Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

تبعیض چیست؟

(?Vad är diskriminering)

تبعیض به این معنی است که با شما در مقایسه با شخص دیگری برخورد بد صورت میگیرد. در سویدن "قانون تبعیض" Diskrimineringslag وجود دارد که تبعیض را منع میکند. اما از دیدگاۀ قانون هر نوع رفتاری غیرعادلانه تبعیض شمرده نمیشود.


ه طور ساده میتوان چنین گفت که توضیح قانون در مورد تبعیض از چهار شرط تشکیل شده است. برای این که یک حادثه بتواند تبعیض آمیز تلقی شود باید هر چهار شرط تکمیل گردیده باشد.

 1. .موضوع باید در مورد یک حادثه یا حالتی باشد که با شخصی رفتار غیرعادلانه صورت بگیرد و یا هم توهین گردد.
 2. رفتار غیرعادلانه و یا هم توهین گردیدن باید با یک و یا چند دلیل از همان دلایل هفتگانۀ تبعیض ارتباط داشته باشد (به طور مثال جنسیت یا سن).
 3. این حادثه باید در مورد یکی از همان شش نوع تبعیض باشد که در قانون وجود دارد (به طور مثال تبعیض مستقیم یا آزار و اذیت).
 4. این حادثه باید در داخل یکی از ساحات اجتماع که قانون در آنجا اعتبار دارد (مثلاَ در زندگی کاری یا بازار مسکن) اتفاق افتاده باشد.

حتی اگر همه شرایط تکمیل هم شده باشد باز هم اطمینانی وجود ندارد که یک حادثه، تبعیض آمیز ارزیابی شود. در برخی موارد قوانین و مقررات دیگری وجود دارد که تاثیرگذار میباشند. به طور مثال هرگاه در رستورانت برای یک شخصی که کمتر از هژده سال عمر دارد الکول فروخته نمیشود، این موضوع به عنوان تبعیض سنی شمرده نمیشود. زیرا قانونی دیگری وجود دارد، بنام قانون الکول، که به رستورانت ها اجازه نمیدهد تا به جوانان کمتر از 18 سال الکول بفروشند. همچنان عوامل دیگر نیز میتواند وجود داشته باشد که باعث میگردد تا یک حادثه تبعیض آمیز ارزیابی نشود. هر یک از قضایا باید همیش مورد ارزیابی قرار بگیرد.

En person står ensam bredvid en grupp med människor, illustration.

1. باید در مورد یک حادثه و یا حالتی باشد که شخصی مورد بی عدالتی قرار بگیرد و یا هم توهین گردد.

(1. Det ska handla om en händelse som missgynnar eller kränker en person)

'مورد بی عدالتی قرارگرفتن به این معنی است که شخص در موقعیتی بدتری قرار میگیرد یا هم امکان بهبود، بدست آوردن یک امتیاز و یا هم یک خدمت را از دست میدهد. به طور مثال این که شخصی برای انجام یک مصاحبۀ استخدامی فراخوانده نمیشود، برایش اجازۀ تحصیل یا اجازه خرید از یک فروشگاه داده نمیشود، اجازه داده نمیشود تا وارد یک رستورانت شود یا این که یک موتر یا هم مسکن را به کرایه بگیرد.)

2.مورد بی عدالتی قرار گرفتن و یا هم توهین شدن باید با یک و یا چند دلیلی از همان دلایل هفتگانۀ تبعیض ارتباط داشته باشد.

'(2. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna

برای این که یک قضیه بتواند تبعیض آمیز شمرده شود، باید همچنان با یک و یا چند دلیل، از جمله با به اصطلاح دلایل هفتگانۀ تبعیض ارتباط داشته باشد. بر مبنای قانون، هفت دلیل برای تبعیض وجود دارد. در اینجا میتوانید در مورد آنها و همچنان محتوای شان بیشتر بخوانید.

جنسیت

اصطلاح جنسیت به این معنیست که یک شخص زن یا مرد میباشد. منع تبعیض در برابر جنسیت همچنان در برگیرندۀ افرادی میگردد که در نظر دارند تا وابستگی جنسیتی شان را تغییر بدهند و یا هم این کار را انجام داده اند.

هویت جنسیتی یا طرز بیان جنسیت

هویت فرا جنسیتی (Könsöverskridande identitet) یا "طرز بیان جنسیت" به این معنی است که شخص خودش را به عنوان زن و یا مرد تعریف نمی نماید و یا هم این که شخص با طرز لباس پوشیدن خود (و یا به اشکال دیگر) بیان میدارد که او به یک جنس دیگر تعلق دارد.

تعلقات قومی'

منظور از تعلقات قومی، منشاء قومی یا منشاء ملی یک شخص، رنگ جلد و موارد مشابه میباشد.

دین و یا دیگر باور های اعتقادی

هندویزم، یهودیت، مسیحیت و اسلام نمونه های از ادیان اند. باور های دیگر اعتقادی، آن اعتقاداتی است که ریشه در باور های دینی داشته و یا با یک دیدگاۀ مذهبی در پیوند میباشند. به طور مثال بودیزم، الحاد (Ateism) و لاادریه یا ندانم گرایی (Agnosticism). در مقابل باور های سیاسی یا فلسفی شامل نمی گردد.

En kvinna sitter i en rullstol bredvid sju rutor som illustrerar diskrimineringsgrunderna, illustration.


معلولیت

معلولیت به معنی کاهش توانایی های عملکردی جسمی، روحی و یا دماغی نزد یک شخص میباشد

تمایلات جنسی

قانون، تمایلات یا گرایش های جنسی را چون همجنسگرا Homosexuell، دگرجنسگرا Heterosexuell و دوجنسگرا Bisexuell تعریف میکند.

سن

سن به معنی عمر سپری شده است. همه انسان ها بدون در نظر داشت سن، توسط قانون در برابر تبعیض تحت محافظت قرار میگیرند.


En man lägger handen på en kvinnas axel och bredvid syns olika exempel på diskrimineringsformer, illustration.

3. حادثه باید درمورد یکی از همان شش شکل تبعیض باشد که در قانون موجود میباشد.'

3. Händelsen ska handla om någon av de sex formerna av diskriminering som finns i lagen

نظر به قانون شش نوع تبعیض وجود دارد:

 • تبعیض مستقیم
 • تبعیض غیرمستقیم
 • قابلیت ناقص دسترسی
 • آزار و اذیت
 • آزار و اذیت جنسی
 • دستورالعمل برای تبعیض قایل شدن

تبعیض متبعیض مستقیم

(Direkt diskriminering)

ستقیم زمانی است که در شرایط مساوی با فردی رفتار بدتری نسبت به دیگری

بشود و موضوع به یکی از مبانی تبعیض هم ارتباط داشته باشد. مثلاً:

یک کارفرما متوجّه می شود که نام یکی از متقاضیان کار شبیه نام خارجی هاست و به همین دلیل او را برای مصاحبه دعوت نمی کند.
یک رستوران فردی را راه نمی دهد چون او معلولیّتی دارد که صحبت کردن و حرکت کردنِ او را تحت تأثیر قرار می دهد.
یک بانک به فردی وام نمی دهد چون به نظر آنها سن بالائی دارد.

تبعیض غیرمستقیم

(indirekt diskriminering)

تبعیض غیرمستقیم زمانی پیش میآید که یک قانون ظاهراَ بیطرفانه به نظر برسد ولی در واقع در مورد افرادی که با دلایل تبعیض پیوند دارد، بی عدالتی را به کار گیرد. به طور مثال:

 • یک موسسۀ مسکن شرط داشتن اجازۀ اقامت دایمی را طرح میکند. موضوعی که باعث میشود تا با افرادی که دارای تعلقات نژادی غیرسویدنی میباشند، برخورد نا انصافانه صورت بگیرد.
 • یک کارفرما شرط بی پایۀ داشتن لایسنس رانندگی را مطرح میسازد. موضوعی که باعث میگردد تا با افرادی دارای معلولیت بی عدالتی صورت بگیرد.
 • یک کارفرما شرط داشتن حداقل طول قد را مطرح میکند و این موضوع میتواند باعث گردد تا با زنان بی عدالتی صورت بگیرد.

دسترسی ناقص'

(Bristande tillgänglighet)

دسترسی ناقص زمانی ظهور میکند که در یک محل کار اقدامات معقول برای این که یک شخص معلول بتواند در کار و فعالیت سهم بگیرد، اتخاذ نمیگردد.

این که یک اقدام معقول شمرده میشود و یا نه بستگی دارد مثلاَ به موجودیت شرایط اقتصادی و عملی برای اجرای آن در همان بخش. قانون همچنان کوتاه مدت بودن و یا طولانی بودن رابطه را نیز در نظر میگیرد. به طور مثال این که آیا صرفاَ یک بازدید انفرادی از یک فروشگاه مطرح است و یا این که موضوع به استخدام شدن و یا هم آموزش برای یک مدت طولانی ارتباط میگیرد.

مثال از اقدامات معقول اینست که

 • یک رستورانت برای شخصی که دارای معلولیت بینایی میباشد، مینیو غذا را به صدای بلند میخواند
 • یک بانک خدمات بانکی را مثلاَ از طریق مراجعه نمودن، پُست الکترونیک و یا هم تیلفون ارائه میکند
 • یک شفاخانه معلومات را هم به شکل شفاهی و به هم شکل تحریری ارائه میدارد.


زمانی که دسترسی برای افراد معلول مطرح باشد، یک تعداد قوانین دیگر نیز وجود دارد که تاثیرگذار میباشد (مثلاَ قانون محیط کار). اگر یک شرکت نظر به یکی از این قوانین دارای دسترسی ناقص میباشد، این موضوع نیز به مثابۀ تبعیض ارزیابی گردیده و باید به "ادارۀ مبارزه در برابر تبعیض" یاDO معرفی گردد.

این که کدام اقدامات معقول شمرده میشود، در هر حالت به شکل منفرد مورد ارزیابی قرار میگیرد.

در مورد دسترسی ناقص در ورق معلوماتی ما بیشتر بخوانید Pdf, 149.7 kB.
(Faktablad om bristande tillgänglighet)

آزار و اذیت و آزار جنسی

(trakasserier och sexuella trakasserier)

آزار و اذیت نمودن عملی است که باعث توهین به وقار یک شخص گردیده و با یکی و یا چند دلیل از جمله دلایل هفتگانۀ تبعیض ارتباط دارد. به طور مثال این میتواند اظهار نظرات، ژست ها و حرکات و یا تحریم نمودن باشد. مثال در مورد آزار و اذیت میتواند یک معلمی باشد که یک شاگرد را به دلیل پوشیدن حجاب مورد تمسخر قرار میدهد یا یک مامور بررسی کننده در ادارۀ کاریابی یا (arbetsförmedlingen) که یک شخصی که همجنسگرا (homosexuell) است را مسخره میسازد.

منظور از آزار و اذیت جنسی آن رفتار جنسی است که بر شخصی که این رفتار اعمال میگیرد، نامطلوب باشد. به طور مثال این میتواند دستمالی کردن، تعریف و تمجید نمودن، دعوت نمودن و اشاره کردن های نامطلوب باشد. این همان شخصی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرد است که تصمیم میگیرد چه چیزی تحقیر آمیز پنداشته میشود. اما مهم است تا شما که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید، برای شخصی که شما را آزار و اذیت میکند مشخص بسازید که این رفتار او نامطلوب بوده و باید به آن نقطۀ پایان گذاشته شود.ممنوعیت انتقام

دستور العمل برای تبعیض قایل شدن

(instruktioner att diskriminra)

دستور العمل برای تبعیض قایل شدن طوریست که شخصی به شخص دیگری که در موقف وابستگی قرار دارد، مثلاَ یک کارمند، دستور میدهد که در مورد شخص دیگری تبعیض را روا دارد. این میتواند به طور مثال در مورد مالک یک رستوارنت باشد که به کارمندان رستورانتش میگوید که به یک مردی که لباس زنانه پوشیده است نباید خدمتی را انجام بدهند. یا رییس یک موسسه به "بخش منابع انسانی" یا HR-avdelning میگوید تا آنها افرادی دارای یک سن خاص را استخدام نکنند.

ممنوعیت انتقام/اقدامات تلافی جویانه
شخصی که تبعیض را اطلاع میدهد دارای مصئونیت قانونی برای مجازات است، یعنی مصئونیت در برابر اقدامات تلافی جویانه. این میتواند به طور مثال در مورد آن کارفرما باشد که به شخصی که شکایت نموده است کار های زیادی را محول میسازد. نظر به قانون تبعیض ممنوعیت انتقام در صورتی که شخص در کار بررسی همکاری کرده باشد نیز اعتبار دارد. همچنان در صورتی که شخصی اعتراض نماید یا با آزار و اذیت و یا اذیت جنسی همساز شده باشد نیز اعتبار دارد.


4. حادثه باید در آن بخش های از اجمتاع رُخ داده باشد که قانون در آنجا اعتبار دارد

. Händelsen ska ha ägt rum inom något av de samhällsområden där lagen gäller)

ممنوعیت برای اعمال تبعیض در ساحات ذیل در اجتماع اعتبار دارد:

زندگی کاری

برای شخص استخدام شده، شخص جویای کار، شخصی که کارآموزی "پراکتیک" را انجام میدهد و یا جویای آن میباشد و یا هم شخصی که در یک محیط کار به شکل "خدمتی" inhyrd کار میکند.

تحصیل

برای کودکان، شاگردان، دانش آموزان و یا افرادی که جویای تحصیل اند'

فعالیت سیاسی بازار کار و کاریابی بدون ماموریت رسمی

برای شخصی که جویای کار است و یا هم در ادارۀ کاریابی ثبت نام میباشد

آغاز یا پیشبرد فعالیت های تجارتی

برای شخصی که قرار است یک شرکت را ایجاد کند و یا به پیش ببرد در هنگامی که تقاضای کمک های اقتصادی مطرح باشد

صلاحیت حرفوی

برای شخصی که برای کسب صلاحیت تقاضا میکند، بدست آوردن اجازه و یا تاییدی های همسان برای انجام دادن بعضی حرفه ها (مثلاَ داکتر و یا ترجمان رسمی)

عضویت در برخی سازمان ها

برای فردی که میخواهد عضویت در سازمان های کارفرما ها، کارگران و یا سازمان های حرفوی و یا هم همکاری با آنها را تقاضا کند و یا هم از امتیازات سازمان های مذکور استفاده کند.

اجناس، خدمات و مساکن

برای فردی که به طور مثال میخواهد خرید کند، به رستورانت برود و یا هم مسکن تقاضا کند

نشست عمومی یا مجالس همگانی

به طور مثال برای شخصی میخواهد به یک کنسرت، بازار و یا یک نمایشگاۀ بزرگ سالانه برود

مراقبت های صحی و درمانی'

برای فردی که به طور مثال در یک شفاخانه و یا نزد داکتر دندان تقاضا مراقبت میکند

ادارۀ خدمات اجتماعی (Socialtjänsten)، "خدمات ترانسپورتی کمون برای افراد

سالخورده و مریض" یا (färdtjänst) و "کمک اقتصادی برای وارد نمودن تغییرات لازمی در مسکن برای افراد مریض/معلول" یا (bostadsanpassningsbidrag).
برای فردی که به طور مثال با "ادارۀ خدمات اجتماعی" ارتباط دارد.

"بیمۀ اجتماعی" (Socialförsäkringssystemet)، بیمۀ بیکاری (arbetslöshetsförsäkring) و کمک اقتصادی برای مصارف تحصیلی (studiestöd)

به طور مثال برای فردی که معاش مرخصی والدین برای مراقبت از فرزند را از صندوق بیمۀ همگانی یا هم کمک اقتصادی برای مصارف تحصیلی را از ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی (CSN) تقاضا میکند.

En kvinna spelar tennis framför en stadsbild, illustration.

خدمت سربازی و "خدمت غیرنظامی" (civilplikt)

برای فردی که به طور مثال برای اجرای خدمت سربازی ثبت نام میکند یا آموزش نظامی را تقاضا و یا اجرا مینماید

پاسخ در تماس با فعالیت های عمومی

برای شخصی که با یک ادارۀ مثلاَ برای دریافت معلومات، رهمنایی، مشوره یا کدام نوع کمک دیگر تماس میگیرد.

قانون تبعیض در همه جا مدار اعتبار نیست
قانون تبعیض آنچه میان افراد عادی اتفاق می افتد را تنظیم نمی کند. به طور مثال چگونگی پیشامد همسایه ها و یا اقارب با یکدیگر شان. همچنان محتوای اعلانات، تلویزیون، رادیو، شبکه های اجتماعی و روزنامه ها نیز شامل ممنوعیت تبعیض نمیگردد. در مقابل در این ساحات قوانین و مقررات دیگری وجود دارد که مسایل را مشخص ساخته و مجاز را از غیر مجاز تفکیک میکند.

قایل شدن تبعیض برای والدینی که در مرخصی والدین بسر میبرند، ممنوع میباشد

(Förbud mot att arbetsgivare missgynnar föräldralediga)

یک کارگر و یا یک فردی جویای کار که در حال حاضر در رخصتی والدین بسر میبرد یا در مرخصی والدین بسر برده است و یا این که قرار است به مرخصی والدین برود تحت محافظت در برابر بی عدالتی از طرف کارفرما قرار دارد. محافظت در برابر بی عدالتی زمانی اعتبار دارد که یک شخص در مرخصی والدین بسر ببرد و یا هم برای مراقبت از یک طفل مریض در منزل باشد. مثال از بی عدالتی میتواند از دست دادن شغل، جاگزین شدن در یک محل دیگر با وظایف دشوارتر کاری یا (شرایط ) بدتر برای ازدیاد معاش باشد.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 november 2021