Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Alla arbetsplatser ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier. Kravet finns i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Här får du veta vad det innebär.

Riktlinjer för att tydliggöra nolltolerans

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer i sin verksamhet. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för alla anställda (inklusive chefer, vikarier, praktikanter och inhyrd personal) att arbetsgivaren inte accepterar trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen. På så sätt ska arbetsgivaren förebygga och förhindra sådana beteenden.

Rutiner - vem gör vad om det ändå händer?

Alla arbetsgivare ska också ha rutiner i sin verksamhet. Rutinerna ska ge praktisk vägledning om hur man hanterar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Det ska framgå av rutinerna:

  • Vem den som upplever sig utsatt kan vända sig till.
  • Vad arbetsgivaren måste göra när hen får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen.
  • Vem som har ansvar för att utreda händelsen eller påståendena.

För att riktlinjerna och rutinerna ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till dem.

Alla arbetsgivare ska följa upp och utvärdera sina riktlinjer och rutiner, på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder.

Det räcker inte med rutiner och riktlinjer

Även om det finns rutiner och riktlinjer så finns det ytterligare lagkrav. Arbetsgivaren ska arbeta löpande och förebyggande för att arbetsförhållandena ska fungera för alla. Det kan till exempel handla om att undersöka om det förekommer rasistiska, sexistiska eller andra typer av skämt eller uttryck som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Så här kan trakasserier och sexuella trakasserier upplevas

Filmerna nedan visar exempel på hur trakasserier och sexuella trakasserier på jobbet kan upplevas. Arbetsgivare har ett ansvar för att förhindra det. Enligt diskrimineringslagen.

Trakasserier på jobbet

Trakasserier på jobbet i syntolkad version Länk till annan webbplats..

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024