Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Löner och andra anställningsvillkor

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Området handlar om arbetsgivarens generella förhållningssätt när det gäller riktlinjer, kriterier för lönesättning och liknande. Här ingår även bestämmelser om löneförmåner som tjänstebil, bostads- och reseförmåner och bonussystem.

Fortlöpande fyra steg för att undvika diskriminering

Arbetsgivaren ska arbeta löpande med följande fyra steg:

En rund figur som beskriver de fyra olika stegen i aktiva åtgärder.
 1. Undersök om det finns risker för diskriminering utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.  Använd de metoder som fungerar bäst i din
  verksamhet, till exempel enkäter eller intervjuer.
 2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt. Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det
  gör – vilka är orsakerna till de risker eller hinder som har upptäckts i
  verksamheten?
 3. Åtgärda – identifiera de åtgärder som behöver vidtas utifrån det som kommit fram i steg 1 och 2. Gör en tidsplan för åtgärderna och utse någon som är ansvarig för att åtgärderna genomförs. Skäliga åtgärder ska genomföras så snart som möjligt.
 4. Följ upp och utvärdera arbetet. Gör en utvärdering av arbetet i steg 1-3. Hur har arbetet och de planerade åtgärderna fungerat? Se till att resultatet av utvärderingen fungerar som en bra grund
  inför nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Arbetet ska pågå kontinuerligt.

Fler faktorer arbetsgivaren kan undersöka

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka och analysera följande områden

 • kriterier för lönesättning
 • löneförmåner och bonussystem

På det här området ska arbetet utgå från alla sju diskrimineringsgrunder till skillnad från den årliga lönekartläggningen, där arbetet enbart utgår från diskrimineringsgrunden kön. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå – det handlar alltså inte om att göra någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juni 2024