Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kontinuerligt arbete med aktiva åtgärder i fyra steg

En central del av aktiva åtgärder i arbetslivet är att arbetsgivaren ska arbeta kontinuerligt i fyra steg inom fem utpekade områden.

Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet måste göras kontinuerligt. Det räcker alltså inte med ett policydokument – utan arbetet ska vara en ständigt pågående process som genomförs i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.

De fyra stegen inom aktiva åtgärder

Undersök om det finns risker för diskriminering i din verksamhet

Första steget innebär att undersöka den egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Det kan både ta sig uttryck i form av reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Undersökningen ska vara en inventering och utredning av verksamheten för att identifiera hinder för lika rättigheter och möjligheter. Den ska också identifiera om det förekommer diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier eller repressalier, eller risker för diskriminering eller repressalier.

Så här kan undersökningen gå till

Undersökningen kan ske på olika sätt. Det kan handla om att undersöka verksamheten genom

  • enkäter
  • individuella intervjuer
  • gruppintervjuer
  • arbetsplatsträffar eller andra samtal
  • genomgång av arbetsplatsens olika rutiner, riktlinjer och
  • policydokument.

Gör undersökningen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå för att identifiera eventuella risker och hinder i verksamheten. Det kan finnas strukturella risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter när det gäller samtliga diskrimineringsgrunder, även om det inte finns någon i verksamheten som är direkt berörd.

Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag och riktar in sig på förhållandena i er verksamhet och inte på till exempel enskilda individers etniska tillhörighet, religion eller sexuella läggning. Det ska alltså inte vara en kartläggning på individnivå över personliga förhållanden. Undersökningen måste göras på ett sådant sätt att eventuellt känsliga personuppgifter som ändå kommer fram inte kan kopplas ihop med någon individ på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Undersök arbetsplatsen och inte individer

Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena inom verksamheten och inte på enskilda individers etniska tillhörighet, religion, sexuella läggning med mera. Ni ska alltså inte göra någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå. Undersökningen måste hantera eventuella känsliga personuppgifter så att de inte kan kopplas ihop med någon individ på ett sätt som strider mot dataskyddsdirektivet (GDPR).

Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt

Efter undersökningen ska du analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder. Det handlar alltså om att reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör. Det kan också hända att arbetsgivaren behöver gå tillbaka och göra fler undersökningar för att få fram risker och hinder som först inte visade sig.

Genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

I steg tre genomför du de förebyggande och främjande åtgärder som behövs, mot bakgrund av undersökningen och analysen. Du får nu bedöma vilka konkreta åtgärder som är möjliga att genomföra i din verksamhet i form av

  • förebyggande åtgärder för att undanröja de upptäckta riskerna och hindren
  • främjande åtgärder i syfte att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper, det vill säga undanröja hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Åtgärderna ska motsvara faktiska behov i verksamheten. Liksom övriga steg ska åtgärderna genomföras i samverkan med de anställda.

Planera in nödvändiga resurser, och ange vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna så snart som möjligt.

Följ upp och utvärdera ditt arbete

Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. När det är klart ska de erfarenheter som arbetet har gett gå att använda i steg ett (undersökningen) i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 maj 2024