Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Mitä DO tekee?

(Vad gör DO?)

Syrjintäasiamiehen viraston (Diskrimineringsombudsmannen, DO) tehtävänä on varmistaa, että syrjinnän uhrit saavat oikeutta. Otamme vastaan kanteluja yksityishenkilöiltä ja tutkimme niitä, voimme edustaa yksityishenkilöitä tuomioistuimessa ja valvomme yhteiskunnan eri alojen toimijoita. Tärkeä osa tehtäväämme ovat myös erilaiset edistävät toimet kuten vuoropuhelut ja tiedon levittäminen.

Syrjimättömyys on ihmisoikeus, joka liittyy läheisesti periaatteeseen kaikkien ihmisten samanarvoisuudesta. Tämä perusperiaate on vahvistettu Ruotsin perustuslaissa ja suojasta syrjintää vastaan on säädetty syrjintälaissa. DO:n tehtävät viranomaisena määritetään DO:sta annetussa laissa. Tämä on DO:n toiminnan perusta.

DO:sta annetussa laissa säädetään, että DO valvoo syrjintälain noudattamista. Siinä todetaan myös, että meidän on varmistettava, että sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai muuhun vakaumukseen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään liittyvää syrjintää ei esiinny millään yhteiskuntaelämän osa-alueella.

Voimme edustaa yksityishenkilöitä, jotka ovat kokeneet syrjintää syrjintälain määritelmän mukaan, mutta myös yksityishenkilöitä, joita on kohdeltu epäsuotuisasti vanhempainvapaalain perusteella.

Tehtävämme on myös ennaltaehkäistä syrjintää ja edistää kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Otamme vastaan kanteluja ja tutkimme ne

(Vi tar emot och utreder anmälningar)

Tutkimme, onko syrjintää tapahtunut

DO ottaa vastaan ja tutkii kanteluja, jotka koskevat syrjintää, kostotoimia sekä epäsuotuisaa kohtelua vanhempainvapaalain mukaan. Tutkimustemme tarkoituksena on, että syrjinnän uhreiksi joutuneet henkilöt saavat oikeutta. Jos DO toteaa, että syrjintää on tapahtunut, voimme vaatia korvausta syrjintään syyllistyneeltä taholta.

Voimme tehdä valvontapäätöksiä

DO voi myös tehdä valvontapäätöksen. Se tarkoittaa sitä, että DO ottaa kantaa siihen, rikkooko tarkastettu toiminta (valvottava) syrjintälakia. Valvonta päättyy päätökseen, joka osoitetaan tarkastetulle toiminnalle, esimerkiksi työnantajalle, koulutuksen tarjoajalle, viranomaiselle, asuntoyhtiölle tai sairaalalle.

Valvontapäätöksen on selvennettävä lain merkitystä ja sisältöä. Se auttaa ehkäisemään tulevaa syrjintää.

Voimme edustaa henkilöitä tuomioistuimessa

DO voi myös edustaa yksityishenkilöitä tuomioistuimessa esimerkiksi, jos vastapuoli (syrjintään syyllistynyt) ei maksa DO:n vaatimaa korvausta syrjinnästä. Asia pannaan vireille DO:n jättäessä kanteen tuomioistuimeen. Silloin tuomioistuin päättää, onko syrjintää tapahtunut ja päättää korvauksesta, jonka vastapuolen on tällaisessa tapauksessa maksettava asianomaiselle (kantelun tekijälle).

Edistämme yhdenvertaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia

(Vi främjar lika rättigheter och möjligheter)

Tärkeä osa tehtäväämme on edistää kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia. Käymme esimerkiksi erilaisia vuoropuheluja ja järjestämme koulutuksia, kehitämme ja jaamme tietoa syrjinnästä, vastaamme tiedusteluihin, seuraamme alallamme tapahtuvaa kansainvälistä kehitystä sekä kommunikoimme muilla tavoin oikeutettujen tahojen kanssa (joiden oikeudet tulee täyttää) sekä velvoitettujen tahojen kanssa (niiden, jotka ovat vastuussa siitä, että kaikkien asianomaisten henkilöiden oikeudet turvataan).

Vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa

Kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä tehtävä syrjinnän torjumisessa ja kaikkien ihmisten yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämisessä. Siksi käymme jatkuvasti vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Tavoitteena on saada tietoa syrjintään ja syrjinnänvastaiseen toimintaan liittyvistä kokemuksista. Vuoropuhelun tulee myös auttaa lisäämään kansalaisyhteiskunnan tietämystä suojasta syrjintää vastaan.

Tietoa syrjinnästä raporteissa ja tausta-aineistossa

Tärkeä osa syrjinnänvastaista työtämme on kehittää ja jakaa tietoa syrjinnästä, raportoida syrjinnästä sekä antaa tietoa asioista, jotka estävät yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien toteutumisen. Laadimme esimerkiksi erityyppisiä raportteja, jotka sisältävät tietoa, joka on tärkeää DO:lle ja muille toimijoille syrjinnän vastaisessa työssä yhteiskunnan eri alueilla.

Laadimme myös erilaista tausta-aineistoa, joka on saatavilla verkkosivustollamme. Olemme laatineet esimerkiksi sähköisen oppaan koskien aktiivisia toimenpiteitä työelämässä sekä sähköisen oppaan koskien syrjinnän torjumista asunnon vuokraamisen yhteydessä. Sivustollamme on myös tarkistuslistoja ja tiedotteita (materiaali on saatavilla ainoastaan ruotsiksi).

Itsenäinen asemamme

(Vår självständiga roll)

Monien ruotsalaisten viranomaisten tehtäviä säännellään ohjeilla ja vuosittaisessa ohjekirjeessä, jossa Ruotsin valtiopäivät määrittää viranomaisen tehtävät. DO:lla on sen sijaan itsenäisempi asema, koska meidän tehtävistämme on säädetty laissa. Tämä itsenäinen asema antaa meille muun muassa valtuudet esittää omasta aloitteestamme Ruotsin valtiopäiville tai muille tahoille huomautuksia syrjintään liittyvissä kysymyksissä, esittää lainsäädäntöehdotuksia, laatia tilanneraportteja sekä raportoida itsenäisesti omaan alaamme liittyville kansainvälisille järjestöille.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022