Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Föräldraskap och arbete

Ett annat område inom aktiva åtgärder handlar om att arbetsgivare ska underlätta för medarbetare att förena arbete med föräldraskap. Vissa faktorer försvårar möjligheterna att ta ansvar för barn och hem. Här tar vi upp några faktorer du behöver vara uppmärksam på.

Det kan till exempel handla om att begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid eller att införa flextid. Det kan också handla om att ge föräldralediga möjlighet att hålla kontakt med arbetsplatsen genom att informera om sådant som händer på arbetsplatsen och bjuda in till utvecklingssamtal och personaldagar.

Fyra steg för att underlätta för föräldraskap

Arbetsgivaren ska arbeta löpande med följande fyra steg:

En rund figur som beskriver de fyra olika stegen i aktiva åtgärder.
 1. Undersök om det finns risker för diskriminering eller hinder för föräldraskap till exempel i form av oflexibla arbetstider.
 2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt. Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det
  gör – vilka är orsakerna till de risker eller hinder som har upptäckts i
  verksamheten?
 3. Åtgärda – identifiera de åtgärder som behöver vidtas utifrån det som kommit fram i steg 1 och 2. Gör en tidsplan för åtgärderna och utse någon som är ansvarig för att åtgärderna genomförs. Skäliga åtgärder ska genomföras så snart som möjligt.
 4. Följ upp och utvärdera arbetet. Gör en utvärdering av arbetet i steg 1-3. Hur har arbetet och de planerade åtgärderna fungerat? Se till att resultatet av utvärderingen fungerar som en bra grund
  inför nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder

Arbetet ska pågå kontinuerligt.

Fler faktorer som arbetsgivaren kan undersöka

Undersökningen och analysen ska omfatta frågan hur verksamheten fungerar för den som är förälder, och om det finns behov av åtgärder för att underlätta arbete och föräldraskap.

Som arbetsgivare kan du till exempel undersöka och analysera följande faktorer:

 • om det finns hinder för arbetstagarna att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn
 • om övertid är ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått
 • om det finns behov av flexibla arbetstider
 • om det finns möjligheter för arbetstagare att utföra arbete i hemmet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024