Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Usmjeravanje i potpora od strane drugih aktera

(Vägledning och stöd från andra aktörer)

Kao žrtva diskriminacije možete se obratiti i Uredu za borbu protiv diskriminacije (Antidiskrimineringsbyrå) ili sindikatu. Također se možete neposredno obratiti i sudu. Sada ćemo vas kratko uppoznati s raznim akterima.

Uredi za borbu protiv diskriminacije

(Antidiskrimineringsbyråer)

Diljem Švedske djeluje 18 lokalnih ureda za borbu protiv diskriminacije (ADB). Uredi za borbu protiv diskriminacije su dobrovoljne samostalne organizacije koje vam mogu pomoći u predmetima koji se tiču diskriminacije i ponuditi besplatnu pravnu pomoć po raznim pitanjima.

Sindikati

(Fackförbund)

Ukoliko ste član nekog sindikata i bili ste žrtva diskriminacije na radnom mjestu, trebate se prvenstveno obratiti svom sindikatu. Sindikat može zastupati svoje članove u predmetima diskriminacije i predmetima nejednakog postupanja u kontekstu roditeljskog dopusta. Oni vam također mogu davati savjete i potporu.

Sudska zaštita

(Att driva ett ärende till domstol)

Također možete podnijeti tužbu općinskom sudu. Time postavljate tužbeni zahtjev i tražite od suda da odluči da li se radi o diskriminaciji ili ne. Ovdje ćete naći informaciju kome se možete obratiti ukoliko želite pokrenuti sudski postupak.

Informacije o sudovima i pokretanju postupka

(Information om domstolar och att väcka talan)

Informacije o tome kako sami možete pokrenuti postupak kod nadležnog suda i koliko vas sve to može koštati, naći ćete na web-stranici Švedskih sudova (Sveriges Domstolar). Pravni ili advokatski uredi tajkođer vam mogu pružiti potrebne informacije o načinu postupanja.

Pravni ili advokatski uredi

(Jurist- eller advokatbyrå)

Ukoliko vam je potrebna pomoć pravnog zastupnika koji će vas zastupati u vašem predmetu kod suda, možete se obratiti nekom pravnom ili advokatskom uredu. Informacije o advokatima naći ćete na web-stranici Advokatske komore (Advokatsamfundet).

Materijalna potpora

(Ekonomiskt stöd)

Ukoliko vam je potrebna materijalna potpora radi angažiranja pravnog zastupnika, tada vam takozvana "pravna zaštita" (rättsskyddet) u okviru kućnog osiguranja (hemförsäkring), ponekad može biti od pomoći. Za više informacija možete se obratiti vašoj osiguravajućoj tvrtki ili Agenciji za pružanje pravne pomoći (Rättshjälpsmyndighten) ili i jednima i drugima.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 juni 2022