Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

تبعیض را گزارش نمایید

(Anmäl diskriminering)

در اینجا اطلاعاتی در مورد نحوه شکایت از تبعیض، آنچه دربرگیرنده یک شکایت می‌باشد و به کدام شیوه‌ها می‌توان شکایتی را برای DO ارسال نمود، دریافت می‌کنید.

از چه چیزی می‌توانم شکایت کنم؟

شما می‌توانید در موارد زیر شکایت نمایید:

  • اگر تبعیض را تجربه کرده‌اید
  • اگر در معرض اقدام تلافی‌جویانه (مجازات) قرار گرفته‌اید
  • اگر در ارتباط با مرخصی والدین مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اید
  • اگر یک کارفرما و یا ارائه دهنده یک دوره آموزشی در تلاش خود برای پیشگیری از تبعیض کم کاری نموده است(اقدامات فعالانه)

توجه نمایید که شما می‌توانید از سوی شخص دیگری هم شکایت نمایید. بعنوان نمونه شما می‌توانید بعنوان پدر یا مادر جهت فرزند خود شکایت نمایید.

این فرم اینترنتی به زبان سوئدی است، اما می‌توانید این فرم را به هر زبانی بخواهید پر کنید.

هنگامی که شکایت کردم چه اتفاقی می‌افتد؟

(Vad händer när jag anmält?)

ما همه شکایت‌هایی که توسط DO دریافت می‌شود را مرور می‌کنیم. ابتدا تشخیص می‌دهیم که آیا آنچه گزارش داده‌اید مشمول قانون می‌شود یا نه. به بیان دیگر آیا این امر می‌تواند تبعیض، آزار جنسی، اقدام تلافی جویانه، یا بی‌عدالتی در ارتباط با مرخصی والدین باشد. اگر گزارش شما مشمول مقررات موجود در قانون ضد تبعیض نباشد، نمی‌توانیم آن را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم. در اینصورت این امر به شما اطلاع داده می‌شود.

ما می‌خواهیم هر تعداد شکایت را ممکن باشد مورد تحقیق قرار دهیم زیرا خواهان آن هستیم که از افرادی که مورد تبعیض قرار می‌گیرند اعاده حیثیت شود. اما حتی اگر این گزارش‌ها مشمول قانون ضد تبعیض هم بشوند ما باید از بین آنها، تعدادی را انتخاب کنیم. دلیل این امر آن است که DO هر ساله شکایات زیادی را دریافت می‌کند (بیش از ٣٥٠٠ شکایت در سال ٢٠٢٠) و ما امکان بررسی همه آنها را نداریم. اگر ما شکایت شما را بررسی نکنیم، در این مورد به شما اطلاع داده می‌شود.

هنگامی که DO یک شکایت را مورد بررسی قرار می‌دهد، ما در این مورد تشخیص می‌دهیم که آیا حادثه‌ای که گزارش شده در تعارض با آنچه قانون منع نموده می‌باشد، به بیان دیگر مربوط به تبعیض، آزار جنسی، اقدام تلافی جویانه، یا بی‌عدالتی در ارتباط با قانون مرخصی والدین می‌باشد. زمانی که در این مورد موضع‌گیری نمودیم همچنین تشخیص می‌دهیم که آیا می‌توان از مجموعه‌ مربوطه (بعنوان نمونه یک کارفرما، یک مدرسه یا فروشگاه) که آنچه مطابق قانون ضد تبعیض ممنوع بوده را انجام داده، تقاضای غرامت نمود. همچنین ما می‌توانیم در صورت لزوم بعضی پرونده‌ها را به دادگاه ارجاع دهیم. در اینصورت دادگاه تشخیص مستقلانه‌ای در این مورد می‌دهد که آیا حادثه مذکور مشمول قانون می‌شود، و در مورد میزان غرامت احتمالی تبعیض و یا سایر غرامت‌ها نیز تصمیم‌گیری می‌کند.

آنچه مد نظر قرار دادن آن مهم است

  • فرم شکایت خود را پر نموده و تا حد امکان با ذکر جزئیات آنچه اتفاق افتاده و زمانی که این اتفاق پیش آمده را شرح دهید.
  • شرح دهید به چه طریق و یا شیوه‌هایی ممکن است این حادثه به مبانی تبعیض ربط داشته باشد
  • این امر حائز اهمیت است که اگر این شکایت مربوط به زندگی کاری شما می‌باشد بسرعت عمل نمایید. محدودیت زمانی برای آنکه یک دادگاه یک پرونده را بپذیرد ممکن است در بعضی موارد تا چهار ماه باشد اما بعضی اوقات ممکن است این امر مدتی کمتر مانند دو هفته از حادثه گزارش شده را در بربگیرد.
  • اگر عضو سندیکا هستید با اتحادیه سندیکایی خود تماس بگیرید. در درجه اول این اتحادیه‌های سندیکایی هستند که باید به اعضاء خود در پرونده‌هایی که مربوط به تبعیض می‌باشد، کمک کنند.
  • شکایت شما یک سند علنی محسوب خواهد شد. این امر در مورد ضمیمه‌های احتمالی شکایت هم صدق می‌کند. این امر بمعنای آن است که هر کس بخواهد می‌تواند با DO تماس بگیرد تا به این مدارک دسترسی پیدا کند. اما پیش از آنکه این مدارک به کسی تحویل داده شوند DO این امر را بررسی می‌کند که آیا مطالب موجود در مدارک مذکور بایستی براساس قانون علنیت و محرمانگی، محرمانه باقی بماند یا نه.
  • اگر DO به این نتیجه برسد که باید شکایت شما را مورد بررسی قرار دهد، فردی که از او شکایت شده از این موضوع آگاه می‌شود که شما شکایتی تسلیم نموده‌اید.

(Så behandlar vi dina personuppgifter)

پر کردن اطلاعات شخصی در فرم شکایت داوطلبانه است. یعنی شما مجبور نیستید اطلاعات نحوه تماس با خود یا اطلاعات شخصی فرد دیگری را تسلیم کنید تا DO بتواند شکایت شما را مرور نموده، مطالعه و ثبت نماید

اطلاعات شخصی برای آنکه DO بتواند ماموریت خود در جهت مبارزه با تبعیض را به انجام رسانده و زمینه حقوق و امکانات برابر را فراهم کند، جمع‌آوری می‌شود.

اطلاعات شخصی تنها درصورتی مورد پردازش قرار می‌گیرد که اینکار برای آنکه DO ماموریت خود را بتواند انجام دهد ضروری باشد. این اطلاعات شخصی ممکن است جهت نظارت مورد استفاده قرار گیرند و در اینصورت به عواملی تسلیم می‌گردد که در یک پرونده نظارتی مشارکت دارند.

همچنین ممکن است اطلاعات شخصی با استناد به اصل علنیت، هم به وسایل ارتباط جمعی و هم به افراد شخصی تسلیم گردد. DO پیش از تسلیم این اطلاعات همواره این امر را بررسی می‌کند که آیا اطلاعات موجود در یک سند عمومی با استناد به اصل محرمانگی مورد محافظت قرار می‌گیرند یا نه.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 juli 2022