Att anmäla

Här får du information om hur du gör en anmälan till DO och vad en anmälan till oss kan leda till.

Har du själv eller någon annan missgynnats eller kränkts på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? Då kan det handla om diskriminering. Det kan du anmäla till DO. Du kan även anmäla om du har blivit missgynnad av din arbetsgivare i samband med föräldraledighet.

Vad händer om man gör en anmälan?

Vi registrerar och läser uppgifterna i din anmälan. Du får också en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. En mindre del av anmälningarna kan leda till att vi genomför en så kallad tillsynsutredning. Om vi inleder en utredning kan vi behöva mer information från dig. Då kontaktar vi dig igen, i annat fall kontaktar vi dig inte.

Du är med och påverkar

Genom din anmälan är du med och påverkar urvalet av tillsynsutredningar. Därför är din anmälan till DO viktig. Även om vi inte utreder alla anmälningar så använder vi uppgifterna i dem i vårt långsiktiga arbete för att minska diskrimineringen i samhället. Att en anmälan inte utreds betyder inte att den har ansetts obefogad. Du kan läsa mer om vad vi gör med anmälningar på sidorna Vad gör DO med anmälningar? och När startar DO en utredning?

Gör så här för att anmäla

Anmäl via vår blankett

Det går att göra en anmälan på vår anmälningsblankett som du skickar till DO per brev eller e-post. Blanketten finns enbart på svenska.

Anmäl genom att skriva ett brev

Du kan även skriva en anmälan i ett brev som du skickar per post eller e-post. Brevet ska innehålla ditt namn, din adress, telefonnummer, gärna e-postadress och motsvarande information om den du anmäler. Beskriv så tydligt som möjligt vad din anmälan handlar om. Du behöver framför allt ha med vad som har hänt, när det har hänt, vem som har diskriminerat samt vilken eller vilka diskrimineringsgrunder du tror att det gäller.

Anmäl på alla språk

Det går att göra en anmälan till oss på alla språk. Vi kommer då att översätta anmälan till svenska. I de flesta fall kommer vi svara på svenska.

Anmäl på annat sätt 

Om du har en funktionsnedsättning och av tillgänglighetsskäl inte kan skriva ett brev eller fylla i våra anmälningsblanketter, har du möjlighet att göra en anmälan på annat sätt. Det kan till exempel vara muntligen via telefon eller genom att göra en anmälan med hjälp av en förmedlingstjänst. Kontakta oss och berätta om dina behov. 

En anmälan är en allmän handling

När en anmälan kommer in till oss registreras den och får ett diarienummer. Eftersom DO är en myndighet kommer anmälan att bli en allmän handling. Det innebär till exempel att journalister och allmänheten har rätt att begära att få ta del av den. Vi gör dock alltid en så kallad sekretessbedömning innan en handling lämnas ut. Det kan innebära att vi tar bort känsliga uppgifter i handlingen.

Vi kan inte garantera att vi kan hemlighålla samtliga personuppgifter i ett ärende, även om en person har skyddade personuppgifter. Däremot har den som har anmält diskriminering ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Det kan exempelvis handla om att en arbetsgivare utsätter den som anmält för en högre arbetsbelastning. Den som blir utsatt för repressalier kan anmäla det till oss. 

Dokumentera det som har hänt

Det kan vara viktigt att dokumentera händelsen om du vill gå vidare för att söka rättshjälp till exempel via ett fackförbund eller ett juridiskt ombud. Dokumentationen kan till exempel vara innehåll i dokument, i e-postmeddelanden, sms eller inspelningar som kan styrka din berättelse.

Bifoga inte dokument till DO! Det räcker med att du skickar in en ifylld anmälningsblankett. Bifoga inte andra dokument till din anmälan. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information eller dokumentation.

Kontakta andra myndigheter eller organisationer

Det finns flera andra aktörer utöver DO som du kan vända dig till när det gäller diskriminering, missgynnande av föräldralediga eller andra typer av kränkningar. Den som har utsatts för diskriminering har möjlighet att själv väcka talan i domstol. Du har också möjlighet att vända dig till en antidiskrimineringsbyrå för att få råd och hjälp. Om din situation gäller arbetslivet och du framför allt söker efter rätts- eller förhandlingshjälp ska du vända dig till ditt fackförbund.

Upplysningstjänst

Från och med 14 april, är DO:s upplysningstjänst per telefon tills vidare stängd av resursskäl på grund av coronaviruset covid-19. Du är välkommen att kontakta oss via e-post på adressen do@do.se så svarar vi på dina frågor.

Om du har en funktionsnedsättning och av tillgänglighetsskäl inte kan skriva till oss via mejl, har du möjlighet att kontakta oss på annat sätt. Det kan vara via telefon eller genom att kontakta oss med hjälp av en förmedlingstjänst. Ring vår växel på 08-120 20 700.

In English

Due to lack of resources caused by the corona virus covid 19, the information service by telephone is closed from April 14 until further notice. Please send your inquiry via email to do@do.se.

If you, due to a disability, are unable to contact us via email, please call our switchboard at 08-120 20 700.

Vad kan vi svara på?

DO:s upplysningstjänst kan svara på frågor om 

  • diskrimineringslagen, förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering.
  • DO:s uppdrag och om hur vi arbetar.

DO:s upplysningstjänst kan inte

  • svara på frågor som rör enskilda ärenden
  • ge några bedömningar av enskilda ärenden.
Tillbaka till toppen