Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utbildning och övrig kompetensutveckling

Utbildning och övrig kompetensutveckling är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som är arbetsgivare ska arbeta för att alla arbetstagare får möjlighet till kompetensutveckling oavsett diskrimineringsgrund.

Som arbetsgivare bör du se till att insatser för kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer alla anställda till del på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund. Du ska också sträva efter en jämn fördelning av kvinnor och män när det gäller utbildning och kompetensutveckling.

Fyra steg för att ge alla arbetstagare lika möjlighet till kompetensutveckling

En rund figur som beskriver de fyra olika stegen i aktiva åtgärder.

Arbetsgivaren ska arbeta löpande med följande fyra steg inom området utbildning och kompetensutveckling.

 1. Undersök om det finns risker för diskriminering utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.  Undersökningen kan omfatta en översyn av till exempel riktlinjer och rutiner för utbildning och kompetensutveckling.
 2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt. Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det
  gör – vilka är orsakerna till de risker eller hinder som har upptäckts i
  verksamheten?
 3. Åtgärda – identifiera de åtgärder som behöver vidtas utifrån det som kommit fram i steg 1 och 2. Gör en tidsplan för åtgärderna och utse någon som är ansvarig för att åtgärderna genomförs. Skäliga åtgärder ska genomföras så snart som möjligt.
 4. Följ upp och utvärdera arbetet. Gör en utvärdering av arbetet i steg 1-3. Hur har arbetet och de planerade åtgärderna fungerat? Se till att resultatet av utvärderingen fungerar som en bra grund
  inför nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder
  Arbetet ska pågå kontinuerligt.

Fler faktorer som arbetsgivaren kan undersöka

Till att börja med ska du undersöka och analysera om de finns risker eller hinder som gör att den utbildning och kompetensutveckling som du som arbetsgivare erbjuder inte kommer alla till del på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund.

Du kan till exempel undersöka och analysera följande faktorer

 • hur arbetstagarna, oavsett diskrimineringsgrund, stöds och uppmuntras att söka högre tjänster
 • om arbetsgivaren vet vilken kompetens de anställda har
 • om all kompetens tas tillvara.

Kön och andra diskrimineringsgrunder

Arbetsgivarna ska sträva efter en jämn könsfördelning när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Motsvarande krav finns inte för övriga diskrimineringsgrunder. Då ska undersökningen inte innebära en kvantitativ kartläggning, det vill säga uppdelning av arbetstagarna utifrån diskrimineringsgrund.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024