Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Muiden toimijoiden antama ohjaus ja tuki

(Vägledning och stöd från andra aktörer)

Jos olet joutunut syrjinnän kohteeksi, voit kääntyä myös syrjinnän vastaisen toimiston tai oman ammattiliittosi puoleen. Voit myös kääntyä suoraan tuomioistuimen puoleen. Esittelemme tässä lyhyesti eri toimijat.

Syrjinnän vastaiset toimistot

(Antidiskrimineringsbyråer)

Eri puolilla Ruotsia on 18 paikallista syrjinnän vastaista toimistoa (antidiskrimineringsbyråer) (ADB). Syrjinnän vastaiset toimistot ovat vapaaehtoisia ja itsenäisiä organisaatioita, jotka voivat auttaa sinua syrjintään liittyvissä asioissa, ja ne tarjoavat maksutonta lainopillista neuvontaa eri kysymyksissä.

Ammattiliitot

(Fackförbund)

Jos olet ammattiliiton jäsen ja kokenut syrjintää työpaikalla, käänny ensisijaisesti sen puoleen. Ammattiliitto voi edustaa omia jäseniään syrjintäasioissa ja vanhempainvapaata koskevissa eriarvoiseen kohteluun liittyvissä asioissa. He antavat myös neuvoja ja tukea.

Asian vieminen tuomioistuimeen

(Att driva ett ärende till domstol)

Voit myös jättää haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Sitä kutsutaan kanteen nostamiseksi ja se tarkoittaa, että pyydät tuomioistuinta ratkaisemaan, onko syrjintää tapahtunut. Tässä kerromme, minne pitää tai voi ottaa yhteyttä, jos aiot nostaa kanteen.

Tietoa tuomioistuimista ja kanteen nostamisesta

(Information om domstolar och att väcka talan)

Tietoja kanteen nostamisesta tuomioistuimessa ja mitä kustannuksia siihen voi liittyä, on Ruotsin tuomioistuinten (Sveriges Domstolars) verkkosivuilla. Myös asianajotoimistot (jurist- eller advokatbyråer) voivat antaa lisätietoja.

Asianajotoimisto

(Jurist- eller advokatbyrå)

Jos haluat asianajajan apua asian tuomioistuimeen viemisessä, voit kääntyä jonkin asianajotoimiston puoleen. Löydät eri asianajajien tiedot Asianajajien liiton (Advokatsamfundets) verkkosivuilta.

Taloudellinen tuki

(Ekonomiskt stöd)

Jos tarvitset taloudellista tukea kääntyäksesi asianajajan puoleen, niin kotivakuutuksessasi oleva niin kutsuttu oikeusturvavakuutus tai julkinen oikeusapujärjestelmä voi tarjota joissakin tapauksissa tukea. Lisätietojen saamiseksi ota yhteys omaan vakuutusyhtiöösi tai oikeusapuviranomaiseen (Rättshjälpsmyndigheten) tai molempiin.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022