När startar DO en utredning?

DO kan genomföra tillsyn vilket innebär att vi gör en utredning för att granska en verksamhet. Syftet med tillsynen är att kontrollera att den som granskas följer diskrimineringslagen. På den här sidan tar vi upp vad som avgör när vi genomför en sådan tillsynsutredning.

Vi kan inleda en tillsynsutredning

  • för att vi vill kontrollera hur aktörer inom ett visst område lever upp till bestämmelserna i diskrimineringslagen.
  • för att vi har fått uppgifter (till exempel i en anmälan) om att det förekommer diskriminering i en viss verksamhet

När vi planerar nya tillsynsutredningar utgår vi framför allt från diskrimineringslagen. Vi kan också utreda anmälningar enligt missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Här ger vi en förenklad beskrivning av dessa lagar.

Vad avgör om DO inleder en tillsynsutredning?

När vi ska bedöma vilka aktörer vi ska utreda utgår vi bland annat från följande:

Finns det en juridisk grund för vår tillsyn?

För att vi ska kunna starta en tillsyn krävs att utredningen gäller något som faller inom DO:s tillsynsområde. Det betyder att utredningen måste gälla en verksamhet eller händelse som omfattas av diskrimineringslagen.

Gäller det en myndighet, kommun eller annan stor aktör?

Myndigheter, kommuner och andra större aktörer har ofta verksamheter som påverkar ett stort antal individer. De riskerar därför att utsätta fler personer för diskriminering. Offentliga verksamheter har också ett stort ansvar för frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter.

Gäller det ett område där diskriminering förekommer ofta?

DO har identifierat problemområden i samhället där vi ser att diskriminering på den eller de aktuella diskrimineringsgrunderna förekommer i större utsträckning.

Utredning kan leda till domstolsprövning

Vi driver ett fåtal fall per år vidare till domstol. Vi kan även föra talan om skadestånd mot en arbetsgivare som har brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. För att vi ska kunna gå till domstol krävs att DO genom en utredning har kommit fram till att det går att visa att någon har blivit utsatt för diskriminering.

Det som är avgörande för om DO beslutar att gå vidare till domstol efter en utredning är inte i huvudsak den enskildes situation. Det som istället kan avgöra är till exempel om utredningen innehåller frågor som är principiellt viktiga och att vi bedömer att det kan leda till en dom som får betydelse för många. Ofta är det också mer effektivt att fatta ett tillsynsbeslut än att gå till domstol; Vid en tillsyn får den granskade verksamheten ett snabbare besked. Det kan i sin tur innebära att de snabbare kan sätta in åtgärder för att få bort de risker för diskriminering som vi har påpekat i vårt tillsynsbeslut.

Om vi bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar vi den ärendet gäller som då får ta ställning till om hen vill att DO ska företräda hen i domstol.

 

Tillbaka till toppen