Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Prijavite diskriminaciju

(Anmäl diskriminering)

Ovdje ćete naći informacije o podnošenju prijave o diskriminaciji, šta time možete postići i na koji sve način Ombudsmenu za ljudska prava (DO) prijavu možete podnijeti.

Šta možete prijaviti?

Prijaviti možete:

  • Ako ste bili predmet diskriminacije (diskriminering)
  • Ako ste bili predmet represalija (repressalier) (kažnjavanja)
  • Ako ste bili predmet nejednakog postupanja u kontekstu roditeljskog dopusta (missgynnad i samband med föräldraledighet)
  • Kada poslodavac ili obrazovna ustanova ne poduzimaju potrebne mjere radi prevencije diskriminacije (aktivne mjere) (aktiva åtgärder)

Trebate znati da prijavu možete podnijeti i u ime neke druge osobe. Tako na primjer, kao roditelj možete podnijeti prijavu u ime vašeg djeteta.

Online obrazac je na švedskom, ali ga možete popuniti i na bilo kojem drugom jeziku

Šta se dešava s vašom prijavom?

(Vad händer när jag anmält?)

Mi razmatramo sve prijave podnijete DO-u. Prije svega, cijenimo da li je prijavljeni slučaj predviđen zakonom, to jest da li se radi o diskriminaciji, seksualnom maltretiranju, represalijama ili nejednakom postupanju u kontekstu roditeljskog dopusta. Ukoliko se vaša prijava ne može podvesti pod odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, dalji rad na takvoj prijavi se obustavlja, o čemu bivate obaviješteni.

Cilj nam je da razmotrimo što veći broj prijava, kako bi žrtve diskriminacije dobile zasluženu satisfakciju. Prinuđeni smo, međutim, napraviti selekciju i kada sve prijave ispunjavaju kriterije predviđene Zakonom o zabrani diskriminacije. Ovo iz razloga što DO-u svake godine stigne veliki broj prijava (više od 3 500 prijava u toku 2020. godine), a mi nismo u

mogućnosti sve rješavati. Ukoliko neku prijavu nismo u mogućnosti uzeti u razmatranje, obavještavamo podnosioca o tome.

U postupku razmatranja zaprimljene prijave, DO cijeni da li je prijavljeni slučaj objekt zakonske zabrane, to jest diskriminacija, seksualno maltretiranje, represlija ili nejednako postupanje u smislu Zakona o roditeljskom dopustu. Nakon što smo zauzeli stav o tome, također cijenimo da li postoji osnov za potraživanje naknade od aktera (na primjer, poslodavca, škole ili prodavnice) koji je postupio protivno zabrani predviđenoj Zakonom o zabrani diskriminacije. Imamo i mogućnost da, kada je to potrebno, određene slučajev procesuiramo i na sudu. Tada će sud samostalno cijeniti da li se radi o slučaju predviđenom zakonom i odrediti visinu eventualne naknade zbog diskriminacije ili neke druge naknade.

Važno je imati na umu

  • Popunite zahtjev i opišite što iscrpnije i detaljnije šta se i kada dogodilo
  • Navedite kakva je veza između aktuelnog događaja i nekog od osnova diskriminacije (diskrimineringsgrunderna).
  • Važno je brzo djelovati kada se prijava odnosi na slučaj iz radnog odnosa. Rok za pokretanje sudskog postupka je u određenim slučajevima četiri mjeseca, ali ponekad i kraći, samo dvije sedmice, od prijavljenog događaja.
  • Ukoliko ste član sindikata, obratite se vašoj sindikalnoj organizaciji. Sindikati su akteri koji su najpozvaniji da pomognu svojim članovima u predmetima o diskriminaciji.
  • Vaša prijava, kao i eventualni prilozi, imaju svojstvo javne isprave. To znači da svatko ima pravo obratiti se DO-u i upoznati se s tim ispravama. Međutim, prije njihovog dostavljanja, DO je dužan cijeniti da li podaci iz tih isprava, u smislu Zakona o principu javnosti odnosno zaštiti tajnosti podataka, podliježu zaštiti tajnosti podataka.
  • Ukoliko DO odluči da se vaša prijava ima uzeti u razmatranje, prijavljeni će biti obaviješten o podnesenoj prijavi.

(Så behandlar vi dina personuppgifter)

Navođenje osobnih podataka u obrascu je dobrovoljno. Ne morate, dakle, navesti vaše kontakt podatke niti druge osobne podatke da bi DO pregledao, pročitao ili registrirao vašu prijavu.

Osobni podaci se prikupljaju da bi DO mogao obavljati svoju dužnost borbe protiv diskriminacije i unapređenja principa jednakosti i ravnopravnosti.

Osobni podaci se koriste samo kada je to nužno za obavljanje DO-ve dužnosti. Osobni podaci se mogu koristiti u slučaju nadzora i dostaviti akterima koji su vazani za takav predmet nadzora.

Osobni podaci mogu biti dostupni i shodno principu javnosti, kako masovnim medijima, tako i pojedincima. DO će uvijek, prije njihovog objelodanjivanja, cijeniti da li su podaci iz neke javne isprave zaštićeni u smislu principa zaštite tajnosti podataka.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 juli 2022