Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Zadania DO

Vad gör DO?

DO działa na rzecz społeczeństwa wolnego od dyskryminacji. Celem naszych działań jest społeczeństwo, które szanuje równe prawa i możliwości niezależnie od płci, tożsamości płciowej i ekspresji płciowej, przynależności etnicznej, religii czy innego światopoglądu, niepełnosprawności, orientacji seksualnej i wieku. Aby osiągnąć nasz cel, badamy sytuacje, w których istnieją podejrzenia, że doszło do naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Badamy również ukierunkowane działania pracodawców i instytucji edukacyjnych na rzecz promowania równych praw i możliwości oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

1. Prowadzimy procedurę nadzoru, aby poprawić przestrzeganie ustawy

(Vi genomför tillsyn för att fler ska följa lagen)

Rocznie otrzymujemy około 2000 skarg, z czego około 200 prowadzi do wszczęcia procedury nadzoru. Procedura nadzoru oznacza, że przeprowadzamy kontrolę, aby dowiedzieć się, czy ten, kogo dotyczy skarga, przestrzega ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Przedmiotem procedury nadzoru może być na przykład pracodawca, gmina, sklep czy szpital.

Możemy również przeprowadzić procedurę nadzoru poprzez kontrolę ukierunkowanych działań pracodawców i instytucji edukacyjnych, aby z jednej strony promować równe prawa i możliwości, a z drugiej strony przeciwdziałać i zapobiegać dyskryminacji.

Przebieg procedury nadzoru

(Hur går tillsynen till?)

Wszczęcie procedury nadzoru ma na celu uzyskanie informacji, czy dyskryminacja ma miejsce albo czy w danej placówce istnieje ryzyko dyskryminacji. Informacje o dyskryminacji otrzymujemy często od osoby, która czuje się dyskryminowana.

Na początek kontaktujemy się z osobą, która jest odpowiedzialna za daną placówkę, aby zadać jej pytania dotyczące konkretnego zdarzenia. Możemy również zadawać pytania o politykę danej placówki albo metody pracy, które naszym zdaniem mogą prowadzić do ryzyka dyskryminacji.

Możemy na przykład przeprowadzić procedurę nadzoru:

  • w spółdzielni mieszkaniowej, która wymaga posiadania zezwolenia na pobyt stały, to znaczy stosuje zasady, które mogą prowadzić do dyskryminacji osób ubiegających się o mieszkanie
  • u pracodawcy, który zatrudnia kobiety wyłącznie na czas określony
  • w szpitalu, który nie zapewnił tłumacza języka migowego pacjentowi z wadą słuchu.

Nasza procedura nadzoru prowadzi do wydania decyzji

(Vår tillsyn leder till beslut)

Procedura nadzoru kończy się wydaniem decyzji skierowanej do kontrolowanej placówki, na przykład spółdzielni mieszkaniowej, pracodawcy czy szpitala. W decyzji podajemy, czy w naszej ocenie placówka postępowała zgodnie z prawem, czy nie. Możemy również wydać zalecenia, co dana placówka powinna zrobić, aby unikać dyskryminacji w przyszłości. Nasze decyzje nie są prawnie wiążące, ale bez względu na to mogą doprowadzić na przykład do tego, że placówka zmieni swoją dyskryminującą zasadę albo zacznie stosować nowe metody pracy w celu przeciwdziałania dyskryminacji.

W ramach naszych zadań związanych z procedurą nadzoru kierujemy do sądu niewielką liczbę przypadków (około jednego procenta wszystkich skarg). Sprawy są prowadzone przez prawników zatrudnianych przez Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, a rozstrzygnięcia wydaje sąd.

2. Poszerzamy wiedzę, aby wspierać i wywierać wpływ

(Vi utvecklar kunskap för att stödja och påverka)

Poszerzamy naszą wiedzę o dyskryminacji poprzez prowadzenie analiz i statystyk skarg, które do nas napływają, a także prowadząc badania i dialog ze społeczeństwem obywatelskim. W oparciu o wiedzę opracowujemy i udoskonalamy różne narzędzia wspierające naszą pracę, aby promować równe prawa i możliwości oraz przeciwdziałać dyskryminacji.

Polega to na przykład na tym, że:

  • opracowujemy analizy i raporty, aby informować organy decyzyjne i wpływać na nie
  • opracowujemy narzędzia, aby zapewnić wsparcie dla naszej działalności na rzecz równych praw i możliwości u pracodawców
  • prowadzimy szkolenia i zapewniamy informacje, aby różne podmioty mogły zwiększyć swoją zdolność przeciwdziałania dyskryminacji i wykrywania zagrożeń dyskryminacją
  • proponujemy rządowi zmiany w ustawach
  • współpracujemy z innymi urzędami przy realizacji konkretnych działań.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 juli 2021