikke-temmen.

Minoritet.se

Internet-rigg forr marre temmengre minoriteter kai buchlar vri janepa palla pajjkoa å dolla vavera temmengre minoriteterna, judar, romane manuscha, lallaro-manusch å tornedalingar.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022