Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Mikäs tiskrimineerinki oon?

Vad är diskriminering?

Tiskrimineerinki tarkottaa ette sinua kohelthaan huonomasti verrattuna jotaki muuta henkilöä. Ruottissa oon tiskrimineerinkilaki joka kieltää tiskrimineerinkiä. Mutta kaikki epäoikeuenmukhainen kohtelu ei ole lain mukhaan tiskrimineerinki.

Helpomasti sitä saattaa sanoa ette lain selostuksheen tiskrimineerinkistä kuuluu nejlä ehtoa. Ennen ko taphautta mennee arvioija tiskrimineeraavaksi niin kaikki neljä ehtoä häätyvät olla totheutettu.

 1. Se pittää olla tapahtumasta elikkä tilantheesta joka oon epäetulinen elikkä loukkaa yhtä henkilöä.
 2. Epäetulisella kohtelulla elikkä loukkauksella pittää olla yhtheys yhen elikkä useaman niistä seittemästä tiskrimineerinkiperustoista (esimerkiksi sukupuoli elikkä ikä).
 3. Tapahtuma pittää olla jostaki niistä kuuesta tiskrimineerinkimuotoista jokka oon laissa (esimerkiksi suora tiskrimineerinki elikkä trakasserii).
 4. Tapahtuma pittää olla tapahtunnu jonku yhtheiskunta-aluheen sisälä jossako laki jällaa (esimerkiksi työelämä elikkä asuntomarkkina).

Vaikka kaikki ehot oon täytetyt se ei ole varma ette yhtä tapahtummaa arvioihaan tiskrimineeraavaksi. Vississä taphauksissa niitä oon muita lakia ja sääntöjä jokka vaikuttavat. Esimerkiksi jos yhele, alle 18 vuotta vanhaale henkilölle, ei tarjota alkohoolia ruokapaikassa, sitä ei räknätä ikätiskrimineerinkiksi, siksi ette yks muu laki, alkohoolilaki, kieltää ruokapaikkoja myymästä alkohoolia alle 18 vuen ikäsille nuorisolle. Niitä saattaa kansa olla muita faktoria jokka tekevät ette yhtä tapahtummaa ei arvioija tiskrimineerinkiksi. Arviointia häätyy aina tehhä joka yksityisessä tapahtumassa.

En person står ensam bredvid en grupp med människor, illustration.

1. Se pittää olla tapahtumasta jossako henkilöä kohelthaan epäetulisesti elikkä ette sitä loukathaan

Epäetulinen kohtelu tarkottaa ette henkilö joutuu pahemphaan asenthoon elikkä menettää parantamista, etua elikkä palvelua. Se saattaa esimerkiksi olla ette jotaki henkilöä ei kuttuta haastattelhuun työstä, ei saa kulkea koulutusta, ei saa tehhä ostoksia kaupassa, ei päästetä sisäle ruokapaikhaan elikkä ette henkilö ei saa hyyrätä piiliä elikkä asuntoa.

2. Epäetulisella kohtelulla elikkä loukkaamisella pittää olla yhtheys yhen elikkä usean kansa niistä seittemästä tiskrimineerinkiperustoista


Ette tapahtummaa sanothaan olevan tiskrimineeraava sillä pittää kansa olla yhtheys yhen elikkä usean kansa niistä niin sanotuista tiskrimineerinkiperustoista. Lain mukhaan niitä oon seittemän perustaa tiskrimineerinkille. Tässä sie saatat lukea lissää niistä ja mitä net tarkottavat.

En kvinna sitter i en rullstol bredvid sju rutor som illustrerar diskrimineringsgrunderna, illustration.

Sukupuoli

Käsite sukupuoli tarkottaa ette henkilö oon vaimo elikkä mies. Kielto sukupuolitiskrimineerinkiä vasten käsittää kansa henkilöitä jokka suunittelevat ette muuttaa elikkä oon muuttanheet heän sukupuolikuuluvaisuutta.

Sukupuoli-itenttiteetti elikkä sukupuoli-ilmiö

Sukupuoli-itenttiteetti elikkä ilmiö tarkottaa ette henkilö ei määrittele itteä vaimona elikkä miehenä elikkä ette henkilö, hänen vaatittemisen kautta (elikkä muula laila), ilmassee itteä kuuluvan muuhuun sukupuohleen.

Eetninen kuuluvaisuus

Eetnisellä kuuluvaisuuela tarkotethaan henkilön kansalista ja eetnistä allkuperrää, ihofäriä elikkä vastaavaa.

Uskonto elikkä muu uskomus

Hintyismi, juutalaisuus, kristilisyys ja islaami oon esimerkkiä uskonoista. Muut uskomuukset oon semmoset varmuuet joilako oon perusta elikkä yhtheys uskonolisheen käsityksheen, esimerkiksi bydismi, ateismi ja agnostisismi. Polittiset elikkä filosooffiset varmuuet ei kuitenkhaan kuulu matkhaan.

Toimintarajotus

Toimintarajotus tarkottaa henkilön fyysisen, psyykkisen elikkä intelektyellin toimintakyvyn väheneminen.

Seksyelli suuntautuminen

Laki määrittellee ette seksyelli suuntautuminen oon homoseksyelli, heteroseksyelli ja biseksyelli suuntautuminen.

Ikä

Ikä tarkottaa saavutettu elämänpittuus. Lain suoja tiskrimineerinkistä sisältää kaikkia ihmisiä, riippumatta ikkää.

3. Tapahtuma pittää olla jostaki niistä kuuesta tiskrimineerinkimuotoista joitako oon laissa

Lain mukhaan niitä oon kuus tiskrimineerinkimuotoa:

 • suora tiskrimineerinki
 • epäsuora tiskrimineerinki
 • saatavuuen puute
 • trakasseriitä
 • seksyelliä trakasseriita
 • ohjeita ette tiskrimineerata
En man lägger handen på en kvinnas axel och bredvid syns olika exempel på diskrimineringsformer, illustration.

Suora tiskrimineerinki

Suora tiskrimineerinki oon ko jotaki henkilöä kohelthaan huonomasti ko jotaki muuta samanvertasessa tilantheessa ja se liittyy johonki niistä tiskrimineerinkiperustoista. Esimerkiksi:

 • Yks työnantaja huomaa ette työnhakialla oon nimi joka kuuluttaa ulkomaanlaiselta ja sen takia valikoittee ette ei kuttua henkilöä haastattelhuun.
 • Yks ruokapaikka ei päästä yhtä henkilöä sisäle ja sillä oon yhtheys siiheen ette henkilöllä oon toimintaeste joka vaikuttaa puhetta ja liikkumisia.Y
 • Yks pankko kieltää henkilölle lainaa sillä ette henkilöä piethään liika vanhaana.

Epäsuora tiskrimineerinki

Epäsuora tiskrimineerinki oon ko oon sääntö joka tunnuttaa neutraalilta mutta joka erityisesti kohtellee henkilöitä epäetulisesti. Esimerkiksi:

 • Yks asuntopuulaaki vaatii vakituista oleskeluluppaa, joka saattaa olla epäetulinen henkilöile joilako oon muu eetninen kuuluvaisuus ko ruottalainen.
 • Yks työnantaja vaatii tarpheettomasti ajokorttia, joka saattaa olla epäetulinen haitta henkilöile joilako oon toimintaeste.
 • Yks työnantaja vaatii miinimipittuuen, joka saattaa olla epäetulinen haitta vaimoile.

Saatavuuen puute

Saatavuuen puute oon ko yks toiminta ei totheuta tarpheelisia toimenpitoja ette henkilö jollako oon toimintarajotus saattaa osalistua toiminthaan. Jos toimenpito oon kohtuulinen elikkä ei riipu esimerkiksi siittä jos toiminalla oon praktisia ja ekonoomisia etelytyksiä ette totheuttaa toimenpitoa. Laki ottaa kansa huomihoon jos se oon kyse lyhemästä kontaktista elikkä pitemästä suhtheesta, esimerkiksi jos oon kyse yksityisestä käynistä kaupassa elikkä jos oon kyse työstä elikkä pitemästä koulutuksesta.

Esimerkkiä kohtuulisista toimenpioista oon ette

 • ruokapaikka lukkee ylös menyn henkilölle jollako oon näkövamma
 • pankko tarjoa pankkopalvelua esimerkiksi henkilökohtasella käynilä, e-postin elikkä telefoonin kautta
 • sairala tarjoa informasuunia niin suulisesti ko kirjotetusti.

Ko oon kyse saatavuuesta henkilöile joilako oon toimintaeste niitä oon kansa usseita muita lakia jokka vaikuttavat (esimerkiksi työmiljöölaiki). Jos yhelä organisasuunila oon saatavuuen puute jonku näitten laitten mukhaan, sitä saatethaan kansa arvioija tiskrimineerinkiksi ja sen takia se ilmotethaan DO:le.

Mitä toimenpitoja räknäthään kohtuulisiksi arvioihaan joka yksityisessä tilantheessa.

Lue lissää saatavuuen puutheesta meän faktaplaavissa (lägg in faktablad)

Trakasserita ja seksyelliä trakasseriita

Trakasseriit oon käyttäytyminen joka loukkaa jonku arvoa ja jollako oon yhtheys yhen elikkä jonku tiskrimineerinkiperustan kansa. Se saattaa olla kyse komentaarista, viittauksista elikkä syrjinästä.

Esimerkkiä trakasseriista saattaa olla opettaja joka pilkkaa oppilasta sen takia ette oppilas pittää huivia elikkä ette käsitteliä työmeetlinkissä pilkkaa henkilöä sen takia ette se oon homoseksyelli.

Seksyellilä trakasseriila meinathaan seksyellin luontheen käyttäintyminen jotako se joka joutuu sen kohtheeksi pittää sopimattomanna. Se saattaa esimerkiksi olla ette joku kopostellee, antaa killauksia joitako sitä ei halvaa saaja, kuttumuksia elikkä viittauksia. Se oon se joka joutuu trakasseriitten kohtheeksi joka päättää mitä hään pittää loukkaavanna. Joskus se oon selvää ette se joka trakasseeraa pitäs käsittää ette se oon loukkaavaa. Mutta se oon tärkeätä ette sie jotako trakasseerathaan selvität sille joka trakasseeraa ette menettely ei ole tervetullu ja ette se häätyy loppua.

Kielto kostoja kohitti

Sillä joka oon ilmottannu tiskrimineerinkiä oon lakisuoja rangastusta varten, niin sanottu lakisuoja jos joutuu kostoitten kohtheeksi. Se saattaa esimerkiksi olla ette työnantaja pakottaa ilmottaijaa korkeahmaan työrasituksheen. Kielto kostoja kohitti jällaa kansa ko joku oon ollu matkassa tutkimuksessa tiskrimineerinkilain mukhaan. Se jällaa kansa ko joku oon kieltäny elikkä myöntäny trakasseriita elikkä seksyelliä trakasseriita.

Ohjeita ette tiskrimineerata

Ohjeita ette tiskrimineerata oon ko joku määrää elikkä ohjaa jotaki joka oon riippuvaisuusasenossa, esimerkiksi työläistä, ette tiskrimineerata jotaki muuta. Se saattaa esimerkiksi olla ette ruokapaikkaomistaja sannoo henkilökunnale ette mies joka pittää kläninkiä ei piä saaja palvelua elikkä ette johtaja joka sannoo HR-osastolle ette net ei saa ottaa töihiin vissin ikäsiä henkilöitä.

4. Taphaus oon pitäny tapahtua jonku yhtheiskunta-aluheen sisälä jotako laki koskee

Kielto tiskrimineerinkiä vasten jällaa seuraavissa aluheissa yhtheiskunnassa:

Työelämässä

sille joka oon työntekiä, hakkee työtä, tekkee elikkä hakkee praktiikkipaikkaa elikkä oon hyyrätty sisäle työpaikhaan

Koulutuksessa

lapsile, oppilhaile, opiskelioile elikkä sille joka hakkee ittensä koulutuksheen

Työmarkkinapolittisessa toiminassa ja työmeetlinkissä ilman julkista tehtävvää

sille joka hakkee työtä elikkä oon sisälekirjotettu työmeetlinkhiin

Alottamisessa elikkä elinkeinotoiminan harrastamisessa

sille joka meinaa alottaa elikkä pittää yritystä ko oon kyse ette hakea ekonoomista tukea

Viranpätevyyessä

sille joka hekkee pätevyyttä, lekitimasuunia elikkä samansorttista hyväksymistä ette saaja harrastaa vissiä virkoja (esimerkiksi lääkäri elikkä valtuutettu tulkki)

Jäsenyyessä vississä organisasuunissa

sille joka meinaa hakea jäsenyyttä elikkä olla matkassa työntekiä-, työnantaja- ja virkaorganisasuunissa elikkä joka halvaa ottaa ossaa semmosen organisasuunin etuista.

Tavaroissa, palveluksissa ja asunoissa

sille joka esimerkiksi meinaa tehhä ostoksia, käyä ruokapaikassa elikkä hakea asuntoa

Ylheisessä kokkouksessa elikkä julkisessa tapahtumassa

sille joka esimerkiksi meinaa käyä konsäärissä, markkinoila elikkä messuila

Terhveys- ja saihraanhoijossa

sille joka hakkee hoitoa esimerkiksi sairalassa elikkä hammaslääkärissä

Sosiaalipalvelussa, kuljetuspalvelussa ja asuntosovitusavustuksessa

sille jollako esimerkiksi oon kontakti sosiaalipalvelun kansa

Sosiaalivakkuutussysteemissä, työttömyysvakkuutuksessa ja opintotuessa

sille joka esimerkiksi hakkee korvausta vanheempainrahasta Försääkrinkikassalta elikkä opintotukea CSN:iltä

Sotaväki- ja sivilivelvolisuus

sille joka esimerkiksi mönstraa, hakkee elikkä tekkee militäärikoulutusta

Kohtelu julkisen toiminan kontaktin kansa

sille joka ottaa yhtheyttä esimerkiksi viraston kansa ette saaja tietoa, ohjausta, neuvoja elikkä muuta apua.

En kvinna spelar tennis framför en stadsbild, illustration.

Tiskrimineerinkilaki ei jällaa joka paikassa

(Diskrimineringslagen gäller inte överallt)

Tiskrimineerinkilaki ei säätää sitä mikä tapahtuu privattihenkilöitten kesken, esimerkiksi kunka krannit elikkä sukulaiset kohtelevat toisia. Eikä sisältö reklaamissa, teevessä, raatiossa, sosiaalissa meetioissa ja avisissakhaan kuulu tiskrimineerinkikielthoon. Niile aluheile oon kuitenki muita lakia ja sääntöjä jokka rajottavat mikä oon ja mikä ei ole lualista.

Ette kohela vanheempainleetisiä epäetulisesti oon kieletty

(Missgynnande av föräldralediga är förbjudet)

Työntekiä elikkä työnhakia joka oon, pittää olla elikkä oon ollu vanheempainleetissä oon suojattu epäetulisesta kohtelusta työnantajalta. Suoja epäetulisesta kohtelusta jällaa kansa ko joku oon kotona hoitamassa saihraita lapsia. Esimerkkiä epäetulisesta kohtelusta oon ette menettää työpaikan, ette siirethään huonomphiin työtehtävhiin elikkä ette saaja huonoman palkankehityksen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022