Vad gör DO med anmälningar?

Alla anmälningar som skickas till oss använder vi i vårt långsiktiga arbete för att minska diskrimineringen i samhället. Din anmälan är därför viktig!

Vad gör Diskrimineringsombudsmannen? Se video på DO:s Youtubekanal.

Vi använder alla anmälningar i vårt samhällsförändrande uppdrag. Tillsammans ger de oss viktig kunskap om situationer där människor upplever att de har utsatts för diskriminering. Detta hjälper oss att avgöra vilka typer av insatser vi bör göra i framtiden och hur vi bör fördela våra resurser. Här beskriver vi kort både det långsiktiga arbetet med kunskapsspridning och våra tillsynsutredningar.

Anmälningar bidrar till information, kunskapsspridning och påverkan

Alla anmälningar är viktiga för att de bidrar till DO:s arbete med driva på utvecklingen i samhället. Det gör vi bland annat genom att

  • uppmärksamma beslutsfattare om problem med diskriminering
  • ta fram rapporter, initiera forskning, föreslå förändringar av lagar till regeringen
  • genomföra konkreta åtgärder i samverkan med andra myndigheter
  • ta fram kurser, stöd och verktyg för att stödja olika aktörers främjande arbete.

Anmälningar hjälper oss att synliggöra vad som kan begränsa individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter och vad som kan ligga bakom sådana begränsningar. Tillsammans med andra källor är anmälningarna en kunskapsbas för vårt arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i samhället. Genom att analysera anmälningarna får vi ett underlag som hjälper oss att identifiera särskilda problemområden och hinder för att uppnå ett samhälle fritt från diskriminering.

Identifierade problemområden: arbetsliv, bostad och socialtjänst

Anmälningar kan användas vid tillsyn

DO utövar tillsyn över diskrimineringslagen. Som en del i det arbetet gör vi utredningar för att undersöka om utvalda aktörer följer lagens bestämmelser. I en sådan utredning kan vi använda oss av uppgifter som har kommit in till DO genom anmälningar.

En verksamhet som är föremål för en tillsyn kallas för tillsynsobjekt och kan till exempel vara en arbetsgivare, en kommun, en affär eller ett sjukhus.

Tillsynen leder till ett beslut som kan innehålla en bedömning om tillsynsobjektet har handlat i enlighet med lagen eller inte. DO:s beslut är inte juridiskt bindande utan är en bedömning utifrån vår samlade kunskap. Beslutet kan till exempel innebära att vi konstaterar att

  • en arbetsgivare har brister i sitt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och brister i det förebyggande arbetet mot trakasserier eller sexuella trakasserier
  • en utbildningsanordnare inte har gjort tillräckligt för att utreda och åtgärda uppkomna trakasserier
  • en myndighet använder sig av rutiner eller arbetssätt som riskerar att leda till diskriminering
  • ett bussbolag inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra sina bussar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
  • en arbetsgivare har diskriminerat vid en rekrytering.

Vi kan också ge rekommendationer om vad tillsynsobjektet bör göra för att undvika att diskriminera eller för att åtgärda brister i sitt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter. Om vi kommer fram till att den vi granskar inte har brutit mot lagen kommer även detta att framgå av beslutet.

När går vi till domstol?

Inom vårt tillsynsuppdrag driver vi en mindre andel ärenden per år till domstol. DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Vårt uppdrag är främst att arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering och inte att företräda enskilda i domstol. Ett av våra mål med att driva enskilda ärenden i domstol är att skapa vägledande domar som ger effekt för många. I de fall där vi bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar vi den som anmälan gäller som då får ta ställning till om hen vill bli företrädd av DO i domstol.

Tillbaka till toppen