Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Granskning av arbetsgivares aktiva åtgärder

En del av DO:s tillsynsuppdrag handlar om att granska att arbetsgivare följer diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Här berättar vi mer om hur denna granskning går till.

Vem ska skicka in uppgifter till DO?

Alla arbetsgivare ska fortlöpande genomföra aktiva åtgärder. 

Arbetsgivare är den som sluter anställningsavtal med någon.

DO granskar årligen ett urval av arbetsgivare. Urvalet sker på DO:s initiativ och en arbetsgivare ska endast skicka in handlingar till oss om vi begär det.

Hur går tillsynen till?

DO inleder en tillsyn genom att begära in skriftliga uppgifter om arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. I samband med granskningen kan DO även ställa frågor som i övrigt har betydelse för tillsynen.

Arbetsgivare måste lämna in de uppgifter DO begär om förhållandena på arbetsplatsen som kan ha betydelse för tillsynen.

När DO har tagit emot uppgifterna gör vi en bedömning. Om vi behöver mer information för att kunna göra en bedömning så hör vi av oss och efterfrågar kompletterande uppgifter. Därefter skickar DO ett skriftligt beslut. I beslutet framgår om vi bedömer att de åtgärder som redovisats lever upp till lagens krav eller inte.

Om DO bedömer att redovisningen lever upp till lagens krav avslutas ärendet utan anmärkningar.

Om DO bedömer att de redovisningen inte uppfyller lagens krav får den som granskas information om vilka delar som innehåller brister. DO avslutar sedan tillsynsärendet och förutsätter att konstaterade brister korrigeras. I vissa fall väljer vi att vid ett senare tillfälle följa upp om bristerna har avhjälpts.

Vad händer om arbetsgivaren inte svarar?

Om arbetsgivaren inte besvarar DO:s begäran kan vi komma att förelägga arbetsgivaren att vid vite skicka in det material som DO har begärt.

Kan arbetsgivaren få anstånd?

DO:s tillsyn går ut på att kontrollera arbete och innehåll i handlingar som redan ska finnas hos arbetsgivaren för att redovisa ett arbete som ska vara ständigt pågående. Vi är därför restriktiva med att bevilja anstånd med att lämna in uppgifterna.

Om arbetsgivare inte följer lagen

Om en arbetsgivare låter bli att avhjälpa konstaterade brister i sitt arbete kan DO ansöka om att Nämnden mot diskriminering Länk till annan webbplats. ska förelägga arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 april 2023