Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

ادارۀ مبارزه با تبعیض (DO) چه کاری را انجام میدهد؟

(?Vad gör DO)

ادارۀ مبارزه با تبعیض DO برای یک جامعۀ فارغ از تبعیض فعالیت میکند. هدف کار ما (ایجاد) یک جامعۀ است که در آن انسان ها بدون در نظر داشت جنسیت،هویت جنسیتی و طرز بیان جنسیت، تعلقات قومی، دین یا دیگر باور های اعتقادی، معلولیت، تمایلات جنسی و سن دارای حقوق و امکانات همسان باشند. ما همچنان از کار های هدفمند کارفرما ها و تنظیم کننده های رشته های آموزشی به منظور ترویج حقوق و امکانات یکسان و جلوگیری از تبعیض، بازرسی میکنیم.


1. ما به این منظور که تعداد بیشتری افراد قانون را پیروی کنند، نظارت را انجام میدهیم.

(1. Vi genomför tillsyn för att fler ska följa lagen)


ما سالانه تقریباَ 2000 شکایت را بدست میآوریم که از آن جمله حدود 200 مورد آن به نظارت و مراقبت می انجامد. نظارت به این معنیست که ما یک بررسی را برای دریافت آگاهی در مورد پیروی قانون تبعیض توسط شخصی که از او شکایت شده است، انجام میدهیم. بخشی که تحت نظارت قرار میگیرد میتواند به طور مثال یک کارفرما، یک شهرداری (کمون) یک فروشگاه و یا هم یک شفاخانه باشد.

ما همچنان میتوانیم نظارت را از طریق بازرسی کار هدفمند کارفرما و تنظیم کننده آموزش انجام بدهیم. این کار هم به دلیل ترویج حقوق و امکانات یکسان و هم برای جلوگیری و ممانعت از تبعیض صورت میگیرد.

نظارت چگونه اجرا میشود؟

ما نظارت را آغاز میکنیم زیرا معلوماتی را بدست آورده ایم در مورد وقوع تبعیض یا هم این که خطر احتمال وقوع تبعیض در یک کار/شغل خاص موجود میباشد. معمولاَ ما این معلومات را از طریق شکایت توسط شخصی که احساس نموده است در مورد او تبعیض اعمال شده است، بدست میآوریم.

در قدم اول ما با شخصی که مسئولیت کار را به عهده دارد تماس میگیریم تا بتوانیم سوالاتی را در مورد یک حادثۀ خاص طرح نماییم. ما همچنان میتوانیم سوالاتی در مورد یک پالیسی یا یک شیوۀ کار که ما فکر میکنیم خطر آن وجود دارد به تبعیض بیانجامد را نیز طرح میکنیم.

ما به طور مثال میتوانیم در این موارد نظارت را انجام بدهیم

  • یک موسسۀ مسکن که از شرط داشتن اجازۀ اقامت دایمی استفاده میکند. یعنی مقررات (شرایط) که میتواند به اعمال تبعیض برای افرادی جویای مسکن بیانجامد.
  • یک کارفرما که زنان را صرفاَ در یک زمان خاص استخدام میکند
  • یک شفاخانه که برای یک شخص مریض که قوۀ شنوایی اش آسیب دیده است امکان داشتن ترجمان زبان اشاره را ارائه نمیکند.


نظارت ما به یک تصمیم می انجامد

ما به نظارت خود از یک کار/شغل با اتخاذ یک تصمیم که متوجه همان کار/شغلی که ما آن را مورد نظارت قرار داده ایم میگردد، پایان میبخشیم. به طور مثال یک شرکت مسکن، یک کارفرما و یا هم یک شفاخانه. ما در تصمیم خود در مورد ارزیابی های ما بیان میداریم که آیا آنها در مطابقت با قانون عمل نموده اند و یا نه. ما همچنان توصیه های را برای آنچه که آنها باید برای جلوگیری از بروز تبعیض در آینده انجام بدهند، نیز ارائه میکنیم. تصامیم ما از نگاۀ حقوقی الزامی نیست ولی با آنهم میتواند به این منجر شود که بطور مثال در یک کار/شغل مقررات تبعیض آمیز تغییر کند و یا یک شکل جدید کار برای مقابله با تبعیض آغاز شود.

ما از طریق نظارت خود یک تعداد اندک قضایا را به محکمه نیز میکشانیم (تقریباَ یک فیصد از موارد شکایات). این قضایا توسط حقوقدانان "ادارۀ مبارزه با تبعیض" DO پیش برده شده و توسط محکمه در مورد آن تصمیم گرفته میشود.

2. ما برای حمایت و تاثیرگذاری، آگاهی را رشد میدهیم

(2. Vi utvecklar kunskap för att stödja och påverka

ما از طریق تحلیل و اجرای احصائیه از همان شکایاتی که بدست ما میرسد و همچنان از طریق تحقیق و گفتگو با جامعۀ مدنی میخواهیم آگاهی را در مورد تبعیض رشد بدهیم. با آگاهی به عنوان یک اساس، ما همچنان وسایل مختلف را به عنوان وسایل کمکی در کار برای ترویج حقوق و امکانات یکسان و همچنان جلوگیری از تبعیض ارائه میکنیم.
به طور مثال این میتواند شامل مواردی باشد که ما

  • تحلیل ها و گزارشات را به منظور دادن آگاهی و تاثیرگذاری روی افراد تصمیم گیرنده، ارائه میکنیم
  • وسایلی را انکشاف میدهیم تا در کار برای حقوق و امکانات یکسان نزد افراد کارفرما کمک نماید.
  • ارائه معلومات و آموزش برای ارتقای توانایی افراد مختلف فعال در امر جلوگیری از تبعیض و کشف خطرات برای اعمال تبعیض
  • پیشنهاد وارد نمودن تغییرات در قوانین، به دولت
  • همکاری با دیگر ادارات برای اجرای اقدامات اساسی
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021