Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

پیشنهادها و شکایات خود در ارتباط با تبعیض را تسلیم نمایید


DO پیشنهادها و شکایات در مورد تبعیض، خطر قرار گرفتن در معرض تبعیض و کمبود‌های موجود در اقدامات ‌یک صاحبکار یا ارائه کننده یک کورس آموزشی در جهت پیشگیری از تبعیض، را می‌پذیرد.

پیشنهاد یا شکایت شما برای اقدامات‌‌ ما برعلیه تبعیض اهمیت دارد. با استفاده از معلوماتی که به ما داده‌اید ‌ما مشکلات را در بخش‌های گوناگون جامعه شناسایی کرده می‌توانیم و در جاهایی که لازم است دخالت کرده و توسعه را ایجاد نموده، به ارائه رهنمایی و بالابردن معلومات در قسمت خطرات موجود در زمینه اِعمال تبعیض پرداخته و یا در مواردی که لازم است اقداماتی برای تاثیر بر قوانین ‌بعمل آورده می‌توانیم.

همچنان ما از این معلومات به روش‌های مختلف برای اطمینان از اینکه قانون رعایت می‌شود استفاده می‌کنیم و نه برای آنکه در درجه اول مسکلات پیش آمده برای افراد را حل نماییم. این معلومات ممکن است مشمول یک به اصطلاح "تحقیقات نظارتی" گردیده، و در تعداد کمی از موارد، به بررسی موضوع در محکمه منجر شود.

تنها قسمت کوچکی از پیشنهادها و شکایات به تحقیقات و تصمیم‌گیری منجر می‌شود.

شما از طریق وبسایت DO پیشنهادها و شکایات خود را تسلیم کرده می‌توانید. فورمه مربوطه به سویدنی می‌باشد اما شما به هر لسانی که می‌خواهید آن را خانه پوری کرده می‌توانید.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 december 2021