Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kansaliset minuriteetit ja minuriteettikielet

Ruottin kansaliset minuriteettikielet on suomi, jiddish, meänkieli, romani ja saame ja niitten varieteetit. 2009 lähtien jällaa laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä. Täälä on tietoja mitä kielelisiä oikeuksia sulla on ja mitä sie saatat vaatia kunnilta ja virastoilta tämän lain mukhaan.

Julkisela sektorila (kunnat, maakäräjät ja valtioliset virastot) on vastuu ette suojata ja eistää kansalisia minuriteettikieliä. Julkinen pittää kans eistää kansalisitten minuriteetitten maholisuuksia ette säilyttää ja kehittää heän kulttuuria Ruottissa.

Hallintoviranomhaiset (esimerkiks DO) pitävät antaa kansalisille minuriteetile maholisuuen vaikutusvalthaan kysymyksissä jokka koskevat niitä ja pitävät niin kauas ko maholista neuvotella kansalisitten minuriteetitten kans kysymyksissä jokka koskevat heitä.

Kontaktia viranomhaisitten kans

Sulla, joka haluat käyttää suomea, meänkieltä eli saamea, on aina oikeus käyttää näitä kieliä kun otat yhtheyttä DO:n eli Valtiopäivän Oikeusasiamiehen (JO) kans kirjotuksen kautta. Sie saatat ottaa yhtheyttä DO:n kans sähköpostin do@do.se ja preivin kautta postiosotheesheen Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna.

Sulla on kans oikeus käyttää suomea, meänkieltä eli saamea sinun kirjalisissa kontaktissa Justitiekanslerin, Vakkuutuskassan, Veroviraston ja Työvälitystoimiston kans, jos sulla on asiaa johonki näihin virasthoin.

Jos sie otat yhtheyttä viraston kans jonka toiminta-alue kokohnaans eli osittain on sama ko hallintoalue suomele, meänkielele eli saamele sulla on maholisuus käyttää yks näistä kielistä kontaktissa viraston kans. Yks eelytys on kuitenki ette sulla on asiaa virastole ja ette asiala on yhtheyttä ajankohtaisen hallintoaluheen kans. Sinun asiala on yhtheys aluheen kans esimerkiks jos sie asut aluheessa eli jos asia jällaa toimintaa jota on aluheela.

Hallintoaluheen ulkopuolelaki sulla on oikeus käyttää suomea, meänkieltä eli saamea suulisissa ja kirjotetuissa kontaktissa viraston kans jos sulla on asiata virastole ja jos on henkilökuntaa joka hallittee kieltä ja saattaa käsitellä asiaa.

Kontaktia DO:n kans

DO tekkee kans valvonan työtä koko maassa ja pystyy koko maassa vethään prosessiä tuomioistuimheen. Jos DO tarkastaa toimintaa jolle sulla on vastuu eli jos DO puhhuu sinun eestä tuomioistuimessa sulla on oikeus käyttää suomea, meänkieltä eli saamea, jos sinun asiala on kosketuksia hallintoaluheesheen. Sillon sulla on oikeus ottaa yhtheyttä DO:n sinun kielelä sekä suulisesti ette kirjotettuna. DO:la on sillon pakko antaa sulle suulisen vastauksen samala kielelä. Jos sulla ei ole jyyritistä asianavustajaa sulla on kans oikeus saa kirjotetun käänöksen viraston päätöksestä.

Tuomioistuimet

Jos sulla on prosessi eli asia tuomioistuimessa jolla on toimintaa Jellivaaran, Haaparannan, Kirunan, Pajalan ja Övertornån kunnissa sulla on oikeus käyttää suomea eli meänkieltä, jos prosessila eli asiala on kosketuksia johonki näihiin kunthiin. Sama jällaa saamea semmosessa tuomioistuimessa jolla on toimintaa Arjeplogin, Jellivaaran, Jokkmokin eli Kirunan kunnissa, jos prosessila eli asiala on kosketuksia johonki näihiin kunthiin

Jos sie haluat käyttää sinun kieltä tuomioistuimessa sie piät ilmottaa sen tuomioistuimele jo sillon ko prosessia eli asiaa alotethaan eli jos sie ensimäisen kerran piät puhua prosessissa eli asiassa.

Petakookinen toiminta ja vanhuustenhuolto

Jos sie asut kunnassa joka on hallintoalue kielile suomi, meänkieli eli saame kunta pittää, sinun vaatimuksela, tarjota paikan lapsele jolle sie olet huoltaja. Paikka pittää olla lapsenhuolossa joko kokonaisuuessa eli merkittävässä osassa piethään jollaki näilä kielilä.

Samala laila sulla on oikeus ette semmosessa kunnassa saa vanhuustenhuolon palvelusta ja huoltoa kokohnaisuuessa eli merkittävässä osassa henkilökunnalta joka hallittee suomea, meänkieltä eli saamea.

Jos sie asut kunnassa joka ei kuulu mihinkhään hallintoaluheesheen eli joka ei kuulu hallintoaluheesheen sinun kielele mutta jolla on henkilökunta joka ossaa suomea, jiddishtä, meänkieltä, romania eli saamea, kunta pittää sinun vaatimuksela tarjota vanhuustenhuoltoa kokonaisuuessa eli merkittävässä osassa henkilökunnalta joka puhhuu sinun kieltä.

Ruotti ratifiseerasi helmikuussa 2000 Euroopparaatin raamikonvensjuunin suojasta kansalisille minuriteetile (raamikonvensjuuni) ja eurooppalaisen säätänön maaosa-eli minuriteettikielistä (minuriteettikielikonvensjuuni). Kansaliset minuriteetit jokka tunnustethiin on juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansaliset minuriteettikielet jokka on tunnustettu on suomi, jiddish, meänkieli, romani ja saame ja näitten kielitten varieteettiä.

Täälä sie saatat löytää lissää informasjuunia

Euroopparaati

Europparaati valvoo ette nouvatethaan raamikonvensjsuunia ja minuriteettikielikonvensjsuunia. Niitten vebbipaikala sie saatat muun muassa löytää tarkastuksitten tuloksia kunka Ruotti nouvattaa konvensjsuunia.

Saamekäräjä ja lääninhallitus Stokholmissa

Stokholmin läänin Lääninhallituksela ja Saamekäräjälä on hallituksen tehtävä ette valvoa minuriteettipulitiikan kehitystä ja kunka lakia kansalisista minuriteetistä nouvatethaan.

Minoritet.se

Vebbipaikka kansalisille minuriteetile. Vebbipaikka levittää tietoja saamelaisista alkuperäkansana ja Ruottin kansalisista minuriteetistä juutalaisista, romanilaisista, ruottinsuomalaisista ja tornionlaaksolaisista.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022