Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Co robi DO?

(Vad gör DO?)

Zadaniem Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji (Diskrimineringsombudsmannen, DO) jest zapewnienie, aby osoby, które zostały narażone na dyskryminację, otrzymały odszkodowanie. Przyjmujemy i badamy zgłoszenia od osób prywatnych, możemy reprezentować osoby prywatne przed sądem i nadzorować podmioty działające w różnych obszarach społecznych. Ważną częścią naszego zadania są również działania promujące, na przykład prowadzenie dialogu i szerzenie wiedzy.

Niebycie narażonym na dyskryminację to prawo człowieka, które jest ściśle związane z zasadą mówiącą, że wszyscy ludzie są równi. Ta fundamentalna zasada została zatwierdzona w konstytucji Szwecji, a ochrona przed dyskryminacją została uregulowana w ustawie o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Zadania DO jako urzędu zostały określone w ustawie o rzeczniku ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Powyższe jest podstawą funkcjonowania DO.

Ustawa o rzeczniku ds. przeciwdziałania dyskryminacji określa, że DO sprawuje nadzór nad ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Określono w niej również, że mamy działać na rzecz wyeliminowania dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową, przynależność etniczną, wyznanie lub inny światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną i wiek ze wszystkich obszarów życia społecznego.

Możemy reprezentować osoby prywatne, które padły ofiarą dyskryminacji w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu dyskryminacji, ale również osoby prywatne, które zostały potraktowane w mniej korzystny sposób w rozumieniu ustawy o urlopach rodzicielskich.

Do naszych zadań należy również zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości praw i możliwości dla wszystkich.

Przyjmujemy i badamy zgłoszenia

(Vi tar emot och utreder anmälningar)

Badamy, czy doszło do dyskryminacji

DO przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące dyskryminacji, represji i mniej korzystnego traktowania w rozumieniu ustawy o urlopach rodzicielskich. Celem prowadzonych przez nas postępowań jest doprowadzenie do tego, by ofiary dyskryminacji otrzymały odszkodowanie. W przypadku stwierdzenia przez DO, że doszło do dyskryminacji, możemy domagać się odszkodowania z tytułu dyskryminacji od podmiotu, który dopuścił się dyskryminacji.

Możemy wydawać decyzje w ramach nadzoru

DO może również wydać decyzję w ramach nadzoru, co oznacza, że DO wypowiada się w kwestii tego, czy dany podmiot (obiekt nadzoru) narusza przepisy ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji. W takich przypadkach badanie kończy się wydaniem decyzji skierowanej do obiektu nadzoru, np. pracodawcy, organizatora kształcenia, urzędu, przedsiębiorstwa mieszkaniowego lub szpitala.

Decyzja w ramach nadzoru ma na celu wyjaśnienie, co oznaczają przepisy ustawy. Przyczynia się to do zapobiegania przyszłej dyskryminacji.

Możemy reprezentować osoby przed sądem

DO może również reprezentować osoby prywatne przed sądem, na przykład w sytuacji, gdy strona przeciwna (podmiot, który dopuścił się dyskryminacji) nie wypłaci odszkodowania z tytułu dyskryminacji po nakazaniu mu tego przez DO. Sprawa w sądzie zostaje zainicjowana poprzez złożenie przez DO pozwu do sądu. Następnie to sąd rozstrzyga, czy dyskryminacja miała miejsce i decyduje, jakie odszkodowanie strona przeciwna musi w takim wypadku wypłacić osobie prywatnej (zgłaszającemu).

Promujemy równość praw i możliwości

(Vi främjar lika rättigheter och möjligheter)

Ważną częścią naszej działalności jest promowanie równości praw i możliwości dla wszystkich. Prowadzimy, na przykład, różne formy dialogu i szkolenia, zwiększamy i szerzymy wiedzę na temat dyskryminacji, odpowiadamy na zapytania w ramach konsultacji społecznych, śledzimy rozwój międzynarodowy w naszym obszarze oraz kontaktujemy się w inny sposób z beneficjentami (osobami, przestrzeganie praw należy zapewnić) i obowiązanymi (podmiotami, które mają obowiązek dopilnować, by respektowane były prawa wszystkich zainteresowanych osób).

Dialog ze społeczeństwem cywilnym

Społeczeństwo cywilne odgrywa ważną rolę w pracy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz promowania równości praw i możliwości dla wszystkich. Dlatego przeprowadzamy regularne spotkania w ramach dialogu z przedstawicielami organizacji społeczeństwa cywilnego. Celem tych spotkań jest zapoznanie się z doświadczeniami dotyczącymi dyskryminacji i prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Dialog ma również przyczynić się do zwiększania wiedzy społeczeństwa cywilnego na temat ochrony przed dyskryminacją.

Wiedza na temat dyskryminacji zawarta w raportach i materiałach pomocniczych

Ważną częścią działań promujących jest zwiększanie, raportowanie i szerzenie wiedzy na temat dyskryminacji i przeszkód utrudniających zapewnienie równych praw i możliwości. Opracowujemy na przykład różne rodzaje raportów zawierających informacje, które stanowią istotną wiedzę dla DO oraz innych podmiotów na potrzeby działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w różnych obszarach społecznych.

Opracowujemy również różne rodzaje materiałów pomocniczych, które są dostępne na naszym portalu internetowym. Udostępniamy na przykład e-przewodnik na temat aktywnych działań w obszarze zatrudnienia i pracy oraz e-przewodnik na temat zapobiegania dyskryminacji w związku z wynajmem mieszkań. Dostępne są również listy kontrolne oraz arkusze informacyjne (materiały te dostępne są tylko w j. szwedzkim).

Nasza niezależna rola

(Vår självständiga roll)

Zadania wielu urzędów w Szwecji są uregulowane za pomocą instrukcji i corocznych rozporządzeń, w których rząd ustala, co dany urząd ma robić. Rola DO jest natomiast bardziej niezależna dzięki temu, że nasze zadanie jest uregulowane ustawowo. Ta niezależna rola daje nam między innymi mandat do przekazywania z własnej inicjatywy uwag w kwestiach dotyczących dyskryminacji rządowi lub innym organom, przedkładania propozycji ustaw, opracowywania raportów o aktualnej sytuacji i niezależnego raportowania do organizacji międzynarodowych zajmujących się kwestiami dotyczącymi naszego obszaru działania.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 september 2022