Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

پیشنهادها و شکایات خود در ارتباط با تبعیض را تسلیم نمایید


DO پیشنهادها و شکایات در مورد تبعیض، خطر قرار گرفتن در معرض تبعیض و کاستی‌های موجود در اقدامات ‌یک کارفرما یا ارائه کننده یک دوره آموزشی در جهت پیشگیری از تبعیض، را می‌پذیرد.

پیشنهاد یا شکایت شما برای اقدامات‌‌ ما برعلیه تبعیض اهمیت دارد. ما می‌توانیم با استفاده از اطلاعاتی که به ما داده‌اید ‌مشکلات را در بخش‌های گوناگون جامعه شناسایی نموده و در جاهایی که لازم است دخالت کرده و روند توسعه را ایجاد نموده، به ارائه راهنمایی و افزایش دانش پیرامون خطرات موجود در زمینه اِعمال تبعیض پرداخته و یا در مواردی که لازم است اقداماتی برای تاثیر بر قوانین ‌بعمل آوریم.

همچنین ما از این اطلاعات به شیوه‌های گوناگون برای اطمینان از اینکه قانون رعایت می‌شود استفاده می‌کنیم و نه برای آنکه در درجه نخست موقعیت‌های پیش آمده برای افراد را حل و فصل نماییم. این اطلاعات ممکن است مشمول یک به اصطلاح "تحقیقات نظارتی" گردیده، و در تعداد کمی از موارد، به یک روند دادرسی منجر شود.

تنها بخش کوچکی از پیشنهادها و شکایات به تحقیقات و تصمیم‌گیری منجر می‌شود.

شما می‌توانید از طریق وبسایت DO پیشنهادها و شکایات خود را تسلیم نمایید. فرم مربوطه به سوئدی می‌باشد اما شما می‌توانید آن را به هر زبانی که می‌خواهید پر کنید.

پیشنهادها و شکایات خود در ارتباط با تبعیض را تسلیم نمایید (Tips och klagomål)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 januari 2022