Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Što radi DO?

(Vad gör DO)?

Povjerenik za zaštitu od diskriminacije (DO) postoji da bi se oni koji su bili izloženi diskriminaciji rehabilitirali. Primamo i istražujemo prijave pojedinaca, možemo zastupati pojedince na sudu i vršimo nadzor nad akterima u različitim društvenim područjima. Važan dio naše misije su i različite promotivne mjere, na primjer dijalozi i širenje znanja.

Ne biti izložen diskrminaciji je ljudsko pravo usko povezano s principom da su svi ljudi jednako vrijedni. Ovo temeljno načelo je utvrđeno u Ustavu Švedske i zaštita protiv diskriminacije je uređena zakonom o diskriminaciji. Zadatak DO kao tijela uprave je utvrđen Zakonom o DO. To je polazna točka za postojanje DO.

Zakonom o DO je utvrđeno da DO nadzire Zakon o diskriminaciji. Tamo je isto tako navedeno da trebamo raditi na tome da se diskriminacija koja je vezana za spol, spolni identitet ili izražavanje, etničku pripadnost, vjeru ili drugo uvjerenje, invalidnost, seksualnu orijentaciju ili dob, ne pojavljuje ni u kojem području društvenog života.

Mi možemo zastupati pojedince koji su bili diskriminirani u skladu sa zakonskom definicijom diskriminacije ali i pojedince koji su bili zapostavljeni prema Zakonu o roditeljskom dopustu.

U naš zadatak ulazi i sprječavanje diskriminacije i promidžba jednakih prava i mogućnosti za sve.

Mi primamo i istražujemo prijave

(Vi tar emot och utreder anmälningar)

Mi istražujemo da li je došlo diskriminacije

DO prima i istražuje prijave o diskriminaciji, prisilnim mjerama i nepravednim postupcima u odnosu na Zakon o roditeljskom dopustu. Svrha naših istraga je da se ljudi koji su bili izloženi diskriminaciji rehabilitiraju. Ako DO utvrdi da se radilo o diskriminaciji, možemo od osobe koja je kriva za diskriminaciju tražiti odštetu zbog diskriminacije.

Mi možemo donesti odluku o nadzoru

DO može donijeti i odluku o nadzoru, što znači da se DO izjašnjava o tome da li neka djelatnost (objekt nadzora) krši Zakon o diskriminaciji. U takvim slučajevima se istraga završava odlukom koja je upućena objektu nadzora, na primjer jednom poslodavcu, organizatoru obrazovanja, tijelu uprave, stambenom poduzeću ili bolnici.

Odluka o nadzoru će objasniti što zakon podrazumijeva. To pridonosi sprječavanju diskriminacije u budućnosti.

Mi možemo zastupati osobe na sudu

DO može zastupati i pojedince na sudu, na primjer ako protustranka (osoba kriva za diskriminaciju), na zahtjev DO ne plati naknadu zbog diskriminacije. Postupak se pokreće tako da DO podnese tužbu sudu. Tada je sud taj koji odlučuje da li je bilo diskriminacije i donosi odluku koliku će naknadu protustranka platiti pojedincu (prijavitelju).

Mi promičemo jednaka prava i mogućnosti

(Vi främjar lika rättigheter och möjligheter)

Važan dio naše misije je rad na promicanju jednakih prava i mogućnosti za sve. Mi na primjer provodimo različite oblike dijaloga i obrazovanja, razvijamo i širimo znanje o diskriminaciji, odgovaramo na preporuke, pratimo međunarodni razvoj u našem području i na druge načine komuniciramo s nositeljima prava (onima čija prava se moraju zadovoljiti) i nositeljima dužnosti (onima koji su dužni osigurati zaštitu prava svih pogođenih osoba).

Dijalog sa civilnim društvom

Civilno društvo ima važnu ulogu u radu na suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakih prava i mogućnosti za sve. Zato održavamo sastanke i vodimo dijaloge s predstavnicima organizacija civilnog društva. Svrha je upoznavanje s iskustvima vezanim za diskriminaciju i rad protiv diskriminacije. Dijalog će isto tako pridonijeti povećanju znanja civilnog društva o zaštiti od diskriminacije.

Znanje o diskriminaciji u izvještajima i pomoćnom materijalu

Važan dio našeg promidžbenog rada se odnosi na razvoj, izvještavanje i širenje znanja o diskriminaciji i preprekama jednakim pravima i mogućnostima. Mi na primjer pravimo različite vrste izvještaja o znanjima važnim za DO i druge aktere u radu protiv diskriminacije u različitim društvenim područjima.

Mi izrađujemo različite vrste pomoćnog materijala koji možete pronaći na našem portalu. Imamo na primjer e-vodič za aktivne mjere u radnom životu i jedan e-vodič protiv diskriminacije pri iznajmljivanju stanova. Tamo su i kontrolne liste i popisi činjenica (sav postojeći materijal je na švedskom jeziku).

Naša samostalna uloga

(Vår självständiga roll)

Zadaci mnogih tijela uprave u Švedskoj su definirani u uputama i godišnjim pismima o regulaciji u kojima vlada propisuje poslove tijela uprave. DO, s druge strane, ima više samostalnu ulogu time što je naš zadatak reguliran zakonom. Ta samostalna uloga nam, između ostalog, daje mandat da mi, na osobnu inicijativu, vladi ili drugim tijelima iznosimo primjedbe koje se odnose na pitanja diskriminacije, podnosimo prijedloge zakona, pišemo izvještaje o stanju i samostalno izvještavamo međunarodne organizacije koje utječu na naše područje.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 23 september 2022