Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetsförhållanden kan till exempel omfatta samtalsklimat, arbetstider, utrustning, trakasserier och sexuella trakasserier.

Fyra steg för arbetsförhållanden som passar alla

En rund figur som beskriver de fyra olika stegen i aktiva åtgärder.

Arbetsgivaren ska arbeta löpande med följande fyra steg inom arbetsförhållanden:

  1. Undersök om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen ska omfatta både psykiska och fysiska arbetsförhållanden på arbetsplatsen utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.
  2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt. Analysen ska också omfatta psykiska och fysiska arbetsförhållanden på arbetsplatsen utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.
  3. Åtgärda – genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
  4. Följ upp och utvärdera arbetet.

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Du kan undersöka och analysera till exempel följande faktorer:

  • ergonomi, maskiner och omklädningsrum
  • skyddsutrustning och klädkrav
  • arbetstider
  • förekomsten av trakasserier eller sexuella trakasserier
  • arbetstagarnas och chefernas kunskap om diskriminering och trakasserier
  • hur trakasserier kan förhindras på arbetsplatsen och arbetsgivarens utredningsskyldighet.

Tips

Exempel på frågeställningar kan vara: Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen, hur är jargongen och vilka är de rådande attityderna? Kommer stereotypa könsroller, normer och föreställningar till uttryck på ett sätt som kan leda till diskriminering? Är utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov?

Trakasserier och sexuella trakasserier

I undersökningen av arbetsförhållandena ingår att undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder och risker för sexuella trakasserier. Den kan omfatta exempelvis om det förekommer kränkande bilder eller budskap på arbetsplatsen, hur jargongen är och om det förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande skämt.

Som arbetsgivare ska du dessutom ta fram riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Dessa ska finnas även om undersökningen visar att det inte förekommer trakasserier.

Arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder ska göras enligt en metod som har likheter med det tillvägagångssätt som används för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns goda möjligheter att samordna delar av arbetet men är också viktigt att hålla isär de olika regelverken eftersom de har helt olika syften:

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024