Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Zgłoś dyskryminację

(Anmäl diskriminering)

Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, jak należy dokonać zgłoszenia dyskryminacji, z czym może wiązać się dokonanie takiego zgłoszenia oraz na temat różnych sposobów dokonania zgłoszenia do Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji [Diskrimineringsombudsmannen, DO].

Co można zgłosić?

Zgłoszenia możesz dokonać w przypadku, gdy:

  • Byłeś ofiarą dyskryminacji
  • Zostałeś narażony na represje (jako formę kary)
  • Jeśli zostałeś potraktowany mniej korzystnie w związku z urlopem rodzicielskim
  • Jeśli pracodawca i organizator kształcenia nie podejmuje wystarczających działań w celu przeciwdziałania dyskryminacji (aktywne działania)

Zauważ, że możesz dokonać zgłoszenia w imieniu innej osoby. Na przykład jako rodzic możesz dokonać zgłoszenia w imieniu swojego dziecka.

Formularz internetowy dostępny jest w j. szwedzkim, ale możesz wypełnić go w dowolnym języku.

Co stanie się po dokonaniu zgłoszenia?

(Vad händer när jag anmält?)

Zapoznajemy się ze wszystkimi zgłoszeniami wpływającymi do DO. Najpierw oceniamy, czy przedmiot Twojego zgłoszenia jest objęty przepisami ustawy, to znaczy, czy dotyczy on dyskryminacji, molestowania seksualnego, represji lub mniej korzystnego traktowania w związku z urlopem rodzicielskim. Jeśli przedmiot Twojego zgłoszenia nie jest objęty przepisami ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji, nie możemy podjąć dalszych działań w jego sprawie. W takim wypadku zostaniesz o tym powiadomiony.

Naszym celem jest zbadanie możliwie największej liczby zgłoszeń, ponieważ chcemy, aby ofiary dyskryminacji otrzymały zadośćuczynienie. Musimy jednak dokonywać wyboru zgłoszeń, nawet jeśli ich przedmiot jest objęty przepisami ustawy. Powodem tego jest fakt, że co roku do DO wpływa bardzo dużo zgłoszeń (ponad 3500 zgłoszeń w 2020 r.) i nie mamy możliwości zbadania ich wszystkich. Jeśli nie podejmiemy badania Twojego zgłoszenia, zostaniesz o tym powiadomiony.

W ramach badania zgłoszenia DO ocenia, czy zgłoszone zdarzenie nosi znamiona tego, co jest zabronione ustawą – to znaczy dyskryminacji, molestowania seksualnego, represji lub mniej korzystnego traktowania w rozumieniu ustawy o urlopach rodzicielskich. Po zajęciu stanowiska w danym przypadku oceniamy również, czy możliwe jest dochodzenie odszkodowania od podmiotu (na przykład pracodawcy, szkoły lub sklepu), który dopuścił się działań zabronionych ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Jeśli jest to konieczne, w pewnych przypadkach możemy również wystąpić na drogę sądową. W takim wypadku to sąd dokona niezależnej oceny tego, czy dane zdarzenie objęte jest przepisami ustawy i postanowi o wysokości ewentualnego odszkodowania z tytułu dyskryminacji lub innego zadośćuczynienia.

O tym należy pamiętać

  • Wypełnij zgłoszenie, opisując w sposób możliwie najbardziej obszerny i szczegółowy, co się wydarzyło i kiedy się to wydarzyło.
  • Podaj, w jaki sposób dane zdarzenie może mieć związek z zabronionymi powodami dyskryminacji.
  • Jeśli zgłoszenie dotyczy życia zawodowego, ważne jest, aby działać szybko. W niektórych przypadkach termin zgłoszenia sprawy do sądu warunkujący jej rozpoznanie może wynosić cztery miesiące, a czasem nawet tylko dwa tygodnie od daty wystąpienia zdarzenia.
  • Jeśli należysz do związku zawodowego, skontaktuj się ze swoją organizacją związkową. To organizacje związkowe mają w pierwszym rzędzie obowiązek udzielenia pomocy swoim członkom w sprawach związanych z dyskryminacją.
  • Twoje zgłoszenie stanie się dokumentem publicznym. Dotyczy to również ewentualnych załączników dołączonych do zgłoszenia. Oznacza to, że każdy może zwrócić się do DO z wnioskiem o udostępnienie tych dokumentów. Przed ich udostępnieniem DO rozpatruje jednak, czy informacje zawarte w dokumentach powinny zostać objęte poufnością zgodnie z ustawą o informacjach jawnych i poufnych.
  • Jeśli DO postanowi o podjęciu badania Twojego zgłoszenia, podmiot, przeciwko któremu zgłoszenie zostało dokonane, dowie się o dokonaniu przez Ciebie zgłoszenia.

(Så behandlar vi dina personuppgifter)

Podanie swoich danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Oznacza to, że nie musisz podawać swoich danych kontaktowych lub innych danych osobowych, aby DO mógł przyjąć, przeczytać i zarejestrować Twoje zgłoszenie.

Dane osobowe gromadzone są w celu umożliwienia DO wykonywania swoich obowiązków polegających na przeciwdziałaniu dyskryminacji i działaniu na rzecz równości praw i szans.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu umożliwienia DO wykonywania swoich obowiązków. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w działaniach kontrolnych i w takim wypadku mogą one zostać przekazane podmiotom zaangażowanym w dane postępowanie kontrolne.

Dane osobowe mogą być również udostępniane zgodnie z zasadą jawności życia publicznego, zarówno środkom masowego przekazu, jak i osobom indywidualnym. Przed udostępnieniem danych DO w każdym przypadku rozpatruje, czy dane zawarte w dokumencie publicznym są objęte ochroną w postaci poufności.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 mars 2022