Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO چکار می‌کند؟

(?Vad gör DO)

نماینده عالی مبارزه با تبعیض (DO) برای اعاده حیثیت از کسانی فعالیت می‌کند که در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند. ما شکایات را از افراد شخصی دریافت نموده و بررسی می‌کنیم، و همچنین می‌توانیم در دادگاه نمایندگی افراد شخصی را برعهده گیریم و بر عوامل فعال در حوزه‌های گوناگون جامعه نظارت بعمل ‌آوریم. همچنین بخش مهمی از ماموریت ما اقدامات حمایتی ترویج دهنده ‌می‌باشد، بعنوان نمونه پیش بردن گفتگوها و انتشار دانش.

در معرض تبعیض قرار نگرفتن یک حق انسانی می‌باشد که ارتباط نزدیکی با اصل اساسی ارزش برابر همه انسان‌ها با یکدیگر، دارد. این اصل بنیادی در قانون اساسی سوئد تصویب شده است و حفاظت در برابر تبعیض در قانون مبارزه با تبعیض ملحوظ گردیده است. ماموریت DO بعنوان یک نهاد دولتی در قانون DO تصویب گردیده است. این قانون نقطه عزیمت وجودی DO می‌باشد.

قانون DO اینگونه تصویب نموده که DO بر قانون مبارزه با تبعیض نظارت داشته باشد. در آنجا همچنین ذکر شده که ما باید در این راستا تلاش نماییم که تبعیض‌هایی که مربوط به جنسیت، هویت و بیان تراجنسیتی، تعلقات نژادی، مذهب یا سایر عقاید دینی، کاهش توانایی جسمی یا ذهنی، گرایش جنسی یا سن می‌باشد در هیچکدام از شئون زندگی اجتماعی بروز نکند.

براساس تعریف قانون مبارزه با تبعیض ما می‌توانیم نمایندگی افراد شخصی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و همچنین افراد شخصی که با استناد به قانون مرخصی والدین مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند را برعهده گیریم.

همچنین پیشگیری از تبعیض و ترویج حقوق و امکانات برابر برای همگان نیز در حوزه ماموریت ما می‌باشد.

ما شکایات را پذیرفته و بررسی می‌کنیم

(Vi tar emot och utreder anmälningar)

ما این امر را بررسی می‌کنیم که آیا تبعیضی انجام گرفته است

DO شکایات مربوط به تبعیض، اقدامات تلافی جویانه و همچنین بی‌عدالتی برمبنای قانون مرخصی والدین را می‌پذیرد و مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف بررسی‌های ما آن است که از انسان‌هایی که مورد تبعیض قرار می‌گیرند ‌اعاده حیثیت شود. اگر DO به این نتیجه برسد که تبعیض صورت گرفته است، ما می‌توانیم از فردی که تبعیض اعمال نموده است درخواست غرامت تبعیض نماییم..

ما می‌توانیم تصمیم به تحت نظارت قرار دادن بگیریم

DO همچنین می‌تواند یک تصمیم تحت نظارت قرار دادن بگیرد که دربرگیرنده آن است که DO نظریه رسمی خود را در مورد یک مجموعه کاری (مجموعه تحت نظارت) اعلام می‌کند که قانون ممنوعیت تبعیض را نقض نموده است. در این موارد تحقیقات با تصمیمی پایان می‌پذیرد که مخاطب آن مجموعه تحت نظارت خواهد بود، بعنوان نمونه یک کارفرما، برگزارکننده یک دوره آموزشی، اداره دولتی، شرکت مسکن و یا یک بیمارستان.

تصمیم به تحت نظارت قرار دادن بایستی آنچه قانون می‌گوید را تصریح نماید. این امر به پیشگیری از تبعیض در آینده کمک خواهد کرد.

ما می‌توانیم نمایندگی افراد در دادگاه را برعهده گیریم

DO همچنین می‌تواند نمایندگی افراد شخصی در دادگاه را برعهده گیرد، بعنوان مثال اگر طرف مقابل (فردی که تبعیض اعمال نموده است) غرامت تبعیض را که DO درخواست نموده، پرداخت نکند. یک پرونده در دادگاه گشوده می‌شود به این ترتیب که DO شکایتی را به دادگاه تسلیم می‌نماید. سپس این دادگاه است که تعیین می‌نماید که آیا تبعیض انجام گرفته است یا نه و در این صورت در مورد غرامتی که باید طرف مقابل به فرد شخصی (شاکی) پرداخت نماید تصمیم می‌گیرد.

ما حقوق وامکانات برابر را ترویج می‌نماییم

(Vi främjar lika rättigheter och möjligheter)

بخش مهمی از ماموریت ما ترویج حقوق و امکانات برابر است. بعنوان نمونه ما فرم‌های گوناگونی از گفتگو و دوره‌‌ای آموزشی را برگزار می‌کنیم، اطلاعات در مورد تبعیض را توسعه و نشر می‌دهیم، به ارجاعیه‌ها پاسخ می‌دهیم، تحولات جهانی در زمینه امور مربوط به خود را دنبال می‌کنیم و همچنین به شیوه‌های دیگر با صاحبان حق (افرادی که حقوقشان باید تامین شود) و موظفان به اعاده حقوق (افرادی که موظفند اقدامات لازم را بعمل آورند تا از حقوق انسان‌های تحت تاثیر قرار گرفته حفاظت بعمل آید) ارتباط برقرار می‌کنیم.

گفتگو با جامعه مدنی

جامعه مدنی نقش مهمی در راستای مقابله با تبعیض و در جهت ترویج حقوق و امکانات برابر برای همه افراد ایفا می‌کند. بهمین دلیل ما جلسات گفتگوی مکرری را با نمایندگان سازمان‌ها در جامعه مدنی برگزار می‌کنیم. هدف آن است که از تجربیات در زمینه تبعیض و تلاش جهت مقابله با تبعیض آگاهی کسب شود. این گفتگوها بایستی همچنین به افزایش آگاهی جامعه مدنی در مورد حفاظت در برابر تبعیض هم کمک کند.

دانش در مورد تبعیض در گزارش‌ها و مطالب مرجع

بخش مهمی از فعالیت‌های ترویج دهنده ما مربوط به توسعه، گزارش و نشر دانش پیرامون تبعیض و موانع حقوق و امکانات برابر می‌باشد. بعنوان نمونه ما انواع مختلف گزارش‌های حاوی اطلاعاتی که برای DO و سایر فعالان در زمینه تلاش در جهت مقابله با تبعیض در امور گوناگون جامعه، اهمیت دارد را تهیه می‌کنیم.

ما همچنین انواع مختلفی از مطالب مرجع که در وبسایت ما وجود دارد را هم تهیه می‌کنیم. بعنوان مثال ما یک راهنمای الکترونیکی برای اقدامات فعالانه در زندگی کاری، و یک راهنمای الکترونیکی جهت مبارزه با تبعیض در هنگام اجاره دادن مسکن داریم. در آنجا همچنین یک فهرست بررسی و بروشور اطلاعاتی وجود دارد (این مطالب تنها به سوئدی موجود است).

نقش مستقل ما

(Vår självständiga roll)

ماموریت بسیاری از ادارات دولتی در سوئد براساس دستورالعمل‌ها و مکاتبات سالیانه تنظیم امور، مقرر می‌گردد که در آنها دولت آنچه اداره دولتی مذکور باید انجام دهد را تعیین می‌کند. اما DO نقش مستقل‌تری ایفا می‌کند زیرا ماموریت ما در چارچوب قانون تعیین شده است. این نقش مستقل از جمله به ما این اختیار را می‌دهد تا به ابتکار خود نقطه نظرات خود در امور مربوط به تبعیض را به دولت و یا سایر ارگان‌ها اعلام نموده، لایحه‌ای قانونی پیشنهاد کنیم، گزارش‌هایی از وضعیت موجود تهیه کنیم و بطور مستقل به ارگان‌های بین‌المللی که موضوعات مربوط به ما فعالیت می‌کنند گزارش دهیم.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 september 2022