Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktywne działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji

(Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering)

Ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji zawiera zakaz dyskryminacji w indywidualnych przypadkach, ale również stawia wymagania pracodawcom i instytucjom edukacyjnym, aby prowadzili tak zwane aktywne działania, które z jednej strony zmierzają do przeciwdziałania dyskryminacji, a z drugiej strony mają na celu promowanie równych praw i możliwości.

Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie równych praw i możliwości

(Förebygga diskriminering och främja rättigheter och möjligheter)

Aktywne działania polegają na zapobieganiu i przeciwdziałaniu dyskryminacji związanej z jednym z powodów dyskryminacji, to znaczy płcią, tożsamością płciową lub ekspresją płciową, przynależnością etniczną, religią lub innym światopoglądem, niepełnosprawnością, orientacją seksualną czy wiekiem. Ponadto chodzi o promowanie równych praw i możliwości – niezależnie od powodu dyskryminacji.

Cztery etapy ciągłych działań na rzecz walki z dyskryminacją

(Kontinuerligt arbete mot diskriminering i fyra steg)

Wszyscy pracodawcy i instytucje edukacyjne powinni prowadzić ciągłe działania na rzecz walki z dyskryminacją, w których można wyróżnić cztery etapy:

 • Etap 1 Sprawdzanie, czy istnieje zagrożenie dyskryminacją – w tym molestowanie i molestowanie seksualne – albo występują działania odwetowe (karanie) lub inne przeszkody w zapewnieniu poszczególnym osobom równych praw i możliwości.
 • Etap 2 Analizowanie przyczyn stwierdzonych zagrożeń i przeszkód.
 • Etap 3 Podejmowanie działań – przeprowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie równych praw i możliwości.
 • Etap 4 Monitorowanie i ocena działań.

Działania powinny być prowadzone w sposób ciągły. Pracodawcy i instytucje edukacyjne zatrudniający co najmniej 25 pracowników powinni również na bieżąco dokumentować podejmowane działania.

Odpowiedzialność pracodawcy

(Arbetsgivarens ansvar)

Pracodawca powinien prowadzić nieustanne działania w czterech etapach (sprawdzanie, analizowanie, podejmowanie działań, monitorowanie) w ramach pięciu poniższych dziedzin:

 • Warunki pra
 • Przepisy i praktyki dotyczące wynagrodzeń i innych warunków zatrudnienia
 • Rekrutacja i awansowanie
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • Możliwości łączenia pracy zawodowej z rodzicielstwem

W skład aktywnych działań wchodzi również to, że pracodawca powinien:

 • promować równowagę płci – także na kierowniczych stanowiskach
 • opracowywać, monitorować i dokonywać oceny wytycznych i procedur mających na celu zapobieganie molestowaniu, molestowaniu seksualnemu i działaniom odwetowym (karaniu)
 • przeprowadzać coroczne analizy wynagrodzeń.

Odpowiedzialność szkoły i przedszkola

(Förskolans och skolans ansvar)

W szkole i przedszkolu należy we wszystkich aspektach działalności prowadzić ciągłe działania w czterech etapach (sprawdzanie, analizowanie, podejmowanie działań, monitorowanie).

Aktywne działania prowadzone w szkole i przedszkolu obejmują również opracowywanie, monitorowanie i dokonywanie oceny wytycznych i procedur mających na celu zapobieganie molestowaniu, molestowaniu seksualnemu i działaniom odwetowym (karaniu).

Odpowiedzialność uczelni

(Högskolans ansvar)

Uczelnia powinna prowadzić nieustanne działania w czterech etapach (sprawdzanie, analizowanie, podejmowanie działań, monitorowanie) w ramach pięciu poniższych dziedzin:

 • przyjmowanie na studia i rekrutacja
 • formy nauczania i organizacja kształcenia
 • egzaminy i ocenianie
 • warunki do nauki
 • studia a rodzicielstwo.

Aktywne działania prowadzone na uczelni obejmują również opracowywanie, monitorowanie i dokonywanie oceny wytycznych i procedur mających na celu zapobieganie molestowaniu, molestowaniu seksualnemu i działaniom odwetowym (karaniu).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 juli 2021