Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

راهنمائی و پشتیبانی از عاملان دیگر

(Vägledning och stöd från andra aktörer)

اگر شما تحت تبعیض قرار گرفته اید می توانید به یکی از دفاتر ضد تبعیض و یا سندیکای صنفی هم مراجعه کنید. شما همچنین می توانید مستقیماً به دادگاه شکایت کنید. در اینجا ما به طور خلاصه در مورد عاملان دیگر توضیح می دهیم.

دفاتر ضد تبعیض

(Antidiskrimineringsbyråer)

18 دفتر ضد تبعیض محلّی (ADB) در مناطق مختلف سوئد وجود دارند. دفاتر ضد تبعیض سازمانهایی داوطلبانه و مستقل هستند که می توانند شما را در موضوعاتی که مربوط به تبعیض است کمک کنند و کمک های حقوقی رایگان در مسائل مختلف ارائه می کنند.

سندیکای صنفی

(Fackförbund)

اگر در یک سندیکای صنفی عضو هستید و در کارتان مورد تبعیض واقع شده اید باید در وهلۀ اوّل به آنها مراجعه کنید. سندیکای صنفی می تواند نمایندۀ اعضای خود در مسائل مربوط به تبعیض و موارد تضییع حق مرخصی والدین باشد. آنها همچنین می توانند راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهند.

تسلیم پرونده به دادگاه

(Att driva ett ärende till domstol)

شما همچنین می توانید تقاضای دادخواست خود را به دادگاه بدوی بدهید. به این کار اقامۀ دعوی می گویند و یعنی این که شما از دادگاه می خواهید تعیین کند که آیا تبعیضی انجام گرفته است یا خیر. در اینجا در مورد کسانی که می توانید برای اقامۀ دعوی با آنها تماس بگیرید توضیح می دهیم.

اطلاعات در مورد دادگاه ها و اقامۀ دعوی

(Information om domstolar och att väcka talan)

اطلاعات مربوط به چگونگی اقامۀ دعوی و هزینه های مربوط به آن در سایت دادگاه های سوئد موجود است. دفاتر حقوقی و وکالت هم می توانند دربارۀ قوانین مربوطه اطلاعات دهند.

دفاتر حقوقی و وکالت

(Jurist- eller advokatbyrå)

در صورتی که از کارگزاری های حقوقی برای پیگیری پروندۀ خود در دادگاه کمک می خواهید می توانید به دفاتر حقوقی یا وکالت مراجعه کنید. اطلاعات مورد نیاز دربارۀ وکلای مختلف را میتوانید در وبسایت کانون وکلا پیدا کنید.

پشتیبانی اقتصادی

(Ekonomiskt stöd)

در صورتی که برای استفاده از خدمات کارگزاری حقوقی نیاز به پشتیبانی مالی دارید، چیزی که در بیمه های خانه به آن مصونیّت حقوقی گفته می شود و یا سیستم کمک های حقوقی دولتی، گاهی کمک هایی ارائه می کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شرکت بیمۀ خود و یا سازمان کمک های حقوقی و یا هر دوی آنها تماس بگیرید. سازمان کمک های حقوقی

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 maj 2023