Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet är att se till att arbetsplatsens löner är jämställda. Här förklarar vi vad lagen kräver av en lönekartläggning.

Detta kräver lagen

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du göra både en kartläggning och en analys. Den grundläggande frågan är alltså om kön på något sätt har haft betydelse vid lönesättning.

Du ska kartlägga och analysera:

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
  • löneskillnader mellan grupper med arbetstagare som utför arbete som är (eller brukar anses vara) kvinnodominerat med en annan grupp med arbetstagare som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete (men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat).

Lönekartläggningen omfattar alltså både en granskning av själva lönesystemet och en genomgång av arbetstagarnas löner.

Det första steget om bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor är även ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Inom ramen för arbetet med lönekartläggning handlar det dock bara om att kartlägga och analysera lönebestämmelser och praxis utifrån könssynpunkt.

I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt.

Arbetstagare utför lika arbete om de utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter.

Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen ska ta hänsyn till kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. När du bedömer arbetets natur ska du särskilt tänka på arbetsförhållanden.

För att kunna bedöma nivån på kraven i arbetet krävs en strukturerad genomgång av arbetena där det är viktigt att du belyser alla viktiga krav i arbetet. När du bedömer arbetenas svårighetsgrad ska du vara konsekvent och inte ta hänsyn till vem som utför arbetet. I själva kartläggningen handlar det enbart om att titta på arbetets krav och inte på individers kvalifikationer.

Du som arbetsgivare ska analysera löneskillnader inom gruppen lika arbete (det vill säga mellan kvinnor och män som utför lika arbete).

Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Arbetet betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor överstiger 60 procent.

När du har kartlagt och analyserat löneskillnaderna mellan likvärdiga arbeten ska du också analysera eventuella löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten och arbeten med lägre krav som ändå har högre lönenivå. Du måste sakligt kunna förklara anledningen till att det kvinnodominerade arbetet, trots att det har högre krav, ändå har en lägre lönenivå.

Dokumentera arbetet (om tio eller fler anställda)

Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen.

Dokumentationen ska innehålla en

  • redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts
  • redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen
  • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
  • beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024