Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

از تبعیض شکایت نمایید

(Anmäl diskriminering)

در اینجا معلوماتی در مورد نحوه شکایت از تبعیض، آنچه دربرگیرنده یک شکایت می‌باشد و به کدام روش‌ها می‌توان شکایتی را برای DO روان نمود، دریافت می‌کنید.

از چه چیزی می‌توانم شکایت کنم؟

شما می‌توانید در موارد زیر شکایت نمایید:

  • اگر تبعیضرا تجربه کرده‌اید
  • اگر در معرض اقدام تلافی‌جویانه (مجازات) قرار گرفته‌اید
  • اگر در ارتباط با رخصتی والدین مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اید
  • اگر یک صاحب کار و یا ارائه دهنده یک دوره تعلیماتی در تلاش خود برای پیشگیری از تبعیض کم کاری نموده است(اقدامات فعالانه)

توجه نمایید که شما از سوی شخص دیگری هم شکایت کرده می‌توانید. بحیث مثال شما بحیث پدر یا مادر جهت فرزند خود شکایت کرده می‌توانید.

این فورمه اینترنتی به زبان سویدنی است، اما این فورمه را به هر زبانی بخواهید پر کرده می‌توانید.

زمانی که شکایت کردم چه اتفاقی می‌افتد؟

(Vad händer när jag anmält?)

ما همه شکایت‌هایی که توسط DO دریافت می‌شود را مرور می‌کنیم. ابتدا تشخیص می‌دهیم که آیا آنچه از آن شکایت کرده‌اید مشمول قانون می‌شود یا نه. به بیان دیگر آیا این امر می‌تواند تبعیض، آزار جنسی، اقدام تلافی جویانه، یا بی‌عدالتی در ارتباط با رخصتی والدین باشد. اگر شکایت شما مشمول مقررات موجود در قانون ضد تبعیض نباشد، آن را مورد بررسی بیشتر قرار داده نمی‌توانیم. در اینصورت این امر به شما اطلاع داده می‌شود.

ما می‌خواهیم هر تعداد شکایت را ممکن باشد مورد تحقیق قرار دهیم زیرا خواهان آن هستیم که از افرادی که مورد تبعیض قرار می‌گیرند اعاده حیثیت شود. اما حتی اگر این شکایت‌ها مشمول قانون ضد تبعیض هم بشوند ما باید از بین آنها، تعدادی را انتخاب کنیم. دلیل این امر آن است که DO هر ساله شکایات زیادی را دریافت می‌کند (بیش از ٣٥٠٠ شکایت در سال ٢٠٢٠) و ما امکان بررسی همه آنها را نداریم. اگر ما شکایت شما را بررسی نکنیم، در این مورد به شما اطلاع داده می‌شود.

زمانی که DO یک شکایت را مورد بررسی قرار می‌دهد، ما در این مورد تشخیص می‌دهیم که آیا حادثه‌ای که از آن شکایت شده در تعارض با آنچه قانون منع نموده می‌باشد، به بیان دیگر مربوط به تبعیض، آزار جنسی، اقدام تلافی جویانه، یا بی‌عدالتی در ارتباط با قانون مرخصی والدین می‌باشد. زمانی که در این مورد موضع‌گیری نمودیم همچنین تشخیص می‌دهیم که آیا می‌توان از مجموعه‌ مربوطه (بعنوان نمونه یک صاحب کار، یک مکتب یا فروشگاه) که آنچه مطابق قانون ضد تبعیض ممنوع بوده را انجام داده، تقاضای غرامت نمود. همچنین ما می‌توانیم در صورت لزوم بعضی پرونده‌ها را به محکمه ارسال نماییم. در اینصورت محکمه تشخیص مستقلانه‌ای در این مورد می‌دهد که آیا حادثه مذکور مشمول قانون می‌شود، و در مورد میزان غرامت احتمالی تبعیض و یا سایر غرامت‌ها نیز تصمیم‌گیری می‌کند.

آنچه مد نظر قرار دادن آن مهم است

  • فورمه شکایت خود را خانه پوری نموده و تا حد امکان با ذکر جزئیات آنچه اتفاق افتاده و زمانی که این اتفاق پیش آمده را شرح دهید.
  • شرح دهید به چه طریق و یا شیوه‌هایی ممکن است این حادثه به مبانی تبعیض ربط داشته باشد
  • این امر حائز اهمیت است که اگر این شکایت مربوط به زندگی کاری شما می‌باشد بسرعت عمل نمایید. محدودیت زمانی برای آنکه یک محکمه یک پرونده را بپذیرد ممکن است در بعضی موارد تا چهار ماه باشد اما بعضی اوقات ممکن است این امر مدتی کمتر مانند دو هفته از حادثه گزارش شده را در بربگیرد.
  • اگر عضو اتحادیه کاری هستید با اتحادیه کاری خود تماس بگیرید. در درجه اول این اتحادیه‌های کاری هستند که باید به اعضاء خود در پرونده‌هایی که مربوط به تبعیض می‌باشد، کمک کنند.
  • شکایت شما یک سند علنی محسوب خواهد شد. این امر در مورد ضمیمه‌های احتمالی شکایت هم صدق می‌کند. این امر بمعنای آن است که هر کس بخواهد می‌تواند با DO تماس بگیرد تا به این مدارک دسترسی پیدا کند. اما پیش از آنکه این مدارک به کسی تحویل داده شوند DO این امر را بررسی می‌کند که آیا مطالب موجود در مدارک مذکور باید به اساس قانون علنیت و محرمانگی، محرمانه باقی بماند یا نه.
  • اگر DO به این نتیجه برسد که باید شکایت شما را مورد بررسی قرار دهد، فردی که از او شکایت شده از این موضوع باخبر می‌شود که شما شکایتی تسلیم نموده‌اید.

(Så behandlar vi dina personuppgifter)

خانه پوری کردن معلومات شخصی در فورمه شکایت داوطلبانه است. یعنی شما مجبور نیستید معلومات نحوه تماس با خود یا معلومات شخصی دیگر نفر را تسلیم کنید تا DO بتواند شکایت شما را مرور نموده، مطالعه و ثبت نماید.

معلومات شخصی برای آنکه DO بتواند ماموریت خود در جهت مبارزه با تبعیض را به انجام رسانده و زمینه حقوق و امکانات برابر را فراهم کند، جمع‌آوری می‌شود.

معلومات شخصی تنها درصورتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اینکار برای آنکه DO ماموریت خود را بتواند انجام دهد ضروری باشد. این معلومات شخصی ممکن است جهت نظارت مورد استفاده قرار گیرند و در اینصورت به عواملی تسلیم می‌گردد که در یک پرونده نظارتی مشارکت دارند.

همچنین ممکن است معلومات شخصی با استناد به اصل علنیت، هم به وسایل ارتباط جمعی و هم به افراد شخصی تسلیم گردد. DO پیش از تسلیم این معلومات همواره این امر را بررسی می‌کند که آیا معلومات موجود در یک سند عمومی با استناد به اصل محرمانگی مورد محافظت قرار می‌گیرند یا نه.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juni 2022