Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Suomi, jiddiŝ, meänkieli, romani ja saame sekä näiden kielten muunnokset ovat kansallisia vähemmistökieliä Ruotsissa. Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä on ollut voimassa vuodesta 2009. Täältä löydät tietoa kielellisistä oikeuksistasi ja vaatimuksista, joita voit esittää kunnille ja viranomaisille tämän lain nojalla.

Yhteiskunta (kunnat, maakäräjät ja valtiolliset viranomaiset) on vastuussa kansallisten vähemmistökielten suojelusta ja edistämisestä. Yhteiskunnan tulee myös edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa.

Hallintoviranomaisten (esimerkiksi DO:n) on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin ja kuultava mahdollisuuksien mukaan kansallisia vähemmistöjä heitä koskevissa kysymyksissä.

Viranomaisyhteydet

Jos haluat käyttää suomea, meänkieltä tai saamea, sinulla on aina oikeus käyttää kieltä, kun otat kirjallisesti yhteyttä DO:iin tai Valtiopäivien asiamieheen (JO). Voit ottaa yhteyttä DO:iin sekä sähköpostitse osoitteeseen do@do.se ja kirjeitse postiosoitteeseen Syrjintäasiamiehen virasto, Box 4057, 169 04 Solna.

Sinulla on myös oikeus käyttää suomea, meänkieltä tai saamea kirjallisessa yhteydenpidossasi oikeuskanslerille, vakuutuskassaan, verovirastoon ja työvoimapalveluihin, jos sinulla on asiaa jollekin näistä viranomaisista.
Jos otat yhteyttä viranomaiseen, jonka toimiala kokonaan tai osittain osuu yksiin suomen, meänkielen tai saamen hallintoalueen kanssa, sinulla on mahdollisuus käyttää jotakin näistä kielistä yhteydenpidossa viranomaisen kanssa. Edellytyksenä on kuitenkin se, että sinulla on asiaa viranomaiselle ja että asialla on yhteys kyseiseen hallintoalueeseen. Sinun asiallasi on yhteys alueeseen, jos esimerkiksi asut alueella tai jos asia koskee alueella harjoitettavaa toimintaa.

Myös hallintoalueen ulkopuolella sinulla on oikeus käyttää suomea, meänkieltä tai saamea suullisessa ja kirjallisessa yhteydenpidossa viranomaisen kanssa , edellyttäen,
että sinulla on viranomaisasia ja että asian voi käsitellä henkilökunta, joka hallitsee kielen.

Yhteydenotot DO:iin

DO tekee valvontatyötä eri puolilla maata ja voi viedä riita-asioita tuomioistuimiin koko maassa. Jos DO suorittaa toiminnan valvontaa, josta olet vastuussa tai jos DO ajaa kannetta puolestasi oikeudessa, sinulla on oikeus käyttää suomea, meänkieltä tai saamea , edellyttäen, että asiallasi on yhteys oman kielesi hallintoalueeseen. Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä DO:iin sekä suullisesti ja kirjallisesti omalla kielelläsi. Tällöin DO on velvollinen antamaan sinulle suullisen vastauksen samalla kielellä. Jos sinulla ei ole oikeudellista apua, sinulla on myös oikeus saada kirjallinen käännös viranomaisen päätöksestä.

Tuomioistuimet

Jos sinulla on oikeusjuttu tai asia tuomioistuimessa, joka toimii Jällivaaran, Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kunnissa, sinulla on oikeus käyttää suomea tai meänkieltä, jos oikeusjutulla tai asialla on yhteys johonkin näistä kunnista. Sama koskee saamea Arjeplogin, Jällivaaran, Jokkmokkin tai Kiirunan kunnissa toimivassa tuomioistuimessa, jos oikeusjutulla tai asialla on yhteys johonkin näistä kunnista.

Jos haluat käyttää omaa kieltäsi oikeudessa, sinun tulee ilmoittaa siitä tuomioistuimelle, kun oikeusjuttu tai asia alkaa tai kun ilmaiset itseäsi ensimmäisen kerran oikeusjutussa tai asiassa.

Opetustoiminta ja vanhustenhuolto

Jos asut kunnassa, joka on suomen, meänkielen tai saamen hallintoalue, kunnan on pyynnöstäsi tarjottava lapsille, joiden huoltaja olet, paikka päivähoitotoiminnasta, jota kokonaan tai olennaisilta osin harjoitetaan jollakin näistä kielistä.

Samalla tavoin sinulla on oikeus tällaisessa kunnassa saada kaikki tai huomattava osa vanhustenhuollon piirissä tarjotusta palvelusta ja hoidosta henkilökunnalta, joka hallitsee suomen, meänkielen sekä saamen.
Jos asut kunnassa, joka ei kuulu mihinkään hallintoalueeseen tai joka ei kuulu oman kielesi hallintoalueeseen, mutta jossa on saatavilla suomea, jiddišiä, meänkieltä, romania tai saamea osaavaa henkilökuntaa, kunnan on pyynnöstäsi tarjottava vanhustenhuoltoa kokonaan tai huomattavilta osin sinun kieltäsi puhuvien henkilöiden toimesta.

Ruotsi ratifioi helmikuussa 2000 Euroopan neuvoston puitesopimuksen kansallisten vähemmistöjen suojelusta (puitesopimus) sekä Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjan (vähemmistökielten yleissopimus). Tunnustetut kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Tunnustetut vähemmistökielet ovat suomi, jiddiŝ, meänkieli, romani ja saame sekä näiden kielten muunnokset.

Täältä löydät lisätietoj

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto valvoo puitesopimuksen ja vähemmistökielten yleissopimuksen noudattamista. Sen verkkosivuilta löydät muun muassa tulokset tutkimuksista, jotka arvioivat Ruotsin yleissopimusten noudattamista.

Saamelaiskäräjät ja Tukholman lääninhallitus

Tukholman lääninhallituksella ja Saamelaiskäräjillä on hallituksen antama tehtävä seurata vähemmistöpolitiikan kehitystä ja kansallisista vähemmistöistä annetun lain soveltamista.

Minoritet.se

Kansallisten vähemmistöjen verkkosivu jakaa tietoa saamelaisten alkuperäiskansasta ja Ruotsin kansallisista vähemmistöistä, juutalaisista, romaneista, ruotsinsuomalaisista ja tornionlaaksolaisista.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2023